ГIяхIлас унза гьаргдариб

Нушала Дубуртар Улка машгьурси саби декIар-декIарти шалубарси пагьмуличил. Хаслира халати пагьмурти дагьардулхъули дирар театрла исскуствола шайчир.

ХIера, ГIямарла Батирайла уличилси Даргала театрра культурала гIямрулизи мекелли халаси пай кабирхьули, жигарчебли гьалабяхI башули саби. Россияла ва Дагъиста бурибти гIяртистунани чула пагьмуртачил «даргала культурала ва рухIла лами» гьатIиралра гIячихъли ухахъес кумекбирули саби. Театрли улкала чидил мерличир детурхути далдуцуназир бутIакьяндеш даралра, илабад сархибдеш, шабагъат, ХIурматла Грамота агарли республикализи чарбулхъуси ахIен. Иличибли багьеслигу сецад халаси ва мягIничебси хIянчи бирулил илини.
Гьаларван тетрла Юрт тамай сагабарили, къулайбарнила хIянчи хъарауртири. Илала унза гIяхIлас гьаргдиуб февральла 27-личир.
Ишдус улкализиб театрла Дус сабливан багьахъурси саби. Илала дазурбазиб, Даргала театр абхьнира, нушала даргантасцунра ахIи, арагIебли республикалисра мягIничебси анцIбукьли бетаур. ХIера, ил балбуцличир бутIакьяндеш дариб Дагъиста БекI Владимир Васильевлира. БегI гьалабси яргализиб Дагъиста БекI­ли ва иличил барх лебтани машгьурси поэт ГI.Батирайла памятникличи вавнала халуби кадихьиб, илала гIергъи хIунтIена чял кьицIбариб.
Театрла жаняхIлизиб гIяхIлачи илала пагьмула гьунила манзилтачила буруси суратунала выставка хIерлири. Илкьяйдали гьаладихьилри Дагъиста литературала классик ГI.Батирай акIубхIейчирад 200 дус дикнилис хасдарибти жузира.
КIинайс гIяхIли сагабарибси заллизи абацIиб.
Балбуц бехIбихьиб машгьурси журналист Х.Шамиловани хIядурбарибси театрла тарихличила, илала гIямруличила ва бузериличила, гIяртистуначила буруси фильмличибад.
ГIур гъай бедиб Дагъиста БекI В.Ва­си­льев­­лизи: «Саби акIахъубхIейчибад Дар­гала театрли Дагъиста халкьла культура вавалибяхъяхъес халаси къайгъи да­кIу­бирули саби. Миллатла театрла искусство чебирцIахъули, театрла коллективли халаси пай кабирхьули саби республикала рухI­лашалси давла мяхIкамбирнилизи, гьа­лабяхI башахънилизи. ЦIа дикили гIер­гъи диубти къияндешуначи хIерхIеили, гIяр­тистуни жигарчебли бузулри, сценаличиб ишхIелла драматургия гьалабирхьули, республикала дурарра детурхути фестивальтачир ва конкурсуначир Дагъиста культура чебиахъули.
Республикализир сархибдешличил дузули сари пачалихъла 12 ва халкьла 30-лицад театр. Илдазиб ДР-ла ва РФ-ла бу­рибти, халкьла гIяртистуни бузули саби. Ди­гесли саби багьахънибала тяхIяр-кьяй­да гьаладяхI дашуси замана театрла ис­кусстволичи хIяжатдешуни лерни аргъес.
Сагаси Юрт Даргала театрла коллективлисцун ахIенну, арагIеб Избербаш шагьарлисра ва гъамти районтасра сунечи бахъхIи хIерси савгъатли бетаур. Лерилра ил разиси анцIбукьличил мубаракдирулрая! Театрла коллективлис санигIятлашалти сагати сархибдешуни дулгулра!».
Илкьяйдали гъайбухъун Дагъистан Республикала театрла хIяракатчибала Союзла председатель Айгум Айгумов, Россияла театровед, искусствоведениела кандидат, тилмаж, Россияла искусствобала рурибси хIяракатчи Гулизар СултIанова.
Театрла Юрт сагабирнилизир бутIа­кьян­деш дарибти лебтасалра сунела ва пагьмучебси коллективла шайзибад халаси баркалла багьахъур Даргала театрла директор, РФ-ла урибси гIяртист Рупат Чараковли.
Балбуц музыкала-театрла программаличил даимбиуб. Илала дазур­базир Даргала театрла спектакльтазирад бутIни чедаахъиб, машгьурти гIяртистунани Дагъиста халкьанала мезаначир далуйти зайдухъахъун. ХIер­би­кIути чула пагьмуртачил разибариб «Дагъистан» ансамбльли, Дагъиста пачалихъла операла ва балетла театрли, делхъла «Избербаш» коллективли.
Нушанира Даргала театрла коллектив уркIи-уркIилабад мубаракбирулра! Гьаннала гIергъира чула илцадра гьамадли ахIенси бузерилизир чедибдешуницун диубли дигулра!