«Мез – рухIла давла»

Главная страница » «Мез – рухIла давла»

Наб бекIлил гьанагар­си­ри ил гьунибаъни. Дербентла район­ни­зи кабурхуси Чинар бикIуси ши­ли­зирад набчи зянкъ да­кIиб, нуни бекIлил хIералуси дарган мезла литературала учительница Рабазанова Ма­рият МяхIяммадовначирад.

Ил сунени бучIахъути дар­ган дурхIначил гьунираахъес набзи жирикIулри. Ну дарган мезла мугIяллимтани жирарибхIели рашусира, «Лачин» журнала редактор сарлинра ва писатель-поэт сарлинра. БегI гьалар сарри ну ила рякьунси. Биалра паш­манхIериубра. Мариятла бал­буц гIеббуцилри школала директор Мусаева Умижат Мя­хIям­мадовнани ва мезанала учительтани. Халаси гьунибаъни-шадлихъ бетерхур. Балбуц лебгIеб гIяхIил балкьаахъурлири, дила жузала выставка барилри, видеоби хIядурдарили, суратуначилси стендра лебри. Гъайбухъун школала дурхIни, делчIун назмурти дарган мезли ва урус мезли. Ил гьунибаъниличиб лебри дурхIнала бегIти, гIяхIцад учительти ва набчил ДГПУ-лизир ручIули калунси рахъхIила гьалмагъ Айна Исрапилова.
Ил гьунибаъни набра школала дурхIнасра байрамличи шуркабухъун. Директор Умижат МяхIяммадовна, нушала пергер МяхIяммадсалихI Гусаевла рузи руилри. ГIяхI­цад гьанбикуни нуни илизира дурира иличила, сунени набзира.
Марият МяхIяммадов­на­чила гьарил секIал дагьес пикрибарира. Чинарла цаибил школализир даргала, табасарантала, азербайжанна ва агъулла мез руркъяхъули сари. Марият Рабазанова даргала ва литературала дурсри кадирхьули гьанна хIябал дусра-сера илар рузули сари. Авъибил классличирад 11 ибил классличи бикайчи дурхIнани дарган мез руркъули сари.
— Лебтасалра мез дяркъес дигули ахIен. Школализир кадирхьути чумал дарсли илди мезличи бурсибаресра гьамадли ахIен. Набзир мезличи диги дила бегIтани адикьур. Сегъунти-дигара дал­дуцуни пикридирулра дурхI­нази мез дагьахъес. ХIязани, тестани, инновациябала гIягI­ниахълуми пайдаладирулра. ДурхIнази руркъяхъулра дар­гала писательтала биографияби, илдала назмурти уркIиличир дагьахъес мас­лигIятбирулра. Сценкаби да­рахъес бурсибирулра. Гьай­гьайра, дурхIни-ургар кон­курсуни дурадуркIулра ва чедибикибтас грамотаби, сав­гъатуни лугулра. Дербентлизиб конкурсуначибра дила дурхIнани гьаларти мерани сархиб. Дахъал къияндешунира лер: методикала материалти агара, ишбархIила тIалабунас хасдарибти жузи агара. ЦацахIели урус мезла материалти шурдалтулра дарган мезличи, дурхIнази чула мезлира дагьахъес. Замана ва адамти барсбикIули саби, тIалабунира заманаличи мешути диэс гIягIнили сари. Учительла хIянчи гьамадси ахIен, гьарил бархIи хIуни сегъуна сагадеш лебхулрил хIечи дурхIни хIерли саби. Школализив узусила дурхIначи диги диэс гIягIнити сари, багьудичевси сунела предмет ункъли балуси виэс гIягIниси сай. ВегIла мез – рухIла давла саби, – рикIи Марият МяхIяммадовна.
Илдас нунира баркалла багьахъурра, илгъуна гьунибаъни дураберкIнилис. Ишгъуна бархибси манзил, Мариятгъунти биалли, мезра детхIейхъур. Мариятлис гьамадси ахIенси хIянчилизиб сархибдеш, кулпетлизиб балгундеш, чархлизиб арадеш дулгулра.