ЗАМАНА - ЧIумаси бяхъ чейгахъути

Нушала улкала тарихлизир гIяхIцад дявила анцIбукьуни кадикибти сари. Россия сурсатуначибли давлачебси улка биънили, иличи дурала улкнани даим чябхъинти дурадуркIутири. «Чи нушачи турличил вакIалра, турлизивад ил убкIар» ибти А.Невскийла дугьби мардирули, ВатIа хъархIерагардеш батахъес багьандан, бургъантани дакIударибти игитдешла ва гъабзадешла гIибратуначибли давлачебси саби улкала тарих. Илдани Россияла ургъан чIумаси, ВатIайс ва хъялис марси виъни якьинбариб.

ГIергъити дусмазир нушала улкализир гIяхIцад дарсдешуни ка­дикиб, амма ВатIайчи диги ва ил батахъес хIядурдеш па­ча­лихъла хъархIерагардешла хьулчили кавлули сари. Гьарил ул­ка­лис дебали мягIничебси саби чеалкIуси наслулизир ВатIайчи диги адикьни.
Сезаманалра ВатIан балтахъни чебяхIси ва дебали кьиматчебси баркьудилизи халбируси саби. Ил гьарил мурул адамла дурхъаси чеблара саби. ЖявхIейчибад нушала хала бегIтани чула жан ахIерахIедарили, бигуси хъалибарг, дурхъаси ванза ва ахIерси ВатIан датахъес даим хIядурти гъубзнала игитдеш черяхIдирути далуйти ва хабурти цаладирхъутири.
ВатIайс мардешличил къуллукъбирес балуси саби дагъистанлантанира. Улкалис къияндикибси замана, чIакниван арцурли, илди кумекличи музабулхъути саби. Тарихла декIар-декIарти манзилтазир кадикибти дявила анцIбукьуназиб дубурлантани гъабзадеш ва игитдеш дакIудариб, саби душмайс мутIигIхIебикIутили ва бебкIала гьалаб урехиагартили сабливан чебаахъиб. Ил кьалли ВатIан дигахънила лишан саби. ДакIударибти игитдеш багьандан гIяхIцад дагъистанланти ордентачи, медальтачи, Россияла Игитла уличи лайикьбикиб. Дунъяличиб паргъатдеш калахъес, ВатIа хъархIерагардеш батахъес, нушаб даршути ва разити гIямру пешкешдарес багьандан, чула жан кьурбандарибти бургъанти хъумартес нушаб асухIебирар, илдала чебяхIси баркьуди даимбируси ишбархIила жагьси наслулис баркалла багьахъес чебиркур.
ВатIан балтахъанна БархIи – Россияла ярагъла машгьурдешличи, мурул адамтала гъабзадешличи ва игитдешличи пикри бяхIчииахъуси байрам саби. ВатIан балтахъанна нушани халаси хIурматбируси саби. Дергъла кьяркьти дусмазиб лерилра къияндешуни чекасибти ва чебяхIси Чедибдеш сархибти нушала ветеранти, бусягIятла манзиллизиб халкьла паргъатдеш калахъес багьандан, «ВатIан балтахъан»-на гьамадли ахIенси санигIят бузахъути, гIярмиялизиб къуллукъбирути бургъанти ва гIядатла мурул адамти халаси кьадрила байрамличил мубаракбирулра. ХIушаб кавказлантачи хасти духъянти гIямру, къаркъаван чIумаси арадеш, разидешла ва даршудешла бурхIни дулгулра.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top