Шадлихъла аги-хIяйзиб…

Гьанна дусра-сера шимазибти ва шагьуртазибти адамтас байрумти, мукъри ва цархIилти шадлихъла дал­ду­цуни халкьсун чедаэс хIе­бикиб викIалра хатIа бет­хIерар. Ко­ронавирус ибси буркьа изай халкьлис ил­дигъунти ра­зити дал­дуцунала мерлар беб­кIа­ла ва зягIипдешла кахти анцI­­букьуни гьаладихьиб. Или­чибли халкь ца­бехI­ли­чи­бадли цабехI гьа­рахъ­би­киб, бегIлара гъамти адамти барх­ли бузрадли ца­бехI­ли цабехI чебиэс им­канти агар­диуб. Гьан­би­кес­лири ил­гъу­на манзилли адамти рухI­ла­шалра бархли зягIип­бир­кахъу или.

Амма дубурланти уркIи­агар­хIебиуб, илдани сеннира гIямрула бурхIни жагадирести имканти алкIахъескабииб. Илгъуна дигеси анцIбукь кабикиб ишди бурхIназиб, Дахадаевла районна Уркухъла шилизиб. Мерличиб чули чус гьуни чебиахъантала байрамла бархIи дурабуркIулри.
«Дахадаев-арена» стадионничиб муниципалитетла хIян­чизартас ва гIяхIлас музыкаличил гьунибаиб.
Шадлихъла балбуц бехI­буциб районна бекI Жаруллагь ГIямаров гъайухъи.
«Мерличиб чули чус гьуни чебиахъантала органтазив гьарил-декIар адам узес вируси ахIен. Илаб бузес багьандан дугьабилзути къяйлизи кабизурли бахъал хIебирар викIалра хатIа бетхIерар.
Амма илдачи бирхьуси умутра хъарти жавабкардешра халати сари. Муниципалитетла гьарил хIянчизарли сунени бузахъуси хIянчи мурхьли бяркъес ва сунела багьудлуми ахъдурцес хIяжатси саби. Илкьяйдали бузериличи гъамиралли — ишхIелла манзилличи далдикибти багьудлумира касили, сабухъчевли узнила кьяйдуртира дяркъурли, гьарилли чула гьала тIашдатурти масъулти чедетаахъили арзес бирар.
ХIушаб лебтасалра сани­гIят­­лашалти гьарбизуни, арати ва талихI­черти гIямру диубли дигулра», — буриб Жаруллагь ГIямаровли.
Бузерилизиб декIар­бул­хъути хIянчизарти шабагъатлабарес гьалаб Россияла Федерацияла, Дагъистан Республикала ва Дахадаевла районна гимнаби зайдухъун.
Спортлизир диахъубти че­­дибдешуни багьандан, Европала ва дунъяла чемпион, хал­кьани-ургабси классла спортла мастер Ислам ГIя­ма­ров­лис баркаллала кагъар бедиб.
«Устадешличил вирхIули, хIуни чуйнара улкала спортла бетуцлизиб хIурмат ахъбуцири. ГIурра хIед спортлизир гьарбизуни диаб», — белкIири ил кагъарлизи.
Илкьяйдали, Ислам ГIя­ма­ров­лис районна бекIли ГIя­рабияла «Рагнар» бикIуси айгъир пешкешбариб. Спортсменни бутIакьяндеш диру гьар дуслизирван ишдусла майла 9-личир дурабуркIуси ур­чала дузабличирра.
Сунела яргализиб спортсменни районна руководстволис баркалла багьахъур илгъуна савгъат беднилис.
Шими яшавла-эко­но­ми­калашал гьаладяхI дашахънилизир жигарла бутIакьяндеш дарни багьандан, грамотаби ва арцла шабагъатуни дедиб Кубачила, Меусишала ва Кьункьила шимала бургас.
Ишдуслизир миллатла проектуни гIямрулизир дурадуркIнилизир жигарчебли бузни багьандан, КIишала Дибгашила ва Кудагула шимала бургасра грамотабира арцла шабагъатунира дедиб.
Россияла Федерацияла байрахъ ахъбуцахъес багьандан жибариб арбякьунси дуслизиб шимазибти адамтала яшавла даража гьалабяхI башахънилизир белгити сархибдешуни диахъубти районна администрацияла баркьудлумала управляющий Б.МяхIяммадов, районна бекIла заместитель Р.НухI­кьадиев, Кубачила шила бекI ГI.Куртаев ва Урагъила шила бекI А.Агузова.
Балбуц даимбариб шимала бургала ва районна администрацияла футболла командабала финалла абзаначил. Илди абзанала баянти хIясибли, районна администрацияла команда цаибил мерличи лайикьбикиб.
Спортла шайчирти абзана дурадеркIиб канат (бабза гьая) битIикIнила ва гьарахъдешличи тIяхIбулхънила журализир. Шадлихъличир районна культурала отделла хIянчизартани музыкала номертира гьаладирхьулри.
Спортла абзаначиб чедибикибтира грамотабачил ва кубокуначил шабагъатлабариб.