Хала дудешунала гьунарти даимдирули

ГIяхIцад дусмазиб нушала улкализиб февральла 23-личиб ВатIан балтахъанна БархIи дурабуркIуси саби. Ил бархIи Ярагъладиубти ЦIакьанала гьарил ургъан, ветеран гъамтани уркIи-уркIилавад мубараквирули бирар.

1918 ибил дусличибад 1946 ибил дусличи бикайчи ил ХIунтIена ГIярмияла ва дявила-урхьула флотла БархIи кьяйдали дурабуркIусири. ГIур Советунала ГIярмияла ва дявила-урхьула флотла БархIили бетаур. 1993 ибил дусла майла 7-личибад февральла 23, Россияла Федерацияла Президентла ХIукму хIясибли, ВатIан балтахъанна БархIи сабливан багьахъурсири.
Нушала бургъантани сеналра хъумхIерту чус гьалаб ВатIайс къуллукъбирули, ил душмантазибад балтахъули калунти гIяхIгъубзнала, хала дудешунала гьунарти, илдала асилдешла гьуни. Дявила гIядатуни даимдирули, илдала гъабзадешличи пахрубирули саби.
ЧебяхIси ВатIа дергъ нушала халкьлис къиянси имтихIяй бетаурсири. Амма ВатIайчи халати дигила кумекличил, душман гIелавяхI дянгаэс имканбакIиб. Сепайда, гIяхIцад нушала цаванзалантира алхун. Дагъистан Республикали фронтлизи 180 азир адам бархьибтири, илдазибад 80 азирцад – даимлис дергъла майдайчиб калун. 58 дагъистанлан «Совесткий Союзла Игит» ибси хIурматла уличи лайикьбикиб, 7 биалли – хIябалра даражала Асилдешла ордентала кавалерла уличи.
ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Чедибдеш сархнилизи халаси пай кабихьибсири Хайдакьла ва Дахадаевла районтанира. Бахъалгъунти бургъанти, гъабзадеш дакIударни багьандан, пачалихъла чихъти шабагъатуначи, ордентачи ва медальтачи лайикьбикиб.
Хала дудешунала гьунарти даимдирули сари ишбархIира районтала жагьилтани, ВатIа гьалабси чебла асилдешличил ихъули. Къиянси манзилличи хIерхIеили, улкалис урехи хIебирахънила шайчирти пачалихъла тIалабуни-хIяжатуни далтахъули сари.
Лерилра замунтазиб ВатIан батахъес гьарил адамла дурхъаси чеблали бетаурсири. ГIярмиялизиб къуллукъбирути ишхIелила жагьилтала баркьудлуманира, гьайгьайрагу, илис бикьридеш дирули сари. Вирхулра, ВатIайс урехи хIебирахънилис гIямру багъишладарибти лебтанилра чула санигIятлашалти устадеш ахъдурцниличи, ил шайчиб мурталра гьалабяхI башниличи.
Лебилра ВатIан балтахъанти, Ярагъладиубти ЦIакьанала ва ­дя­вила ветеранти, гIярмиялизир къуллукъуни тамандиранти, ­Хай­дакь­ла ва Дахадаевла районтала адамти, хIуша байрамличил му­ба­рак­дирулрая! ТалихIчерти гIямру, гьарбизуни, бекIла чедиб умуси зак, чIумаси арадеш, шаласи челябкьлаличи бирхауди, ВатIайс къуллукъличи каибси хIяракатлизир сархибдешуни ­дул­гулра!