Жуз – биштIатала бегIлара гIяхIси юлдаш

Мартла 19-личиб Ахъушала культурала КIялгIялизиб театр­ла Дуслис хасбарибси, ле­бил Россияла дурхIнала жузла ЖумягI абхьиб. Илизир бутIакьяндеш дариб районна центрла школабала цахIнабси багьу­дила бучIантани.

Балбуц «Жуз – дурхIнала бегIлара гIяхIси юлдаш» бикIуси жила удиб бетерхур. Шадлихъла гIяхIли ва бутIакьянчиби лебил Россияла дурхIнала ва гIулухъабала жузла ЖумягI абхьниличил мубаракбариб ЦБС-ла заведующая Жамиля ГIябдул­лае­вани. Илини чеабиуси наслулис литератураличи кахIедурхути диги ва гьарбизуни далгун.
«Жузи нушаб гьунидиули сари дурхIядешлизир ва нушала гIямрулизирра дарх дашули сари. Илдани нуша гьаладяхIра дашахъулра, гьарли-марти адамтили детаахъес кумекбирули саби. Ишдуслизиб дурхIнала жузла ЖумягIла байрам 76 дус бирули саби. ИшбархIи нушани ил байрам ибхьулра ва театрла Дуслис хасбирулра. ДурхIнала жузла ЖумягI дурабуркIнила мурад биштIатала бучIес иштяхI имцIабиахъни, сагати бучIанти битIикIни, илдала пагьмурти гьаладяхI дикни саби», — цIакьбарили буриб Ж.ГIябдуллаевани.
Балбуц къелгIеббикуси библиотекарь ГIяйшат ГIисаевани цалабикибтази дурхIнала жузла ЖумягI акIнила тарихличила багьахъур.
Библиограф ПатIимат МяхIяммадовани дурхIнас бегIлара дигути авторти Сергей Аксаковла, Николай Некрасовла, Александр Пушкинна, Корней Чуковскийла, Ганс Андерсенна ва цархIилтала произведениебала чебкад къантI-къантIли буриб.
ДурхIнала-гIулухъабала отделла заведующая Разият МяхIяммадовани балбуцла гIяхIли ишдуслизир чула юбилейти сарти Дагъиста писательти-поэтунала биографиябачил ва произведениебачил тянишбариб – Сулайбан Стальскийла, Эфенди Къапиевла, Рабадан Нуровла.
Хабуртала игитунала чебкад викторина дураберкIиб ХIяжипатIимат ГIяндиевани. ДурхIнани назмурти дучIулри, А.Пушкинна, К.Чуковскийла, С.Маршакла хабурти хIясибли сценкаби чедиахъулри.
Балбуцла ахирличиб Жамиля ГIябдул­лаевани лебилра бутIакьянчибас баркалла багьахъур, илдас грамотаби ва савгъатуни дедиб.
Жузи диганти илини районна ва шимала библиотекабазир апрельла 1-личи бикайчи детурхути далдуцуназирра бутIа­кьяндеш дарахъес жибариб.