СМС-ли акIахъубти суалти баяндирули

Ишди бурхIназир телефонна ВатсАп приложениелизир акIахъубти кьукьназир цализирад итиллизи дурхьути хьунул адамла тIамаличилти багьахънибани дахъал суалти акIахъуб.

Илди кIел СМС-ли акIахъубти суалтас жавабти даргес къайгъибарира нушани. Хьунул адамла тIамаличил буруси багьахънилизиб цалра мар агара или бурасли, хатIа бетхIерар. СенкIун илини бурули саби, валлагь, «Сагаси закон дурабухъи саби» или, амма мурт ва сегъуна закон сабил бурули ахIен. Илини илкьяйдали балахъули саби, валлагь «бахъал дурхIнала дегIти хъалибаргунас кумеклис гьар базлизир арц лугути сари» или. Амма илра, хьунул адамла СМС-лизир дурибти цархIилтира кьяйдали, мар саби дикIес хIедирехIе.
Ил багьахънилизирти гъай Социальный контрактличила диъни аргъесли саби СМС-ла авторли бурусиличил барх бурхьуси суратлизибад. Суратлизиб биалли сияхI гьалабихьили саби, сунелара чедибад «Перечень документов для социального контракта» или белкIунси. Ил сияхI бархьсил ахIенал багьес багьандан, нуша МФЦ-лизи дугьадизурра. СияхI марси биъни якьинбиуб, сенкIун нушабра суратлизибгъуна сияхI гиб.
ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила шайчибси Министерствола баянти хIясибли, Социальный контракт – ил вягIда саби, сабира соцзащитала органталара цунни хIерируси гражданиннара яра цахIнабли хъалибарглара ургаб билгьуси. Эгер гражданинна яра хъалибаргла доходуни, сунени дарсдарес хIейрути шуртIрачибли, адамлис хIериэс хIяжатти арцла Дагъистан Республикализиб 2021 ибил дуслизиб кабизахъурси кьадарличир (10 628 къуруш) камли диалли.
Социальный контрактла мурад – камси ахърила бегIти гражданинтас чула мискинси аги ункъбиахъес кумекбарни, илдас къиянти шуртIразибад дурабикахъести тяхIурти гIердурниличибли.
ЦархIилван бурасли, мурталра арц хIедиути аги-кьяйдализибад дурабухъахъес багьандан, соцконтрактла дазурбазиб хъалибарглис (яра гражданиннис) арц лугути сари, сарира белгити мурадунасцун харждарес вирути. Илди мурадуни вягIдализир чедаахъили сари.
Баягъи ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила шайчибси Министерствола пресс-службали балахъни хIясибли, республикализир ишбархIилис Социальный контракт хIясибли 3 азирличиб имцIати гражданинни гIярзаби дедили сари, ва ишди бурхIназир илдани чула гIярза хIясибли арц кайсу.
ГьанбиркахъехIе, Социальный контрактла кумек бикахъес дигусилис сай хIерируси мерличибси Соцзащитализи яра МФЦ-лизи дугьаизес гIягIнибиркур.