Пагьмули машгьурварибси

Адамла кьисмат су­нела някъбазиб са­би ибси ду­бур­лантала бурала лебгIеб бархьси саби. Се­на­хIен­­­ну адамли вегIла кьисмат гьар­хIе­би­зал­­л­и, чичи-биалра гIяйибти чедуршули хьал­­ли, сеннира сунени саби гIямрула бе­туц бел­гибируси, гьунчибуршуси. Ду­бур­­­тар Ул­ка­лизив акIубси гIядатла урши дунъяличив маш­гьур­си модельер ветарар или чис гьан­бир­кусири? ИтхIе­ли­кIун ил­ди­гъун­ти адамти леб­ни­личилара балуси хIер­ги.

Дахадаевла районна ХудуцIла шили­зи­бадти саби Шамхал ГIялихановла бегIти. Илди Дербентлизиб хIербирутири ва Шамхалла хала дудеш шагьарлизив машгьурси палтарла уста вирусири. Илкьяйдали виштIахIейчивадли палтар ибнила санигIятличил ил гIяхIил тянишсири. Илала дурабадлира, хала дудешли илизи дагьахъур дубурлантала гIядатуни, тарих.
Художественное училище таманаили гIергъи, Шамхалли 1983 ибил дуслизиб сай-вегIси «Модный Дом» ибси предприятие абхьиб. ИлхIели уршила хIянчи гьарбизур ва сагати журала палтар чедиахъухIели илис багьла-багьлали машгьурдеш хиб. ГIур дубурлан урши Свердловла чебяхIси даражала дизайнертала-модельертала школализи керхурсири. Илав ункъли учIусири. ИлхIелира урши узес даимиуб ва улкала декIар-декIарти регионтазир дурадуркIути дахъал конкурсуназир бутIакьяндеш дирутири, дахъал призани кайсутири. Пагьмучебти ва цIакьти спортсментала кьяркьси республикализивадси илгъуна мурул адамтала палтарла модаби ункъли далуси модельер левниличи бахъалгъунти тамашабирутири. Нушала рес­публикала багьадурти селизи ахъалра устадешла ва пагьмуртала ахъанайтачи биъниличила чилра ташмишикIес хIейрар.
1993 ибил дуслизиб «Шамхал» би­­кIуси компания акIа­хъуб­сири ху­дуцI­лан ур­шили.
Илар палтар хIядурдирутири гулбазирадли, текстильла ва трикотажла чIянкIилизирадли. ГIергъити дусмазир джинсылизирадлира палтар ибули сари. Илини чедетаахъили ва къугъали дирути палтар адамтасра дебали гIяхIдилзутири. БусягIятра Шамхалли дирути палтар бахълис дигутили детаурли сари.
Ш.ГIялихановли Москвализир, Россияла декIар-декIарти шагьуртазир ва дурала улкнала халатигъунти шагьуртазир дурадуркIути сагати журала палтар гьаладирхьнилис хасдарибти далдуцуназир мурталра бутIакьяндеш дирути сари. Илини дарибти палтар исули дирар политикунани, хIякимтани, спортсментани, гIяртистунани, динна агьлули ва цархIилти машгьурти адамтани, гIядатла халкьли. Амма модельерли бурни хIясибли, брендла ибти палтар дурхъали кадилзули сари ва асес гьарилла-декIар имканти агара.
МяхIячкъалализирра Шамхалли цацахIели сунени дарибти палтар гьаладирхьути далдуцуни дурадуркIули вирар.
ХIера, ишди бурхIназибра Этноцентрла площадкаличир дубурла къугъати нартанани палтар цалабикибтази чедаахъиб. Гьайгьай, бахъалри Шамхалла пагьму ахъли кьиматлабирути дагъистанлантира. Илди-ургаб лебри жагьилти, гьести гIямрула адамти. Багьеслири лебтасалра Ш.ГIялихановла сагати палтар гIяхIдизни.
Илкьяйда хIебиэсра хIе­бири, сенахIенну Шамхалли сунени пикридарибти дубурлантачи хасти детуцуни халати устадешличил палтарлизи минадарилри. Жагьилталацунра ахIи, чила-дигара иштяхIдухъестири лерилра палтар. Жагати дубурлантачир хIябилра далгири дубурлай дарибти палтар. Дубуртар Улкала урхIмешуахIенти тIабигIятла ва адамтала гIямрула черикIла някьиш варакьдарилри илини сунела хIянчурбазир. Илдачи дунъяла чиди-дигара халкьанала иштяхIдухъеслири. ХIера, илкьяйдали дубурландешла жагадеш ва ахъдеш палтарла кумекличил модельерли лебилра ванзалантас гьаладихьес имканти акIахъубли сай.
Балбуцличи бакIибти иш­тяхI­личил гъайбулхъулри ва дарган багьадурлис баркалла балахъулри, илала гIямрулизир ва бузерилизир мурталра че­диб­дешуни ва гьарбизуни диуб­ли дигниличила бала­хъулри. Шамхаллис уркIи-ур­кIи­ларадти ванати дугьби дуриб ДР-ла халкьла поэт Аминат ГIябдулманапованира. Дигесири Аминатла рурсилира, художница сарлин, Ш.ГIялихановла бузерилизир цархIилти Дагъис­танна художникуначил рарх бу­тIакьяндеш дирни. Балбуцличиб илала кIелра нартли дам бирхъусири ва халалгъуна уршили палтар чедиахънила балбуцлизирра бутIакьяндеш дирулри. А.ГIябдулманаповала хъалибарглира илкьяйдали чула пагьмуртачил модельерла балбуц жагабирулри.
Шамхалла коллекциялизир шуцIайчирра имцIали хIядурти образуни лер. Илди абзурли дус дихес вируси сай. Лер дуцIрумла, янила ва гIебшни-хIебла манзиллизир дихестира.
Адамличи саби-сабил маш­­гьурдеш башуси ахIен. Ха­ласи къиян кабихьили ва ибкьси бузериличибли бирар ил сархуси. Гьайгьай, Шамхал ГIялихановлисра гьамадли ахIен­ри илгъуна санигIятласи ахъа­­найтачи ацIес. Амма ил къиян­­дешуназивадли гIелум­бил­­зутазивадли ахIен. Илини су­нела пагьму, бузери ва устадеш бахълис къуллукъличи каили сай. Гьаннала гIергъира илис да­хъал чедибдешуни дул­ге­хIе.
ХIера, ца адамли илкьяйдали бахъла уркIби разидирахъули сай ва гIямру жагадирахъули сай. Игъбар саби Шамхалван гIяхIдешуни дур­тIесцун бажардииркуси уста виалли. Устара ибхIели, азирти адамтани сунела пагьму марбарибси.