Республикала зилан

Ишдуслизиб, Дагъистан Респуб­ликаличил барх сунела 100 дус биънила юбилей дурабуркIули саби даргала газетали, сунесра гьанна «Замана» бикIуси. Гьарахъси, 1921 ибил дуслизиб биалли, ДАССР-ла Халкьла багьудила ва печатьла Комиссариатли Дагъис­тан­на халкьанала мезаначил дурадулхъути изданиебала бузери тасдикьбирухIели, газетали «Дагъистанна мухтарият» ибси у бихусири.

Илала цаибси редактор ветаурсири дубурлантала интеллигенцияла жагьил вакил, ХIурхъила цалабяхъла (гьанна Сергокъалала район) Хъар МахIаргила шилизивадси МяхIяммад ХIясанов. Сепайда, тарихли нушаб ил изданиела 10-ибил номерцун саби мяхIкамбарибси. Итди дусмала тарихла къяяни ва бухIнабуц хIясибли, бурес вирар революциялис гIергъиси, гьамадли ахIенси замана ва граждан дергълис гIергъиси сагаси жамигIятла бетуцлизиб акIубси газета гьалар-гьаларти бурхIназибад халкьла тIамали бетаур, суненира Дагъистанна жамигIятла гIядатлати давлуми ва чихъти къиликъуни далтахъуси. Газетали дебали халаси хIурмат сархиб дубурлантала ургаб, дусличибра камси замана бухIнаб илала тираж кIинали имцIабиуб.
1925 ибил дусличи бикайчи газета «Дагъистанна мухтарият», «Шура Дагъистан», «Дарккван» ибти умачил дурабулхъусири ва гIярабла графикала хьулчиличибси шрифтличил кабирхъусири. 1925 ибил дусличибад 1927 ибил дусличи бикайчи ил латиницаличи шурбухъун ва «Дарган» ибси уличил дурабулхъесбииб. Илди дусмазиб газета сагати гIямру, азаддеш ва адамтала баракат багьандан бургъуси издание­ли, халкьла гьарли-марси трибунали бетаур. Илини жамигIятлизир багьудлуми ва культура тIинтIдирулри, экономикалашалти къияндешуначи къаршили адамти уржахъулри.
М.ХIясановлис гIергъи, 1925 ибил дусла ахирличи бикайчи, партияла чихъти ва жавабкарти къуллукъунира дузахъули, даргала газеталис бекIдеш дариб машгьурси революционер, Дагъистанна жамигIятла ва политикала хIяракатчи, граждан дергъла бутIакьянчи, Дагъистанна обкомла ВКП (б) 1-ибил секретарь, ДАССР-ла ЦИК-ла Председатель МяхIяммад ТIалхIятли. Илини бузерилизи битIикIули сай кIел дебали багьудичебти, пагьмучебти жамигIятла хIяракатчи Насруллагь Даудов ва Хизри Сулайбанов. Журналистла курсани тамандарили гIергъи, Х.Сулайбанов газетала редакторли ветарули сай. Илини бекIдеш дируси замана газетали кIина у барсбариб, ил «Колхозла байрахъ» ва «Дагъистанна правда» ибти умачил дурабулхъули калун. Илис гIергъи, 22 дус газеталис бекIдеш дариб уркIи гьаргси, пергер адам, сунела бузерилис марси Ибрагьим БяхIяммаевли.
Дусми аркьулри, газетала умира дарсдикIулри, редакциялизиб илис бекIдеш дирути адамтира барсбикIулри, илди-ургаб биалли, камли ахIенри машгьурти адамти, мисаллис, халкьла писатель ГIяхIмадхан Абу-Бакар, гIялим-литературавед, филологияла гIилмуртала доктор, профессор ГIябдулла ВяхIидов, партияла хIянчизар МяхIяммад МяхIяммадов, писатель ва публицист ГъазимяхIяммад Юсупов. Амма дарсхIедиубли кавлулри редакцияла хIянчизартала бузериличи диги ва гъира, жавабкардеш ва устадеш. Ил заманализир газетали сунела дяхI сагадирули сари, коллективлизи сагати пагьмулашалти цIакьани духIнадиркули сари.
Газета республикала гьаркьяти миллатла прессабала къяйлизи дурабулхъули саби. Даргала гIяхIцад журналистуни руркъули, издание улкаличил барх гьалабяхI башули саби, сунела бяхIяназир тарихла анцIбукьуни сипатдирули. Гьанна илис бекIдеш дирули сари Арсен Юсуповли, илини редакцияла жагьси коллектив цалабяхъиб, макьалаби биалли, газетализирцун ахIенну, Интернетла сетьлизирра мерладирули сари, иличибли издание бучIантала лугIира гIяхIцадла имцIабиуб.
ИшбархIи «Замана» миллатла гIяхIтигъунти прессабазибад ца саби. Газета лерилра замунтазиб Дагъистанна гIямрула, гьарбизунала, даргала халкьла децI-шишимла ва аргъбаибти масъултала летописецли бирусири, суненира экономикализир, культурализир ва жамигIятла гIямрулизир кадиркути анцIбукьуни гIячихъли сипатдируси.
Коллективли биалли, ил акIахъубтани редакциялис батурси, пагьмулашалси букьур мяхI­кам­барили ва чеимцIабарили, чус гьалабти девла устнала чихъти устадеш дихIули, даргала публицистикала гIяхIтигъунти гIядатуни даимдирули, гьалаб кьяйдали, Дагъистанна гIямру дархьли сипатдируси дяхIимцIалали кали дигулра.

Дагъистан Республикала Пачалихъла Советла ХIурматла Председатель,

Россияла Федерацияла Бузерила Игит МяхIяммадгIяли МяхIяммадов