ВатIайчи пахруличил

ДАССР, гьаннала Дагъистан Рес­пуб­лика, акIахъубси БархIила хIур­матлис Дахадаевла рай­он­на бекI Жаруллагь ГIямаровла буй­рухъ хIясибли, гьаларван районнизир де­кIар-декIарти шадлихъла далдуцуни ду­ра­дер­кIиб.
Районна дахъалгъунти организациябазир конкурсуни, выставкаби, спортла хIязани ва цархIилти далдуцуни детерхур.

ХI.ХIямидовла уличилси ДЮСШ-ли 17-15 дусла гIямрула гIулухъаби 2000 метрличи дуцIбулхънила балбуц дураберкIиб.
Шимала библиотекабазир жузала выставкаби дурадуркIнила хIянчи жигарчерли детерхур.
Муниципалитетла багьудила лерилра учреждениебазир январь баз ахирличи бикайчи «Дила Дагъистан, дила ахIерси улка» ибти жузала выставкаби, «ДАССР акIахъниличила», «Дагъиста машгьурти адамти» ибти темабала черкад гьаргти дурсри дурадуркIули сари. Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб илкьяйдали «АхIерси Дагъистан» ибси видеофильм чебаахъиб.
Илди далдуцунала кумекличил бу­чIан­ти ункъли тянишбиуб Дагъистан акIахъубси байрамла БархIиличил ва ВатIан багьандан жан кьурбандарибти чула хала бегIтачила баянтачил.
Уркухъла лицейлизиб дураберкIибси балбуц ибхьули гъайрухъунси директорла бяркъла шайчирси заместитель Хадижат БяхIяммадовани Дагъистан Республикаличила ва ил акIахънила тарихличила гьаргти дурсри дурадуркIес хIяжатли биъниличила буриб.
«Ил байрамли Дагъиста хабарла багьадуртала тарихличила гьанбиркахъули саби. Илкьяйдали нушала узити халкьанала цадешличила ва уржибдешличила баянтира камли ахIен. Дагъистан – ил поэтунани, писательтани ва художникунани жагали кьиматлабарибси жявхIелла культураличилси ванза саби. Нушала ВатIан лебгIеб жагаси саби. Дахъал миллатунар Дагъистан Республикали Россиялис гIилмула, искусствола вакилти, пагьмучебти писательти, поэтуни, художникуни ва хабарла спортсменти пешкешбариб», — буриб Хадижат БяхIяммадовани.
Лицейлизир Дагъистан акIахънила байрамлис хасдарибти линейкаби детерхур, чедирти классуназир цахIнарти дурсри дурадеркIиб, далкьаахъур тематический стендани, гIямзурби, жузала ва суратунала выставкаби.
Директорла заместильла гъай хIясибли, бучIантас патриот бяркъ лугнила ва чула ВатIайчи пахрубирнила, республикала халкьанала гIядатуначила давлачебси тарих руркъяхънила мурадличил сари илдигъунти далдуцуни дурадуркIути. Илдигъунти шадлихъла байрумтала кумекличил чеалкIуси наслулизир вегI акIубти мер-мусаличи диги имцIадирахъу ва халкь-ургар далхIедикибти бетуцуначил баришдеш хIедирес дурхIни бурсибирар.