Пача — сагакьянчи

Петр I-ибил (ЧевяхIси) (1672-1725) — хабарла хIу­­куматла хIяракатчи, Романовхъала насаб­ли­зи­вад­си Москвала пача, 1721 ибил дусличивад лебил Рос­сияла пача — ­че­вяхIси сагакьянчи ­ (ре­фор­матор) виру­си­ри.

Петр I-ибил акIубси сай 1672 ибил дусла майла 30-чив (июньна 9-личив) Москвализив. Ил пача Алексей Михай­ло­вичла ва илала кIиэсил хьунул На­талья Нарыш­кинала ур­ши сайри. Ца дус виуб­хIейчивад Петр няняли рукъу­сири. Петр 4 дус виуб­хIели, илала дудеш вебкIиб, ва Москвала сагаси пача Петрла халаси убай узи Федор Алексеевич иличи хIеруди биран (опекун) ветаур. Шел дус виубси Петр пачалихъла хIянчизар (дьяк) Н.М.Зотовли учIахъес ва лукIахъес бурсивирусири. 1682 ибил дуслизив пача Федор Алексеевич вебкIибхIели, 10 дус виубси Петр ва илала узи Иван пачни саби или багьахъурсири. Амма пачала ихтиюрти халал рузи Софья Алексеевнани (илра убай рузири) сунези дуциб. ИлхIели Петр ва илала неш пачала юртлизибад Преображенское бикIуси шилизи арбякьунтири.
Илар Петрли дявила хIязанас хасдарибти гIяс­курти (потешные войска) алкIахъули сай. Ил тяхIяр­ли илини челябкьлализиб сунела гьарли-марти гIяс­куртазиб биэс гIягIнити солдатуни дявила багьуд­лумачи руркъули сай. Ил заманаличибад бехIбихьили, Петрла гамурби дирес иштяхIра алкIули саби. ГIулухъа уршили сунела имцIаси замана мякьлабси немецунала Кукуй бикIуси шилизиб буркIули сай ва, дурала улкназибад ила башути гIяхIлазирад гIяхIтигъунти хасиятуни гIерисули, Европала гIямруличи бурсикайрули сай. 1689 ибил дуслизир пачала тахличирад Софья Алексеевна урасили, Петр I-ибил пачали виркIули сай.
Пача Петр I-ибилли Крымла дявти даимдариб ва Азов-къала буциб. Илис гIергъи илини гIяхIцад къайгъибариб цIакьси урхьула флот акIахъес. Илала кьасри чичил-биалра вархикили, Турцияличил ургъесра. Ил кьасли ва гамурби дирес иштяхIли Петр Европализи арукиб. Илар илини руркъулри Европала культура. Амма дурала улкназиб (Голландия ва цархIилти) бекIлибиубси Петрла хIянчи дявила гамурби тIашдалтес бурсивиъни сабри.
Хасти гIяскуртала бургъанти (стрельцы) хIуку­мат­личи къаршили пунтличи дурабухънила хабар сунечи баибхIели, пача Петр Россиялизи чарухъун ва сегъуналра ряхIму агарли илдала пунт бячIун.
Европализив вирухIелил пачала пикри акIуб сунела улкала гIямру дарсдарес, ил багьандан хъу­лир Россиялизир гьалар агарти сагати низам-кьяйда дехI­дуциб. Мисаллис, бурес вирар юлианский календарь хIясибли дусми дуйгIни бузесаъни ва дахъал цархIилти илини Россиялизир дарибти дарсдешуни.
ЦархIилти улкначил вачар-чакарла хIянчи бу­за­хъес багьандан, Петр I-ибиллис Балтила урхьу­ли­чир сунела дявила гамурби диахъес гIягI­нитири. Ит заманализиб Балтила урхьуличиб Европализиб бегI­ла­ра цIакьси Швецияла урхьула дявила флот сабри лебси.
Турцияличил вягIда бигьи, Россияла пачали Швецияличил дяви бехIбихьиб. 1703-ибил дусла май базличиб Санкт-Петербург бикIуси сагаси шагьарлис хьулчи кабихьиб, «пахрукар (уктемси) душмайс вайбаркьлис, иш мерличиб шагьар тIашбалтас» викIули. 1709-ибил дусла июнь базличир Палтавала дергълизир Петр I-ибилла бекIдешлиурти урусунала гIяскурти Карл-12 ибил пачали бекIдешдирути Швецияла гIяскуртачирад тамай чедидикиб. Швеция бячIун, Балтила урхьулизиб лебил Европализибра бегIлара цIакьси Россияла урхьула флот мерлабиуб. 1721 ибил дусла октябрьличивад Петр I-ибил ЧевяхIси императорлизи халируси сай.
Россиялизир Петр I-ибилли дарибти дарс­дешунази халбируси саби гьарахъси Камчатка Рос­сиялизи цахIнабяхънира. Петр I-ибилли Рос­сияла гIярмиялизирра дахъал дявила дарсдешуни ду­ра­деркIиб. Бархьси саби, илди дарсдешуни гуж-зул­муличил дурадуркIутири. Илини дурадеркIиб дин­на, арцличилти баркьудлумала (финансы), про­­­мыш­ленностьла, вачар бузахънила, белчIуди кайснила, культурала шайчирти ва дахъал цархIилти дарсдешуни. БиштIати бучIахъес абхьиб дахъал школаби, Россиялизиб бегI гьалабси гимназияра 1705-ибил дуслизиб илини абхьахъибси саби. Илди дарсдешунани нушала улка цархIилти Европала улкниван ахIи, гьалабяхI арбукиб. Дебали зягIипси пача вебкIес гьалавра улкалис бекIдешдирули калун.
ХIукуматцун ахIи, адамтира барсбарес къайгъ­на­зивси пачали Россияла тарихлизир халати дарс­дешуни диахъуб. Сунес гIергъи акIубти гIяхIбаркь балути наслубани дахъал нушала шагьуртазир илис памятникуни тIашдатур. Дагъиста тах шагьар Мя­хIяч­къалализибра, бегIлара жагаси ва сай Петр ЧевяхI­сила у бихуси кьакьалаб пача-сагакьянчис тIаш­ба­тур­си памятник леб.