…ГIямру дедибтас ­багъишладариб

Ишди бурхIназиб Ахъушала районна «Чиндирчеро» база­лизиб спортла янила жураби хIясибли жагьилтала-спортла фестиваль бетерхур, сабира Афганистаннизирад нушала гIяскурти дураибхIейчирад 30 дус дикнилис хасбарибси.

Балбуц хIядурбарибси саби Ахъушала районна администрацияли, жагьилтала политикала, спортла ва туризмала шайчибси управлениели, дубуртачивкад лыжабачив калхънила «Чиндирчеро» базала администрацияли, районна культурала управлениели.
Фестивальличир бутIа­кьян­деш дариб МяхIяч­къала ва Каспийск шагьуртала, Къизларла, Ахъушала ва Лавашала районтала командабани.
Балбуц ибхьули, Ахъушала районна бекI ГIяхIмад МяхIя­рамовли буриб: «Февральла 9-личиб Россиялизиб мурталра спортла янила журабала БархIи дура­буркIуси саби. Спорт ва хIяракат – илди гIямру сари. Спортла декIарти журабази, хаслира – янила, ахъибти адамтачи хIерикIухIели, че­биули саби илди гьарли-марли хIербирути адамти биъни. Ну дебали разилира фестиваль гьанна кIиэсил дус дурабуркIниличи ва спорт дигути имцIабикIниличи. «Чиндирчеро» — Дагъистайзиб дубуртала лыжабала цайли цаси курорт саби. Илаб янила замана бамсриахъес ва умуси гьава гьигьбарес имканбикIур».
Жагьилтала-спортла фестиваль ибхьнила хIурматлис РФ-ла Гимн зайбухъахъун ва Пачалихъла байрахъ ахъбуциб. Байрахъ ахъбуцахъес ихтияр бедиб Афганистаннизир кадикибти анцIбукьунала ветеранти, ХIямшимала шилизибадти ХIябибуллагь МяхIям­ма­довлис ва ДаудхIяжи Даудовлис.
Цалабикибтала гьалав илкьяйдали гъайухъун Ахъушала районна жагьилтала политикала, спортла ва туризмала шайчибси управлениела начальник ХIясан ХIясанов: «ХIурматла бутIакьянчиби, гIяхIли! Нушаб дигеси саби «Чиндирчеро – 2019» бикIуси спортла янила журабала шайчибси жагьилтала-спортла фестиваль ибхьнилис хасбарибси иш балбуцличир хIуша чедаэс. Спорт – нушазивад гьарилла гIямрулизиб бекIлибиубси бутIа саби. Спортлизи ихънили нушаб нушала арадеш гIягIниси агиличиб бихIяхъес кумекбирули саби. МягIничебси бархIилис – февральла 15-лис, Афганистаннизирад нушала гIяскурти дураибхIейчирад 30 дус дикнила анцIбукьлис гьалар, наб дигулра, ишбархIила лерилра чедибдешуни узидешла халкьани балтахъули, чула гIямру дедибти уршбас багъишладарес. ХIушачи хIерли сари тамашала абзани. Лебилра спортсментас гьарбизуни дулгулра».
ДР-ла Халкьла Собраниела депутат Руслан ЯряхIмадовли спортла декIар-декIарти далдуцунала мягIничебдешличила буриб.
Фестиваль кIел жура хIясибли дура­бур­кIусири – «Лыжабачив къалабали калхъни» ва «Сноуборд». Командабази 5 спортсмен кабурхутири. Ахъес гIягIнити лерилра гьундури чяланани декIардарилри. Гьунила бухъяндеш 680 метрличи абиркулри.
Лебилра спортсментани гIяхIти устадеш чедаахъиб, чула гьала тIашдатурти мурадуни детерхахъур.
Абзанала баянти хIясибли, чедибикиб Ахъушала районна ХIинтIала шилизибадти спортсменти. Ил шилизибадси «Гарши» команда кIиибил мерличи бакIиб. ХIя­бъиб­ти­ли бетаур ЧебяхI МулебкIила шилизибадти спортсменти.
ГIяхIти хIясилти чедаахъиб Ахъушала районна Усишала шилизибадси «ЧIакни» ва Лакла районнизибадси «Кази-Кумух» ко­мандабани.
Сноубордла шайчирти абзаназив гьалаухъун МяхIяммад Кьурбанов (ХIинтIала шилизибадси «ХIинтIа» команда), кIиибил мер буциб МяхIяммад ГIисаевли («Гарши» команда), хIябъибил – МяхIяммад Гьи­тIихI­ма­ди­биров («ЧебяхI МулебкIи» команда).
Чедибикибти ва призерти кубокуначил, медальтачил, грамотабачил ва арцличил шабагъатлабариб.