Камил Саидов рассказал о форуме Каспий-2022

В конференц-зале Республиканской газеты «Молодежь Дагестана»состоялась пресс-конференция министра по делам молодежи Республики Дагестан К.Р. Саидова на тему «Международный молодежный образовательный форум «Каспий-2022».

Бархбас ва уржибдеш имцIадикIахъни…
ПатIимат Шахова
Сентябрьла 12-17-ибти бурхIназиб нушала республикализиб халкьани-ургабси жагьилтала мажлис бетурхар. Ил 2011 ибил дусличибад бехIбихьили, жагьилти-ургаб бархбас ва уржибдеш имцIадикIахъес, илди цаличи ца дигиличил, уркIецIидешличил абикьес ибси пикриличил дурабуркIуси саби.
Ил балбуц нушала республикалис дебали мягIничебсили бетарар. Ил багьандан руководительтани мажлис дурабуркIниличи халаси пикри бяхIчиаили саби. Ишдуслизиб ил Избербаш шагьарлизиб бетурхар.
Мажлисличир бутIакьяндеш диру Россияла регионтала ва СНГ-ла улкнала жагьилтани. Илкьяйдали балбуцла бутIакьянчибили бетарар Луганскла ва Донецкла республикабала вакилтира.

Иличи че, мажлисла дазурбазиб лебил Россияла жагьилтала проектунала конкурсра бетурхар. Абзлизиб чедибикибтас 500 азир дедлугути сари, 15 номинациялизир чула пикруми гIямрулизир детерхахъес кумеклис.

Мажлисла бутIакьянчибас имканбикIур жура-журала конкурсуназир, абзаназир ва хIязтазир бутIакьяндеш дарес.
Мажлисличила гъай детаур сентябрьла 6-личиб жагьилтала къуллукъунала шайчивси министр Камил Рабазановичличил бетерхурси журналистунала гьунибаъниличир.
«Мажлисличи нуша дебали ункъли хIядурдиублира. Бахъал леб нушачи лябкьути гIяхIли, спикерти ва жура-журала организациябала вакилти. Гьар дус имцIабикIули саби мажлисличир бутIакьяндеш дарес бигутала лугIира. Амма гIярзаби хасти тIалабуни хIясибли чердиркIути сари.
Ил багьандан нушани мурталра тиладибирули дирехIе, анкетализирти лерилра къяяни жагали дицIахъес. СенахIенну, балбуцла дазурбазиб бутIакьянчибала проектунала конкурсра дурабуркIуси саби. Цаэсил мер касибсилис 500 азирла грант бедлугуси саби.
Челябкьлализиб ил грант харжбарили, проект гIямрулизиб бетурхахъуси саби.
Нушала бузерилизир, гьатIира гьаларти дусмазир, арц касили гIергъи, хIянчи хIебирути анцIбукьунира къаршидиркули дирар. Аги-кьяйда илдигъунти детаурли гIергъи, лерилра арц

хIукуматлис чардирути сари», — викIи Камил Рабазанович.
Конференцияличиб буриливан, грантличи лайикьбикеси хIянчи дебали чIумати тIалабуни хIясибли экспертунани чеббиркIуси саби. Ил багьандан лебилра бутIакьянчибас нушани гьарбизуни дулгехIе. Нушала жагьилтани жура-журала абзаназир гIяхIти хIясилти чедиахъниличира рирхулра.