Аргъахъес чебиркур

Ишди бурхIназиб «Дагъистан» РИА-лизиб дахъал квартирабала дегIти юртани чедетаахъили далдирнила Фондла председательличил Дагъиста журналистунала гьунибаъни бетаур.

Заллизиб сунечи хIерли бахъал жур­налистуни чебаибхIели, гьуни­баъниличи вакIибси Мя­хIям­мад ГIябдуллаевич ГIялиев дебали разивиуб. Бархьси саби, ил­хIели «Дагъистан» РИА-ла «их­тилатлис хасбарибси май­дан» журналистунани гарч­ли бицIилри. Илкьяйдали хIе­биэсра хIебири, сенахIенну ил бархIи дебали мягIничебси суал ирзулри.
Фондла председатель Мя­хIям­мад ГIябдуллаевичли бурни хIясибли, 2018 ибил дуслизир республикализир чедетаахъили къулайдарили сари дахъал квартирабачилти 50 юрт. Илдала чIябар 205 азир кв. метрличи абиркули саби.
Дагъиста Правительствола хIукму хIясибли, ил мурадлис камси заманала духIнар харждарес чедаахъибтири 281,64 млн. къуруш. Нушала регионна ил Фондла кумекличибли чедир гьандушибти арцла кьадар 259,60 миллионничи кабикиб.
«АрагIерли, ириъ Фондлис имканбакIиб республикализир 8000 адам хIербирути юртани чедетаахъили далдарес. Юртанала хъулчри ва гьаларти бяхIяни сагадариб. Лифтани къулайси тяхIярличи душиб, — викIи МяхIяммад ГIялиев. —Нушаб дебали къиянбулхъули саби хъулрала бегIтазирад заманаличир илди хIянчилис арц дурчес. Бурес чебиркур, илди гьамадли дурчули сари Каспийсклизир, Избербашлизир ва Дербентлизир. Арбякьунси дуслизир нушала республикализир цаладяхъиб 38 процентла кьадарлизир арц, лебилра улкализир — 92 процентлахIели.
Илини илкьяйдали чеимцIабариб гIергъиси замана юртанала бегIтани арц лугнила хIянчи гIяхIбулхъули саби илира. МяхIяммад ГIяб­дул­­­лаевичли бурни хIясиб­ли, «сеналра нушани илди арц хIе­лугехIе» бикIутира ишбар­хIи агара.
Илизи журналистунани да­хъал суалти хьардаиб. Чедетаибти жавабтира гиб.
— МяхIяммад ГIябдул­лае­вич, чулахъунас ва гьести гIям­рула адамтас ил шайчир сегъунтилра кункдешуни лерти? – хьарбаиб цалабикибтазивад цали.
— ГIе, лерти сари. Илдигъунти адамтас хасдарибти компенсацияби кайсу, юртани къулайдирнила хIянчилис арц дедили гIергъи.
— Илди юртаназирти квартирабала бегIти 70 дусличиб имцIали биубти ва цунти бухънабани, I ва II группала чулахъунани, биштIати чулахъунала бегIти хъалибаргунани дурчути арцла дайхъала сари лугути, 80 дус биубти цунти бухънабани биалли — бекIлил лугути ахIен или бурусиригу. Бархьсив ил?
— Бархьси ахIен, юртани чедетаахъили далдирнилис арц лерилра квартирабала бегI­тани лугути сари. Илдасра компенсацияби лерти сари.
Дила пикрили, дахъал квартирабала дегIти юртани тамай сагадарнилис каби­за­хъурси арцла кьадар хIе­луг­нила гIяйиб ил масъала мягI­ни­чеб­силизи халхIебирнилизиб саби. «Ну­шала юртличи ярга мурт биуси? Чинар дургути итхIели нушала арц?» — бикIули саби ца­ца­бехIти. Илди далкIти пик­руми сари. СМИ-бани илкьяйда бикIути хатIабиркули биъни адамтази аргъахъес гIягIниси саби.
МяхIяммад ГIябдуллаевич ГIялиев Дахадаевла районна администрацияла бекIлира узули калунси сай. Лебтанилра балуси саби ил сунени бурибси гъайлис къянахIейруси адам виъниличила.