ЗАМАНА - Памяти героя

 

Гъабзала у хъумхIерту

ПатIимат Кьурбанова

Памяти героя

 

Дубурлантала уркIбас

Дебш луга ахъ шурмани,

КертIу чархлизи кьуват

Къукъула, лямцIла цIали.

 

ГIяхIгъабзала хIял - къияндикибхIели бала бикIули бирар дубурланти. ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьибхIели, дубурла шимазибадти багьадурти саби гIяхIъулали илала хъархIерагардеш датахъес музабухъунтири. Дебали бахъал дурхъаси хъялис марли кали, чула ахIерти жан кьурбандарили, даимлис дявила майдайчиб калун. ВатIайс къияндикибхIели, ишхIелла манзиллизибра Дубуртар Улкала лачинтанира, чула хала дудешунаниван, ярагъ някълизи касиб. Хъарбаркь таманбарес багьандан цIала дайлара тIяхIбухъес хIядурти илдигъунти багьадуртазивад ца сайри - Дахадаевла районна КьярбачIимахьилизивадси МяхIяммад ГIябдуллаевра. Илини Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирулри. Залумси ва урехиагарси дубурлан уршили командиртала хъарбаркьуни итмаданал тамандирутири. Амма дергъла майдайчир балагьла анцIбукьуни гьарил минутлизир кадиркули дирар. Илгъуна кахси балагьли дубурлан чIакала гIямрура хабарагарли къябаиб…

Ишди бурхIназиб, МяхIяммад ГIябдуллаевла бегIтази, чула уршили чедаахъибти игитдеш багьандан, Гъабзадешла орден бедиб.

Балбуц бетерхур Дахадаевлара Хайдакьлара районтала дявила комиссарти ГIумар СягIидовла ва МяхIяммад Пашаевла, районна бекIла заместитель Алена ГIябдуллаевала, КьярбачIимахьилара Кубачилара шимала бургала бутIакьяндешличил.

МяхIяммад ГIябдуллаев КьярбачIимахьилизивадси сай. Ил хIерирусири Кубачив. Кубачила урга даражала школализиб белчIуди хъараахъурли гIергъи, ил Тюменьна чебяхIси даражала дявила-инженерное командное училищелизи керхур. Илкьяйдали ил багьадурли ВатIайс къуллукъбирнила санигIят чеббикIибсири ва Украинализиб дурабуркIуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дарес арякьунсири. Илав миллатчибачи къаршити, хасти далдуцуназив игитсун алхунсири.

Алена ГIябдуллаевани, игитла нешли ва гIямрула гьалмагъли нургъби тIашаэс хIебирулри. Гьамадси ахIенгу жагьилти гIямруличир илцадра гIязизти жан къябаъни марбарес.

«ГIе, урши чарварес гьанна чилилра вируси ахIен. Ил лебгIеб декIси бетахъри саби. Ил агара ибси пикри бекIлизи бакIахъесра кахли саби. ХIушаб илгъуна декIси бетахъриличил бархбасахъи, децI балахъулра. Нушала уркIбазив ил даимлис жагьсили, жагасили, халатала хIурматбирусили, гьар шайчивад чеветаибсили,… кавлан. Сунечил барх калунти бургъантанира ил гъабзадешчевси ва залумси игит сайливан хъумхIертниличи рирхулра», - буриб Алена ГIябдуллаевани.

КьярбачIимахьилара Кубачилара шимала бургани буриливан, гIяхIгъабза уршила у даимлис хъумхIертахъес багьандан сай хIяриихьибси КьярбачIимахьила шила бекIлибиубсигъуна кьакьалис МяхIяммад ГIябдуллаевла у бедлугуси саби. МяхIяммад учIули калунси Кубачила урга даражала школализиб мини-музей ва стенд ибхьути сари. Районна школабазир белчIудила дус бехIбихьибхIели, ил уршила игитдешличила ва гъабзадешличила баянти гьаладихьили, классла сягIятуни дурадуркIути сари. Илкьяйдали ВатIан багьандан жан кьурбандарибси МяхIяммад ГIябдуллаевла гьунартала ва игитдешла мисалтачиб чеалкIуси наслула ВатIайчи диги адикьес имканти алкIули сари.

Ишгъуна макьала лукIухIели, декIти пикрумани чябхъинти дирули, рузес къиянбулхъули саби. Жагьилтала къугъати гIямру къябиути анцIбукьуни жяв-жявли тамандиаб или балга баресцун саби кавлуси. БелкI ишди тугъачил таманаэс дигулра:

АлкIалли акIаб урши

МяхIяммадгъуна гъабза,

ВатIайс къияндикалли,

Къалаван тIашкайзесил.

 

Нешли виркьалли урши

Варкьаб ил сирхIянгъуна,

Игитсун балтахъуси

Минала дурхъал ванза.

 

Идбагла у бихуси

Игит урши МяхIяммад,

ХъумхIертури даимлис

ЧеалкIути наслуба.

 

Прочитано 321 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top