Нешанала дигили жагабарибси дунъя

Нешла БархIи – жагаси байрам.
Лебилра нешанас нушала икрам!
Илдала хIулби талихIли рурхIаб,
ХьанцIаси закра умули калаб.

Россиялизиб, гIядатлибиубли, гьар дус ноябрьла гIергъиси ал­хIят бархIи нешала БархIи ду­ра­буркIуси саби. Байрам дураберкIес гьалаб, ноябрьла 20-личиб, Сергокъалала районна МахIаргила библиотекализиб шад­лихъ бетерхур. Илизир набра бутIа­кьяндеш дарес имканбакIиб.
Шадлихъличиб бузерила ветеранти, гьести гIямрула хьунул адамтала хIур­мат­бариб. Балбуц жагали бузахъулри ДР-ла культурала рурибси хIянчизар, «Ма­хIарги» ансамбльла руководитель Сул­тIанат Халимбековани.
Нунира чесабиуси байрамличил цалабикибти лебилра мубаракбарира ва ил байрамла тарихличилара гьанбикахъира. Нешла БархIила байрам бегI гьалаб дураберкIибсири 1988 ибил дусла октябрьла 30-йчиб Бакулизиб урус мезла ва литературала мугIяллим Эльмира ХIусеновани. Ил дусличибад илини байрам гьар дус Бакулизиб дурабуркIусири, кIинайс биалли — Ставропольлизиб. Илгъуна гIяхIси гIядат улкала дахъалгъунти школабанира даимбариб, ва ил лебил халкьла байрамли бетаур.
ВецIал дус ардякьи гIергъи, 1998 ибил дуслизиб, РФ-ла Президент Б.Ельцинна хIукму хIясибли, Россиялизиб ил байрам ноябрьла гIергъиси алхIят бархIи дура­бур­кIесли кабизахъурсири. Илала сиптакарчили бетаур Пачалихъла Думала жагьилтала, хъалибаргла ва хьунул адамтала къуллукъунала шайчибси Комитет. Балбуцла мурад саби хьунул адам мяхIкамли рихIни, хъалибаргла хьулчни дебадарни, нушала гIямрулизив бегIлара бекIливиубси адамла – нешла мягIничебдешличи декIарси пик­ри бяхIчиаъни.
Балбуцличиб поэтесса Унисат МяхIям­ма­дова, Сергокъалала районна библиотекала методист Асият ХIяжиева, «Эркиндешличи» районна газетала корреспондент Зугьра БяхIяммадова гъайбухъун. Илкьяйда Миглакьасимахьила культурала Юртла методист Заур ГIялибековли, МахIаргила школала музыкала мугIяллим ХIялимат МяхIяммадовани, МахIаргила культура Юртла руководитель Руслан МяхIяммадовли жикьибачил пергер агурби каили хьунул адамтала уркIби разидариб. Гьайгьайрагу, жагьилти гIяртистунира ца шайчиб кахIелун. Чула нешани ва хала нешани мубаракбарес бакIилри шила школала дурхIнира. Илдани нешличила жагати далуйти зайдухъа­хъун. А.ГIябдулманаповала, С.ГIялиевала, У.МяхIям­мадовала, А.Идзиевала, С.Халим­бе­ковала назмурти саркъахъили делчIун ва миллатла делхъ чедаахъиб.
Балбуцла ахирличиб социальный бяхIчибизла хIянчизар Салимат Ражабовани шадлихъ дураберкIахъес икьалабиубти адамтас баркалла багьахъур ва даргала халкьла гьалабла далайличил хьунул адамти мубаракбариб.