Кумекбарибтас баркалла балахъули

«Школализи нуша ни­кIа дурхIнали ляр­кьул­ра, илар халакадиулра ва гIулухъабили ардашулра. Шко­лала дусми хъумуртути ахIен… Ил багьандан нушаб ди­гулра нушала школа бар­хIи­личи-бархIи гьалабяхI башули», — бикIули саби видео-дугьа­бизлизиб Мяммаулла шко­лала бучIанти.

ДР-ла БекI В.Васильевла хъар­баркь хIясибли хIядур­ба­рибси республикала «100 школа» проектлизи нушала школара каберхахъниличи дебали разилира.
Мяммаулла школа 1963 ибил дуслизиб тIашбатурси саби. 1981 ибил дусличи бикайчи ил бехIбихьудла школа бирусири. 1982 ибил дуслизиб гехIел дусла бетаур, кьанниван, 1997 ибил дуслизиб, урга даражала школа бетаахъур. Илди дусмала бухIнаб ил эскибиублири. Илав учIес урухкIеслири ва гьарра шайчибад ил сагабарес гIягIнилири.
ИшбархIилис улкьай-унза даршили, цаибил ва кIиибил бутIала хъулчри, классунала чIябурти дарсдарили сари. «Ванати хIяжатханаби» программа гIямрулизиб дураберкIес ва хъулри ванадирути ваяхI асес кали сари.
Илди лерилра хIянчилис республикала бюджетлизирад кIел миллион, муниципалитетла бюджетлизирад 200 азир, РФ-ла Пачалихъла Думала депутат, «Цаси Россия» фракцияла член, транспортла ва хъулри лушнила шайчибси Комитетла член Мурад Станиславович ХIяжиевли 500 азир къуруш арцла декIардарили сари.
Илкьяйдали школала директорли, учительтани ва лебилра бучIантани халаси къайгъи дакIубариб школа сагабарес.
Педагогунала коллективли­ ва лебилра бучIантани школа къулайбирнилизир бу­тIа­­кьян­­деш дарибтас халаси бар­калла балахъули саби: ДР-ла БекI В.Васильевлис – «100 школа» проект хIя­дур­­барнилис ва гIямрулизиб дурабуркIнилис; Сергокъалала районна бекI М.ГIямаровлис – нушала школа ил проектлизи каберхахънилис, ремонтла хIянчилис шуртIри акIахъ­нилис, дарибти хIянчи ахтардидарес нушачи вашнилис; М.ХIяжиевлис – спонсорла кумек гIеббаахънилис. Школа директор Р.ГIя­ма­ро­­ванира халаси баркалла ба­лахъули саби школа къу­лай­бирухIели кумекбарибти шан­тас: М.БяхIяммаевлис, М.Мя­хIяммадовлис (Мяммаул­ла­ шила СПК-ла руководитель), С.МяхIяммадовлис, С.Сунгъуровлис (балтIама­хьи­лан) ва цархIилтас.
Гьаннала гIергъи гьатIи­рал­ра ункъли дузес халаси къай­гъи дакIубирехIе, дурхIнас школа кIиэсил хъали бетаэсли ва нушани Мяммаулла школа таманбарибси саби или илдани пахрубиресли.