Бургьаб къушумла агьлу

Халкьлизиб бурули бирар «хъусбикIули акIубси арцес хIебирар» или. Шямван бархьси пикри саби. Гьачамалра чилилра чIичIала арцурли чехIебаиб. Амма чIака чилилра хъусбикIулира чебаэс хIейрар. Дунъяличирти лерилра гьаваличир урцути ва ванзаличир хIердирути мицIираглизирад чIака кегIебси, жагаси, пасихIси ва залумси саблин декIарбул­хъуси саби. Ил гьаваличиб кIайбя­хIили чебаибсини иличи пахру хIебаресра хIейрар.

Ну гьанна 35 дусцадхIи газетабазир рузулра ва нуни илди чIакначил цугдурцулира рирус. СенахIенну ишбархIи илди хIела гьалар сари, архIяличи гьалакдикIули, ва жагIял дубурла шими-шагьуртази бучIантачи диули сари. Дила журналистла бузери Дахадаевла районна «Шила гIямру» газетала редакциялизиб, жавабла секретарьли рузули, бехIбихьибсири. ГIергъити 20 дусцадхIи «Замана» газетала хIянчизар риъниличира разилира. СенахIенну илабси коллектив дебали цабалгунси ва пагьмучебти хIянчизартазибад цалабикибси саби.
ГIяхIил пикриухъалли, редакцияла илди хIянчизартани хIядурбарибси газета заклизиб чIакаван арцурли, дубурла шими-шагьуртази биули саби. Газетала бугаси хIер чIакалагъуна ахIенну, илала хамси кабизра иличилцун цугбуцес вираргу. ХIебиалли, нушала газета хъусли башуси ахIен ва хъусбашутани балкьарахъуси ахIен, ил азадли, умутличил бучIантачи дуцIарти саламтачил ва гIяхIла хабуртачил, сабурличил урцуси саби…
Ишдусла дуцIрумлизиб «Замана» газета даршал дус биубли саби. Ил гIяхIсили ва чебетаахъибсили бетаахъес бахъал журналистунани ва цархIилти хIянчизартани чула дагьрира цIакьанира харждарни пикрилизи касалли, ил лебгIеб халаси манзил саби, амма газетала бухIнабуц ва мягIна хIясибдаралли, ил бар­хIиличи-бархIи жагь­би­кIули, сагабикIули ва гьалабяхI башули саби. ВецIани дусми гьалар дурадухъунти газетабала подшивкаби хIердирухIели, иларти белкIани ишбархIилайчил цугдурцули рирус. Илдазирад цацадехIти ишбархIила белкIанала духълумала гьелизи халдирис, цархIилти – вавнази, итдилти – кIилизантази. Гьарил белкI кьалли илала авторла дагьричевдешлизибад, пасихIдешлизибад ва гIякьлулизибад дигахъуси саби. ИтхIелира цабехI багьудлумачил гIяхIил бегIбиубли башутири бузес, цархIилти редакциялизиб бурсибирули бурги. Ил бетуц мурталра илкьяйдара бируси саби. Даргала журналистикализиб цабехIли цабехI бурсибирули ва руркъули газетаби-журналти хIядурдирути сари. Уруслан бархкьябазибадли мисалра кайсули. ХIянчизарти, гьайгьай, замана арбашуцад барсбикIули саби, газета кьалли ца саби, ил къябхIебердахъили дурабулхъахъес хIяжатси саби.
Илкьяйда, даргала журналистикала ва литературала зубартази халбарес вирар Сагид ва ГIямар ГIябдуллаевхъали, МяхIяммад ТIалхIят, Амир Гъази, ГIяхIмадхан Абу-Бакар, Сулайбан Рабаданов, ГъазимяхIяммад Юсупов, Сарат ГIялиева, Ильяс ХIясанов, Ильяс ХIусейнов, Ражаб Адамадзиев, Запир Харбилов, ГIябдуразакь МуртазагIялиев, Газим-Бег БяхIяндов, Жамбулат МяхIяммадов, ГIябдуллагь ВяхIидов, Рашид Рашидов ва бахъал цархIилтира. Илдани сари ишбархIи нушани пайдаладирути дарган мезла лукIнила бетуцуни гьунчидушибти, макьалабала каргьни ва мягIна белгидарибти. Илдала мисалтачирра гьанна нуша гьар секIайчи бурсидиубтира. Илди адамти журналистикала факультетлизиб бузути биалри, профессорти, академикуни, … бирутири. Илцадра багьудичебти ва пагьмучебтири илди.
Нуни дила пасихIти мугIяллимтази халбирули рирус сабурчевси цIудхъран «Замана» газетала бекI редакторли узули калунси чеветаибси журналист, чекайзурси писатель, драматург, тилмаж ГъазимяхIяммад Юсупов; кабизалачевси кьункьан «Замана» газетала отделла редактор, Дагъистаннизивра гIяхIсигъуна журналист Запир Харбилов; пасихIси писатель, журналистикализив сагакьянчи, пергер хIямшиман Ильяс ХIясанов; жигарчевси журмукан, чекайзурси журналист, пагьмучевси поэт Жамбулат МяхIяммадов. Илди даргала литература ва журналистика гьалабяхI букьяхъес халаси пай кабихьибти ва республикализиб чула мурхьси мягIнала белкIаначил машгьурбиубти, пасихIкарти адамти биъни гIяхIил балуси саби лебтанилра. Илди чула санигIят ункъли балниличиблицун ахIенри бахълизибад декIарбулхъути, илди дубурлантас мисалли бетаурти адаб-хIяяла байрахъунири, сабур-яхIла зубартири, ламус-хатирла ахъанайтири. Илдачил гIяхIцад дусмазир рузули калниличи пахрубирули рирус нуни мурталра. Илди гIяхIгъубзназиб гьачамалра нуни къяна-шилтахъла, бархьагардешла, усалдешла, кIибяхIяндешла ва цархIилти вайти къиликъунала, бикIуливан, ца «кIантIалра» чебаибси ахIенри. Илдигъунти уряхIти баркьудлумачи къаршили бургъутири илди мурталра. Илдигъунти къиликъунала бегIтачил илди гьалмагъбиркути ахIенри. Бархьаначи буралли, илди хIялалдешла ва умудешла зубартири. Гьаннара илдала бугаси хIер заклизибадли нушачи бяхIчиаибсиван билзан ва нушала баркь-бац къелгIердикули сари или гьанарар. Илцадра илдани чула дагьрила урунжуни ва пасихIдешла аръа марка нушази держахъес кьасбирусири ва жагьил лукIанти дудешунаниван, дулекIла узбаниван, уркIи изули, гIеббурцутири. Илди агарбиубхIели, закла шаладеш шявбиубсиван, БерхIила нур камдибутиван гьанарули саби. ХIябилра хIебиули леб гьанна илди нушаб. Ишдуслизиб чула дигуси «Замана» даршал дус бирнила шадлихъличир сецад къугъати гъай дуришира илдазивадли цалра мицIирли кали виалри. Сепайда, ЧевяхIсила кьадурти дарсдарес нушазиб ахъри лебси ахIен, кьадин.
ИшбархIи редакциялизиб бузути жагьил хIянчизартас чархла арадеш, талихIчерти духъянти гIямру, бузерилизир гьарбизуни, кулпетла балгундеш, яшавлизиб гьарзадеш, бекIла чедиб мурталра даршуси ва аязси зак диубли дигулра.
Дерхъабая, дила «Замана»-ла къугъаси къушумла агьлу!