Мурталра санигIятлашал гьаларяхI рашуси

Дарганти-ургаб гIергъиси замана журналистикализир гIяхIти сархибдешуни дирахъути жагьилти лебни дигеси саби. Гьайгьай, гьамадси ахIен журналистла санигIят бузахъес. Мурталра къарауйчивси солдатван чекайзурли виэс хIяжатси сай ил. ГIе, журналист улкала халкьлизи мягIни-хIял далахъути органтала умутчевси солдат сай. Чинаб сегъуна гIяхIси анцIбукь кабикилил, лайикьти адамтачила къантIси манзиллизиб макьала балкьаахъес хIяжатлил, хъарбаркь хIясибли архIяличи дуравхъес гIягIнилил,… ил, бикIуливан, хIяралаб хIярхIяван хIядурли вируси сай. Илгъуна хIейалли, илала сархибдешунира хIедирар. Сунени бузахъуси санигIятличи гIяхIил хIядурриубхIели ва чекаризурли рузухIели сари дарган рурси Хасайбат Меджидовара мурталра гьаларяхI рашуси.

Рурсилис гIяхI­си бяркъ бедибси, маш­гьурси дагъис­танлан Гулизар ЯряхI­ма­довачила макьала белкI­ни багьандан, «Илала у – хьунул адам саби» ибси лебил Россияла жур­налистунала кон­курсличир бутIа­кьяндеш дарили, «Преодоление» номинациялизир хIябъибил мерличи лайикьрикили сари «Дагестанская правда» газетала редакцияла хIянчизар Хасайбат Меджидова.
Мартла 23-личир Москвализир Россияла хьунул адамтала Союз­лизир Х.Мед­жи­дова ша­ба­гъат­ларариб.
ГьанбиркахъехIе, конкурс 2021 ибил дусличибадли дурабуркIуси саби. Ил бяхIчиаибси саби ишбархIила манзиллизир халкьлизи мягIни-хIял далахъути бетуцуназиб хьунул адамла сипат гьалабяхI башахъниличи, Россияла, регионна хьунул адамтала Союзличи пикри имцIабирниличи.
Илгъуна чедибдешличил «Замана» газетала коллективлира Хасайбат уркIи-уркIиларадли мубаракрирехIе. Илис чархла арадеш, хъалибаргла балгундеш, гIямрула талихI ва гьаннала гIергъира бузерилизир гьарбизунира чедибдешунира диаб.