Илдира шайчиб кахIелун

ЧебяхIси Чедибдешла байрам­лис гьалаб, ДР-ла Халкьла Соб­ра­ниела депутат Руслан ЯряхI­ма­­довли Ахъушала районна меди­ци­нала хIян­чизартас гIяхIбаркьла кумек гIеб­ба­ахъиб.

Депутатла кумекчи Садикь Кьасимовли районнизи берк-бержла 660 набор, бактерияби дубкIахъути гIягIниахълуми, някъликуни, дяхIликалаби, хасти палтар кадухиб.
Районна администрацияли, Ахъушала ЦРБ-ла коллективли Р.ЯряхI­ма­довлис къиянси замана илгъуна кумек гIеб­баахънилис халаси баркалла балахъули саби.
***
ДР-ла Муфтиятла вакилтира, республикала муфтийла кумекчи Идрис Асадуллаевла бекIдешлиуб, Ахъушала районнизи бякьун. «Тухтуртас кумек» ибси балбуцла дазурбазир, гIяхIбаркьла «Инсан» фондла шайзирад илдани 200 азир къурушла кьадарлизир дармунти ва цархIилти гIягIниахълуми, илкьяйдали 120 азир къурушла багьаличилси гьава гьигьбирахъуси концентратор садухилри. Лерилра илди Ахъушала ЦРБ-лис дедиб.
Районна руководстволи, депутатунала Собраниели, больницала тухтуртани, районна адамтани ДР-ла Муфтиятлис, гIяхIбаркьла «Инсан» фондлис ва ишгъуна къиянси манзил районнис кумекбарибти лебтасалра халаси баркалла балахъули саби. ХIушала лерилра гIяхIти баркьудлуми Кьудратла ВегIли кьабулдараб, ва хIушаб баракат имцIабиаб!
Районна хIурматла адамти, чейхъуси изала тIинтI­бир­ни­личил бархбасахъи, хъулир дуахъес масли­гIятбирулра!
***
Лебилра дунъяличиб коро­на­вирусла чейхъуси изала тIинтI­­бикIес даим­би­ру­хIели, Ахъу­­шала районнизибадти биз­­несментира ца шайчиб ка­хIелун ва районна адамтас, боль­ницалис кумекбирули са­би.
Москвализивадси предприниматель, ХIинтIала шилизивад дураухъунси ХIяжи ГIямаровли, «Тухтуртас кумек» бикIуси балбуц гIеббурцули, Ахъушала ЦРБ-лис дармунти асахъес 1 миллион къуруш де­кIар­­­дариб.
Дубримахьилизивадси ГIя­­мар БяхIян­дов­ли медици­нала хIянчизартас респираторти асахъес 275 азир къуруш декIардариб. Фатима Хачилаевани больницала тухтуртас чейхъуси изайзибад мяхIкамдеш бирахъути гIягIниахълуми асахъес сурсатуни дархьиб. Медицинала «Лекарь» центрла руководитель МяхIяммад Ибрагьимовли Ахъушала больницалис гьава гьигьбирахъути 3 концентратор асиб ва дедиб.
Районна администрацияла, Ахъушала ЦРБ-ла коллективли илдас, халаси кумек гIеббаахънилис, баркалла балахъули саби, ва цархIилти предпринимательтанира зя­гIипти сагъбиахъес икьалабирниличи бирхули саби.