Ургъанна хъалибаргличи бякьун

«Дахадаевла район» МО-лизибси ДР-ла «КЦСОН» ГБУ-ла директорла къуллукъуни заманалис дузахъуси Загьидат Ибрагьимбекова Комплесный Центрла специалистуначил рарх ишди бурхIназир Кудагула шилизивадси Украинализир детурхути хасти анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирухIели алхунси Шамхалов Расул Шамхаловичла хъалибаргличи рякьун.

Ургъанна нешлизи ва хьунуйзи пашмандеш багьахъурли гIергъи, социальный учреждениела хIянчизартани ургъанна зягIипси нешлис кумек гIеббаахъиб.
З.Ибрагьимбековани бурни хIясибли, илдигъунти гьунибаъниби дурадуркIути сари Украинала мер-мусаличир детурхути хасти анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирухIели алхунти бургъантала хъалибаргуни ва гъамти гIеббурцнила, илдала челукьути ирзнила мурадличил. Илгъуна масъала тIашбатурли саби республикала лерилра кьялубазир дузути органтала гьала Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовли.