Шадлихъличил дурабуркIу

1722 ибил дусла ноябрьла 15 ибил бархIи, Россияла пача Петр-1-ибилла хIукму хIясибли, Каспийская флотилия акIахъубси бархIилизи халбируси саби. ХIебиалли, лябкьуси дуслизир ил флотилия 300 дус биънила юбилейличил дархдасунти далдуцуни дурадуркIути сари.

Или биалра, ХIунтIена Байрахъла орден бихуси Каспийская фло­тилияла тарих Петр-1-ибилла дудеш Алексей Михайлович Россияла пачали вирухIейчибад бехIбирхьуси саби. Алексей Ми­хайловичли 1667 ибил дусла июльла 19-личиб хIукмуба­риб­си­ри Астрахань шагьарлизирад Хвалинское (Каспийское) ур­хьу­лизи дявила гамурби дашахъес. Ил дуслизиб тIашбатурсири хIя­бал мачтала бегI 22 тупличилси (пушка) дявила фрегат «Орел». Ил сабри Россияла флотла цаибил дявила гами ва Каспийская фло­тилияла цаибил бегIлара гIяхIси ва халаси (флагманский) фрегат.
1722 ибил дуслизив Петр-1-ибилли 300 дявила гамиличиб 20000 дявила десант Персидский походличи букибтири. Петр ЧевяхIсини ил походличир чедибдешуни сархиб ва иличибли гIяхIцадла сагати мер-муса Рос­сияли­зи цахIнадяхъиб.
ЧебяхIси ВатIа дергъла заманара Каспийская флотилияли гIяхIцад дургъбазир бутIакьяндеш дарибти сари. Ил флотилияла цацадехIти дявила гамурбани Сталинград балтахъути дургъбазирра жигарла бутIакьяндеш дарибтири. Ил багьандан сабри Советское Правительстволи Каспийская флотилия ХIунтIена Байрахъла орденничил шабагъатлабарибсира.
Дургъбас гIергъити дусмазибра бегIла гIергъити дявила тIалабуначи цугдикибти гамурбачил ил флотилия бегIбарибсири: чинаралра чилалра агарти экранопланти «Орленок» ва «Лунь», сагати дявила гамурби «Астрахань» ва «Дагестан» ва дахъал цархIилти.
Россияла Федерацияла дявила-урхьнала флотлизи 4 флотра ца Каспийская флотилияра кадурхути сари. 2015 ибил дусла октябрьла 7-личир Каспийская флотилияла авал дявила гамиличирад (ракетаби дихуси флагманский корабль «Дагестан» ва хIябал цархIилтира) Сириялизи ИГИЛ-личи къаршили 26-йна «Калибр-НК» бикIути дуклумар ракетаби дархьибтири. Сари дархьибихIи дархьли чегили, илдани къачагъунала ярагъла складуни, къачагъуни руркъахъути мерани заядарибтири.
Гьаланачиб Каспийская флотилия мерлабарибсири Астраханьнизиб, гIур Бакулизиб ва гIурра Астраханьнизиб. 2018 ибил дусла апрельличиб дураибси Россияла оборонала министрла хIукму хIясибли, Каспийская флотилия Каспийск шагьарлизиб мерлабиубси саби. ХIебиалли, Каспийская флотилия 300 дус биънила юбилей Дагъистаннизиб халаси байрам саби.