Илдала къайгъначирли рерцахъиб

Главная страница » Илдала къайгъначирли рерцахъиб

Къизилюртла район­низирадси 32 дус­ла гIямрула хьу­нул адамла рурси тух­тур­та­ла къайгъначирли арасили акIуб. Республикала пе­ри­на­­таль­ный центрлизиб гьа­чам­лис нешла канилавси виш­­тIа­­­силис тамашала опе­ра­ция ба­­риб. Илгъуна кумек гIягI­­ни­би­­кибсири нешла ва виш­тIа­си­­ла хIила резус бал­хIе­бик­ни (резус-конф­ликт) ба­гьандан, ил изайс ге­мот­ранс­фузия бикIар. Или­зи­вад виштIаси вебкIес асу­би­рар, яра чулахъ ветаэс. Ил хIе­биахъес багьандан ка­ни­лавси виштIасилис донорла хIи хIяжатдикили сари ва 26 – ибил жумягIличир тухтуртани ил виштIасилис хIи кертIиб. ЧIу­лечIилизирад умударибти эрит­роцитунала гIягIниси кьа­дар виштIасиличи даиб. Ил­кьяйдали авна бариб­си­ри, виш­тIасила чарх ара-са­гъсили биахъес ва зягIипдеш хI­е­би­ахъес багьандан.

«33 — ибил жумягIличир ну­шани чебаира риштIасила дулекI ва кIацI халадикIни, или­ни шуйнайс бируси проце­дура чекасес хIериэслири. Ил­хIели нушани кьасбарира ке­сарево-сечениела операция ду­раберкIес ва риштIаси рер­ца­хъес», — рикIар тухтур аку­шер-гинеколог Э.Бексул­тIа­но­ва.
АкIубси рурсила битIакI 2 килоличиб бара сабри им­цIаси. Ил биштIатала реанима­циялизи караркьиб ва илар гIуррара хIи кертIиб. Тухтуртани бурни хIясибли, гьар секIал гIяхIил детерхур ва гьанна ил баз риубли сари.
Рурсилис Марьям ибси у бихьиб, ил гьаннара нешличил больницализир лерал, амма илдала арадешлис урехи агара. Хъулив илдачи гехIел дус виубси уршира хIерли сай.
Нешла канилавси виш­тIа­силис бегI гьалар хIи кер­тIибтири республикала перинатальный центрлизир, 2018 ибил дуслизир. ИшбархIи дирути илдигъунти операцияби 70-йчи адикили сари.