Изала тIинтIхIебикIахъес

Гьалабван Дагъис­тан­низиб ДР-ла БекI Сергей Ме­ликовла бекIдешлиуб респуб­ликала мер-мусаличиб коро­на­вирусла чейхъуси изала тIинтI­хIебикIахъести тяхIурти дал­­дурц­нила масъалала чеб­кад совещание дура­беркIиб. Илала бузерилизир бутIа­кьяндеш дариб регионна хIу­куматла органтала бургани ва Дагъистанна муфтий, шайх ГIяхI­мад-ХIяжи ГIябдуллаевли. Ко­ро­навирусла чейхъуси изай­чил дарх­дасунти, улка­лизирти аги-кьяйда ва гIер­гъиси жу­мягIла бухIнаб зягIип­тала кьа­дар им­цIабиъни хIекь­лизиб ма­съала пик­ри­ба­риб.

Республикала БекIли бури­ливан, Дагъистаннизиб хъярхъли изала тIинтIбиънила хIяра­кат хIисаббиубли ахIен. Илкьяйдали, илаб багьахъурливан, цацадехIти улкнани къадагъалати тяхIяр-кьяйда кадизахъурли сари, комендантский сягIятуни дурадуркIули ва дурала улкназибадти адамтас гьундури гIекIили.
Цалабикибтала гьалав гъайул­хъули, Роспотребнадзорла Дагъистанна шайчибси Управлениела руководитель Н.Павловли коронавирусла сагаси «Омикрон» бикIуси штаммла урехиличила буриб.
Илала гъай хIясибли, белгиси штаммличил зягIипи­киб­си адамли кIиибил бархIи алав­чарли вирус дурайу. ДекIти асурти дагьардулхъан зягIи­пикибхIейчирад 3-5 дуги-хIе­рилизир.
Буралли, «Омикрон» штам­мли им­цIа­ливан зягIип­биркули саби 5-личибад 11-личи бикай­чити дусмала дурхI­ни.
ДР-ла БекIли вирусла лишанти лебти цархIилтачил къар­­­шихIебиркули буънила ва изала белгибирнила хIяракатла мягI­­­­ничебдешличила аргъахъиб.
«Нушала пикруми-хIе­рани дарсдирули ахIен — нушаб адамтала арадеш мяхI­кам­барес чебиркур. Ил багьандан бахъла бутIа­кьян­дешличил дура­дуркIути далдуцуни, ил лу­гIи­лизир — динна шайчиртира, муниципалитетунала бургала хIерудилиур ва лерилра мяхIкамдешла тяхIяр-кьяйда гIер­дуцили детурхахъес гIягI­ниси саби, — цIакьбарили буриб С.Меликовли. — ХIушани че­­биулраяв, секьяйдали вяш­би­кIулил вирус?! Халкь илис къаршидеш дирес къайгъилизиб саби, ил биалли — сагаси жу­раличи шурбулхъес. Ил дергъ саби ва гьарли-марси душ­ман лев, амма нушани че­хIейуси. Вирус къаршидеш дарес вируси, гIядатласи изай­чи шурбухъайчи, нушаб се­гъуна-биалра заманалис или­чил хIердиэсра чебиркур бур­гар. Ил мурт бетарарал, чи­лилра балуси ахIен. Даширая нуша ва нушала гъамти мяхIкамбирехIе».