Нартанала мягIдан — Дагъистан

Дубуртазиб акIубти адамтала хасиятунира баркь-бацра цархIилталайзирадли гIя­хIил декIардулхъули дирар. Илди шур­мазирадли касили гIяшулра урунж­ла дяргIибти шараб-шинра дар­хаили, Бер­хIила дуцIарти нуранала гьи­мир­тачил бемхуртигъунти бирар. Ил багьандангу ил­ди селилра мукIур­ба­кIахъес ва кIан­тIи­бакIахъес хIейрути.

Ил секIал жявхIейчибадли чуйна­ра марбарибсира саби нушала хабар­ла спортсментани ва игитунани. Иш­цад зурбаси дунъяличиб биштIаси Да­гъистай илдигъунти багьадурти абилкьни бахъал халкьла уркIби ясирдурцуси анцIбукьли бетарулира саби. ИшбархIира илкьяйдали дунъяла халкь тамашабирахъути нартани лебниличи нушани пахрура бирулра. «Ну дубурла биштIаси шилизивадси гIядатла урши сайра, нугъунти ва набчибра цIакьти уршби дубуртазиб бахъал саби, илдазибадли бахълис рингличи дурабухъес имкантира алкIули хIедиалра…», — викIули сай 29-найсра чедиикили ва гьачамалра удихIейкили, залумдешли ва уркIила чIумадешли хабардерхахъурси ХIябиб НурмяхIяммадов. Ил вирхIухIели ну паргъатли хIеррикIесра рируси ахIенра, сегъуна-биалра камси сабабличивли ил удивикесгу или урухкIули, амма сай биалли, урухкIуси хIейъни лебилра дунъяличиб якьинбариб ил гIяхIгъабзали.
Нушани чебаибси чедибдешла анцI­­бу­кьцун ахIен, ил Голивудла лерил­ра ки­­нобачибра азирнали цIакьси анцI­букь саби. Ишар гIячихъли чедиули сари уршила дудешличи диги. Ур­кIи-уркIилабадси дард ахIи илкьяйда гьаргбиэс хIебирар. Ил секIал миллиардуни халкьлира чебаиб. Урусуни бикIуливан, «Легенда» сай гьанна ХIя­биб. Ил ганзухъличи ацIили сай Мя­хIяммад ГIяли, Уэйн Грецки, Роджер Фе­дерер, Пеле, Месси, Роналдо, Хусейн Болт ва цархIилти спортсменти. Илдазирти ва Дагъистан машгьурбиахъубти ГIяли Къилич, Сали Сулайбан ва цар­хIилти спортсментазирти черикIла цIа­кьа­називадли цалавяхъибсигъуна сай ишбархIи сунела битIакIлизив дунъяличивра сунечив чедиикесил адам агарси гIядатла дубурлан урши ХIябиб. Илини сунени чеббикIибси спортла журализиб тарих акIахъуб. Ил тарихличи халаси иштяхIличил миллиардуни адамти хIерра бикIутири. Нушала Дагъистайзиб чебяхIти спортсментани чеббикIибси гьуни ишбархIи даимбарниличи нуша пах­румадиркьес ихтиярра леб. Лебил дунъяла халкь ХIябибличи кьяйда хIяйранбиубли хIербикIесил цалра спортсмен виубси ахIен. ГIурра вирарал белгили ахIен. ХIябиб чебяхIси тарихла бутIали ветаур. Нуша ил тарих секIяйда белкIунал бикьрумилира детаурра. Нушаб ХIябиб дигахъулра, бургар ил хIейгутира. Ил чула къуллукъ саби. Ил, бикIуливан, даршал дуслизив гьачам дураулхъуси спортсменни ветаурли сай. БиштIаси Дагъистай халаси савгъат пешкешбариб дунъяла спортлис. ХIебиалли нуша хабарла нартани абилкьуси республикала адамти сарра. Иш гьакIлис кабикибси анцIбукь спортлизиб бетаурси тамашала чедибдешцун ахIен, ил дудешлара уршилара ургарти черяхIти дигила бикьри саби. Ил лебил дунъялира чебаиб. ХIяб нурли бицIаб ГIябдулманапла! Баркалла биаб хIед, ХIябиб!
Наб бегIлара гIяхI­­­билзуси иш­хIел­ла манзиллизиб гъай­би­­кIес бара бур­си­биубти булан дубурла ла­чинти ХIя­библичи мешуби­кес кьаслизиб биъни саби. ХIе­­биал­ли ХIя­­биб­­ван илдира хабарла «ЧIак­ни» бетарар. Чи­дил виш­тIасиличи гъа­­­миубли, ХIя­биб­личила хьарбаалра, илдани лерилра гIямрула бетуцуни ва спортла чедибдешуни гьандуршу­ли сари. Илгъуна гьарли-марси бяркъ лу­гули сай иш­бар­хIи чеалкIуси наслулис ХI.Нур­­мя­хIям­мадовли. Дила пикри хIя­­сибли, дар­ша­ницунра ахIи, азир­ти спортс­ментас чебяхIдешличи гьу­ни гьаргбариб илини ва илдас патриот бяркъ бедиб.
Дагъистан сегъуна сабил ва илаб се­гъунти багьадурти хIербирулил ду­нъя­ла гьарил гIямзилабти халкьлис якьинбариб ХIябибли сунела кьуватчевдешлицунра ахIи, гIякьлула бугадешличил ва пасихIдешличил. Верхъаби хIу, нушала уркIби ишцадра разидируси, гIяхIгъабза урши.