ЛукIантала хIурматбариб

Дахадаевла район­на ад­ми­нист­ра­ция­лизиб январьла 14-личиб сакIубдешри. Да­хъал дусмазиб цабехIли ца­бехI че­хIе­баибти районна шима­­зи­бад­ти лукIан­ти цала­бир­­кул­ри. Ил бархIи Ур­ка­ра­хъиб Россияла печатьла Бар­хIи­ла байрам дураберкIиб. Бал­буцличи шимазибадли рай­он­на «Шила гIямру» ва рес­­пуб­ликала «Замана» га­зе­та­ба­ла бахъ­хIила лукIанти жи­ба­рилри. Шадлихъ ибхьули ва бал­буцла бутIакьянчиби му­­ба­рак­­бирули, гъайухъун рай­он­на му­ни­ципалитетла ру­ко­­во­ди­тель Ж.ГIяма­ров.

«ХIурматла гъайла маш­гьур­ти устни, хIушала са­ни­гIят­ласи байрамличил ур­кIи-ур­кIи­ларадли мубарак­ди­рулрая. ХIу­шани деба­ли мягIничебси хIянчи са­би бузахъуси. Шимала зяхI­мат­чи­бала яшавла ва гIямрула да­ражаличила чедетаахъибти ма­кьалаби лукIулрая хIушани. ХIу­шазибадли имцIа­тигъунти му­гIяллимти биалра, замана бур­гулрая районна шимазирти гIергъитигъунти баянтачил газетала бяхIяназир гъайдулхъесра. ХIушани чеббикIибси санигIятра ламусличил бузахъули илкьяйда бамсриагарли лукIесра гьамадли хIебургар. Ам­ма лукIес балуси адам хIе­лу­кIули уэс вируси ахIен, ва хIу­шани районна газета илкьяйда гIеббурцнилис баркалла дикIулра нушара.
Бархьдешличил ва каби­за­лачеб­деш­личил буруси хIу­ша­ла гъайли нушала районна бузерилис лайикьси кьимат бедахъес имканти алкIахъулрая. Республикализир ва улкализирра дархли дахадаевлантала сархибдешуначила баянти тIинтIдирули сари хIушала гIяхIдешли. Камлив, гьатIи, районнизиб бузерила ва багьудила гьабкьяби, мургьи-арцла устни, гIилмула ахъанайтачи баибти, хабардерхурти спортсменти, пагьмучебти поэтуни, писательти, журналистуни ва цархIилти багьадурти? Илдачила районна ва республикала газетабала кумекличил тIинтIли бахълизи аргъахъес къайгъни ва кьасани дахъал сари хIушала», —буриб илини.
ГIур лукIанти мубаракбирули, Ж.ГIя­ма­ров­ли ХIурматла Грамотабачилра кьиматчерти сав­гъатуначилра илди шабагъатлабариб. Дахъал дусмазиб сабухъчебси бузерилис ахъси кьимат лугули мубаракбарибтазибадли саби Хуршнивадси М.Кьурбанов, ДугIа­хъа­ривадси Н.МяхIяммадов, Урагъивадси Ш.Ра­баданов, Гъулатдивадси Ш.Мя­­хIям­мад­сягIидов, Бускривадси Б.ХIябибул­лаев, КIи­ша­вадси И.Ибрагьимов, Ира­гъи­вад­си М.Айбатиров, ЧIи­ши­ли­радси Ш.Будаева, ЦРО-ла ме­­тодист У.Гъаниева, Уркара­хъи­бадти П.Мя­хIяммадова, М.Жам­­балаева, М.Кьадиев ва цар­хIилти.
ГIур даимбарибси къугъаси ихтилатлис бекIдешдариб районна администрацияла багьа­хъ­нибала центрла руководитель Марият Чапаровани ва писатель Ибрагьим Ибрагьимовли. БахъхIи къаршихIебикибти лукIантала, гьайгьай, дурестира камли ахIенри. 40-50 дус «Шила гIямруличил» ва «Заманаличил» гьалмагъбикибти мухбиртира газетала жагьил хIянчизартира уркIи гьаргси ихтилатлизи ахъибхIели, шайчивадли хIерикIусила иштяхIдухъеслири. ПасихIкар­ти лукIантани чула гIямрула ва бузерила гьундурачир къаршидиркути гьарбизуначила ва къияндешуначила гьанбиркахъулри, жагьилтани биалли чула бузерила цаибти гунзрачила ва сархибдешуначила бурулри. ЦабехIлис цабехIли мубаракла ва баркаллала дугьби зайдикIахъулри, бузерилизир сархибдешуни ва гIямрулизир арадешра талихIра дулгулри.
ХIери баибхIели шадлихъличи цалабикибти районна администрацияла шайзибадли давлачебси кьумурличи жибариб. Илабра лукIантала жагати пикрумала духем гьарзалири. Дахъал дусмазиб цабехIла цабехIли макьалаби дучIули ва газетала кумекличил уржибси къушумли бетаурси мухбиртала кьукьяла вакилти сенкIал декIархIебиркур или гьанбикеслири. Биалра, илди чула шимази чархIебухъес гIямал агарсири ва уркIила ванати дугьбира дурули, цацали гIяхIли арбашескабииб.
Илкьяйдали къугъали цалабяхънилис ва хIурмат­барнилис районна администрациялис, хас­лира — Ж.ГIямаровлис ва М.Чапаровас, баркалла би­кIулри лебилра цалабикибти.