Нуша дахъхIи хIерси

Гьанна бусягIятра ур­кIи гьаргли бу­рес вирар, шко­ла­­базирти кIел смена анцI­дукьи сари или, амма да­хъал шко­лабазиб хIябал сме­на­лизиб бучIутира лебал. Тяп ил­гъуна аги сабри Сагаси Вихъ­рила школализибра. Гъану цара ибил даршдуслихълизиб ха­ласи шилизиб биштIатас физ­культурала дурсри кадирхьес спортзал агарли, байрумти дурадуркIес актовый зал агарли, дурхIни бахес гьарзаси столовая агарли асубирусирив, гьатIи?

Амма белчIудила дус дебали разиси ва нуша дахъ­хIи хIерси баркьудиличибад бехI­бихьиб — Сагаси Вихъ­рила ши­лизиб, сагаси хIя­бал дерхI­ла школа абхьиб. Илгъуна гIяхI­си хабарли уркIи разидеш­ли бицIахъили саби.
Сагаси школа халаси ва жагаси саби, ишхIелла гIямрула тIалабуначи далдикибти лерилра хIяжатти ваяхIличил балкьаахъурли саби. Школа лушнила хIянчи ахъси даражаличир ду­ра­деркIахъес, гьар бархIи хIе­руди бузахъулри районна администрацияла бекI­ла къуллукъуни заманалис дузахъуси Мя­хIяммад Эльдерхановли. Ила­ла гъай хIясибли, школа лушнила хIянчи заманаличир тамандарницун ахIен­ри хIяжатси, илди чедетаахъили дурадуркIни, гьа­тIира мягIничебси сабри.
Школа лушнила 8 дуслис ду­хъян­ди­тIунти хIянчи ахир­ра­-ахир тамандиуб, ва бел­чIу­дила заведениели бу­чIан­тас су­нела къапу абхьиб. Байрамла аги­-кьяйдализиб дура­буркIуси ли­нейкаличи 1-ибил классла ва 11 ибил классла бучIан­ти­цун саб­­ри ба­кIахъибти, коронавирусла чей­хъуси изала тIинтI­би­кI­нила уре­хи камбиахъес багьандан.
Халаси баркалла багьахъес дигулра КПРФ-ла Дагъиста отделениелис ва МяхIяммадов МяхIяммад ХIясановичлис, Решульский Сергей Николаевичлис, сенкIун илдала сипта хIясибли бехIбихьибсири сагаси школа. Гьалжана кьадарбараб чус Аллагьли.
Наб дигулра, лерилра ши­ма­зир сагати школабира, спорт­­залтира, спортплощадка­би­ра абхьили. ДурхIнас ункъти шуртIри акIахъни дебали мягIничебси саби, илдала белчIуди, спортличи диги ва пагь­мурти гьаладяхI дашахъес багьандан.
Гъамси заманализир лерилра шимазир сагати школабира, дурхIнала унхърира тIашдалтниличи, вирхулра.
Коронавирусла изала тIинтI­бир­ни­ли­чиб­­ли яра цар­хIил сабабличибли, школаби гIекIили дигули ахIенра, набра дила барх­­кьябасра.
Гьариллис арадешра, баракатра, паргъатдешра дулгулра.