Даим икрамдикIулра

Нушала улка бахъхIи агарли сабиуси ЧебяхIси ВатIа дергъ кабикибхIейчирад 75 дус бир­нила байрамличи хIядурбикIули са­би.

Нушала ишбархIила игитла агара дергъла дусмала суратуни ва барх бургъули калунтала адресуни кали ахIен. Амма дергъличила гьанбикуби гьаннара мицIирли лерал. Владимир Теодорович Кек – дергъла ветеран сай, сарира инсаниятла тарихлизир бегIлара бахъал халкь алхунси ва дахъал хIи картIибсилизи халбируси.
16 дус виубхIели, В. Кек дергълизи арякьунсири, 17 дус виуб­хIе­ли лейтенантла уличи лайикьикиб. Ук­раинализив ургъули калун, 1943 ибил дуслизив Сталинград багьанданси дергълизирра бутIакьяндеш дариб. Дахъал къиян-жапа чекасиб илини. Ле­бил Европа чедибяхъиб. Чуйнара дяхъи-хъаслизи викиб. Нушала улкала Правительстволи дявилизир чедаахъибти гъабзадеш ва урехиагардеш багьандан ил ХIунтIена Зубарила, Асилдешла цаибил даражала ордентачил ва цархIилти дахъал медальтачил шабагъатлаварибсири.
Владимир Кек – минала мяхIячкъа­ла­лан сай, ил акIубси сай бахъал дурхI­на­чилси ар­мянтала хъалибарглизив. Ил гьан­нара даршал дусличиб имцIали биубси хъулив хIерирули сай сунела хьунул Александра Михайловначил. БахъхIи агарли илда­ни барх хIербирнила юбилей дурабуркIу. Ил­ди уржили цала цали уркIи иргъули 60 дус хIер­бир­ули саби.
В.Кек даршути дусмазив шагьарла декIар-декIарти школабазив учительли узули калун. Чумал дурхIнала наслулис бяркъ бедиб. Илдани ил мурталра баркаллаличил гьануршули бирар. Хьунуйчил барх илдани урши айкьур, леб иличибад акIубтира. Гьанна Владимир Теодорович 95 дус вирули сай, илала хьунул биалли 94.
Нушала чеалкIуси наслулис илдигъунти игитуни гIямрула гьарил бархIилизиб гIибратли кавлули саби. Нушаб даршудеш савгъатбарибти игитуна­с даим ик­рам­дикIулра.