ЦIуръаби гIеббурцули

Дявила асилдешла музейлизиб цIуръа дурхIни-ургаб дура­беркIибси «Брейн-ринг» бал­буцла баянти кайънилизир бутIа­кьян­деш дариб ДР-ла миллатла политикала ва динна къуллукъунала шайчивси министр Энрик Муслимовли.

ГIякьлу гьалабяхI арбикнила хIязлизиб гьалабикибти шабагъатлабирули, Э.Мус­лимовли буриб: «Министерстволи ил журала далдуцуначи халаси пикри бяхIчииу ва мурталра илди гIердурцути сари. СенахIенну илди далдуцунани жамигIят социальный бяхIчибизла шайчиб дебали гьалабяхI аркули саби. Дагъиста БекIла хъарбаркь хIясибли гьар дус ил журала проектунас арц декIардирути сари».
ВатIан дигахънила шайчиб дурхI­нас бяркъ бедлугнилизиб дебали мягI­ни­чебсили бетарар ЧебяхIси ВатIа дергъла тема. ДР-ла миллатла политикала ва динна къуллукъунала шайчивси министрли гьанбушиб дунъяла КIиибил дергъла тарих цараван чебхIебелкIахъни нушала чебла саби или.
Сунела яргализиб «Чедибдешла кумекчиби» бикIуси лебил Россияла жамигIятла хIяракатла ДР-ла отделениела председатель М.ХIусейхановли дахъал дусмала бухIнаб жагьилтас бяркъ бедлугнила шайчиб халаси хIянчи дураберкIнилис Энрик Муслимовлис баркалла багьахъур ва ХIурматла Грамоталичил шабагъатлавариб.
Ил балбуцличир жигарла бутIакьяндеш дариб музейла заведующая Жаннат Сагидовани, дявила баркьудлумала ветерантани, жамигIятла цахIнабикунала бутIакьянчибани ва МяхIячкъалала багьудила организациябала бучIантани.
Дила пикрили, ил журала далдуцуни нушаб дебали мягIничертили детарули сари. Хаслира республикализибти цIуръа дурхIни гIеббуцес ибси пикриличил дурадуркIути. Неш-дудеш агарли, диги-малхIямдеш хIедагьурли халабиути дурхIнала гIямрулизи шалати рангани гъудурдарни дигеси анцIбукьли бетарар. ДурхIни-ургар имцIаливан абзла хIянчурби, хIязти дурадуркIес якьинни саби. СенахIенну абзлизиб илдани сагаси секIал багьес, аргъес, цархIилтас гIелахIебухъес хIяракат биру. Илдала гьякьлу имцIабирар, дурхIни цараван пикрибикIес бурсибирар, социальный бяхIчибизла шайчибяхI гьалабяхI арку.
Нушала республикализир камли ахIен цIуръа дурхIнас саби гIяхIъулатани дурадуркIути шадлихъуни, хIязти, амма ил журала далдуцуни имцIадикIахъес нуша чекадизурли дузес чебиркур. ПикридухъахIелли, сецад мягIничертили детарули цIуръа дурхIнас илди. БегIти агарти язихъти гIеббуцнилис гьариллис Аллагьла гьалабра халаси кири биур.