БиштIатала арадеш мяхIкамбарес хIядурбикIули

Дагъистанна Роспотребнадзорла дуцIрумла замана дурхIни арабирнила шайчирти масъултала чебкадси совещание дураберкIиб.

ДР-ла багьудила ва гIилмула, арадеш бихIнила министерствобала вакилтани, республикала районтала ва шагьуртала багьудила управлениебала начальникунани, муниципалитетунала бургани ва республикала лерилра мер-мусаличирти Роспотребнадзорла управлениебала бургани ил совещаниеличир бутIакьяндеш дариб.
Ил ибхьули, Роспотребнадзорла биштIатала белчIудиличи ва илди руркъниличи хIеруди бузахъуси отделла начальник Марина Рабазановани бурни хIясибли, коронавирусла чейхъуси изала республикализиб тIинтIбиъниличил бархбасахъи, ириъ дуцIрумла замана дурхIни арабирахънила хIяракат тIашаибсири. «Ишдус коронавирусличил бархбасунси анцIбукь, гIяхIла шайчи барсбиубли, ца хIяйчи биркниличибли дуцIрум дузути лагерьти 75 процентла кьадарлизир биштIатани дирцIути сари. 2021 ибил дуслизир 130 лагерь дузар, илдазирад 101 хIерила замана дурхIни башути (школабазирти) сари, 29 – шагьуртала ва шимала дурарти лагерьти. БусягIятла заманалис 123 лагерьлизирад санитарно-эпидемиологический ахтардлуми дурадеркIахъес гIярзаби дакIили сари. Ишди бурхIнас ца лагерьцун саби экспертунани бузахъес ихтияр бедибси – Къаякентла районнизибси «Надежда», — рикIи Марина Рабазанова. – 50 процентла лагерьтала юртани арагIерли къулайдирниличи хIерли сари.
Арзес гьамадли ахIенси суал саби лагерьтази берк-бержла продуктуни дихути организациябачил вягIда билгьнила масъалара. Илди организациябани чула гIяхIси даражала продуктуни диънила документуни гьаладихьес гIягIнити сари. Продуктуни заманаличир дихесра вягIда бируси саби».