Президентличилси гьунибаъни

Августла 19-личиб ДР-ла БекIла къул­лукъу­ни заманалис ду­за­хъуси Сергей Меликовли ви­деола-бархбасла кумекличил Россияла Пре­зидент Владимир Пу­тин­ни­зи регионнизиб со­циальный бяхI­чибизла-эконо­ми­кала шай­чибси аги сегъуна сабил бу­риб.

Нушани «Замана» газеталис ил ихтилатла черкадти пачалихъла хIяракатчибала чумал пикри дучира.

Арсен Юсупов, ДР-ла культурала урибси хIянчизар, «Замана» газетала бекI редактор
— Сунела давлачебси бухIнабуц­личилси докладлизир Сергей Меликовли республика­ла жамигIятлис бегIлара челукьути масъулти гьандушиб: гьундурала, дужути шинна, газла, хутIла. Илала дурабад, ил республикализиб туризм ва шила хозяйство гьаладяхI дашахъести гьундурагIив умцIули виъни аргъеслири.
С.Меликовли цаибил яргализир коронавирусла чейхъуси изайс къаршидеш дирнила ва республикала жамигIятла арадеш мяхIкамбирнила шайчирти аги-кьяйдаличила буриб. Дигесли саби, шалгIеббухъунси дуслизир коронавирусла чейхъуси изай хибти зарулти тикрархIедиахъес багьандан, ишдуслизиб регионна БекIли ил масъала сунела пикрила дайлаб бихIни. Баягъи ил мурадлис республикала бюджетлизирад 67 миллион къуруш декIардарили сари, адамтала изала заманаличиб кабилзахъути ваяхI асес ва лабораториябала хIянчи ункъбиахъес багьандан.
Улкала Президентлизи гьун­дурала даражаличила балахъули, Сергей Меликовли республикала гьундурачир кадиркути бехIемцIуни дахъдиъниличила буриб ва илис сабабтира дуриб: гъярцIаби гьундурикад дет-саддашути машинаби дахъдиъни. Ил масъала арзни Сергей ГIялимовичли «Кавказ» хан гьуни сагабарнилизиб чебиули саби.
С.Меликовли хаслира пик­ри бяхIчиаиб жамигIят умути, ду­жути шинничил гIеб­бурц­нила ва нясти шин ардашахъути гIягIниахълуми сагадарахънила масъалаличи. Пачалихъла программала дазурбазир илди зугIлуми ирзнилис арц декIардарахъес хIяжатли биъниличила гьанбушиб. Илди суалти заманаличир гьунчидушнили регионнизиб туризм гьалабяхI арбикниличи регионна БекI чIумали вирхули сай. Нушара тяп илкьяйда бетарниличи дирхулра.
ГIялим Темирбулатов, Хайдакьла районна бекI
—С.Ме­ли­ковли Пре­зи­дентлизи хутI башахънила шайчирти да­ла­­гар­дешуни селичил дархда­сун­тил багьахъур. Илала пикри хIясибли, Совет хIукуматла за­мана кадизурти хутIла сетанала ва подстанциябала лугIи­ли­зи­рад 70 процент дуркьдиубли сари. Илди сагадарахъес чараагарли хIяжатли биъниличила аргъахъиб.
Хаслира аргъбаибти масъулти ирзниличи цахIнарли цIакьани дяхIчиаъни Дагъистанна социальный бяхIчибиз ва экономика гьаладяхI дашахънилис гьаликIли бетарар, республикализи чеимцIати инвестицияби дитIикIу, аваданси челябкьлаличи хьулани алкIахъу ва дагъистанлантала бекIахъудила даража ункъбирахъу.
Докладла ахирлизиб Сергей Меликовли Владимир Путин Дагъистаннизи живариб, машгьурси поэт Расул ХIям­за­тов акIубхIейчирад 100 дус дирк­нилис хасбарибси бай­рам­личи.
Расул ХIямзатов акIуб­хIей­­чирад 100 дус диркнила бархIи, Дагъистан Республикала даражаличибцунра ахIи, арагIеб улкализибра дурабуркIнили Дагъистан Россияла белхъхIебелхъуси бутIа биъни гIурра марбирахъули саби. Нуша ца культураласи наслула адамтира ва челябкьлара нушала цахIнабси саби.
Сергей ГIялимовичла докладлизибад аргъесли саби, илини республикала челукьути лерилра масъулти дални ва, пачалихъла БекIличил цавалги, илди арзести гьундурагIив умцIули виъни.
Хаслира дигесли саби, Сергей ГIялимовичла лерилра пикруми Президентли гIердуцни. Гъамси челябкьлализир докладлизир гьандушибти лерилра масъулти ирзниличил дархдасунти дарсдешуни нушани чедиъниличи, вирхулра.

СягIид Ниналалов, «Багьуди» бикIуси жа­мигIятла хIя­ракатла Дагъистанна отделениела директор, Россияла писательтала Союзла член
— Дагъистан Республикала БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли улкала Президентличилси гьунибаъниличир регионна лерилра къияндешуначила гьанбушиб, сарира вецIани дусмала духIнар учидикибти. Баягъи илди къияндешуначила бурутири Дагъистанна гьалабла Бурганира.
Сунела замана Рамазан ГIябдуллатIиповли РФ-ла Правительстволизи Дагъистан Республикала экономика ва социальный бяхIчибиз гьаладяхI ардукести гьалар-гьаларти далдуцунала хIекьлизибси ХIукму дурасахъибсири. Баягъи илди масъулти Сергей Ме­ликовли 2021 ибил дусла март­личирра, Федерацияла Советлизир Дагъистанна БурхI­­ни сархIели, гьандушибтири.
Гьаннара гьандушиб адамти хутIличил ва газличил гIеб­бурцнила, Федерацияла ва республикала кьадрила хан гьундури далдирнила, мелио­рацияла, нясти шин арда­шахъути гIягIниахълумала хIекь­лизирти масъулти.
ХIейгеси биалра, гьандушибти лерилра масъулти дусличи-дус гьатIира къиянтили детарули сари. Дагъистанна гьалавла БекIли республикализи хутIла шайчибти 2000 специалист селис жибарибтирил ва илдани се барибал чилилра хIергъили калун. ЖамигIят хутIличил гIеббурцути компаниябачил муниципалитетунани бархбас кахIебизахъурли гьаннара лебал.
В.Путинни Дагъистан со­ци­аль­ный бяхIчибизла-эко­но­микалашал гьалабяхI башни чебаэсли саби или буриб. Илини илкьяйда Сергей Меликовли гьандушибти масъулти пачалихъла программаби хIясибли ирзути сари или багьахъур, эгер илдази регион каберхахъалли. ЦархIилван буралли, Рес­пуб­ликала Правительствола ва лайикьти министерствобала ва ведомствобала гьала халаси хIянчи тIашли саби. Ва чIянкIли илгъуна гьуни чеббикIилицун арзес вирар Дагъистанна челукьути масъулти.
Ихтилатлизир гьан­хIе­ду­шили калун урга ва чебяхIси даражала багьудила, сагати школаби лушнила, вузани гьа­ла­дяхI дашахънила ва илди­гъунти цархIилтира масъулти.