ГIядатлатазивадра — гIядатласи

Гьарил яргализив, сай гьаникибхIели, тяп илгъуна сайливан наб гьалаилзан кайзурси гIяхIгъабза, дубурланна яхI-ламус, адамдеш нана хIуливан мяхIкамли дихIули хIериубси даргала писатель, гIяхIцад дусмазив республикала дарган мезличил дурабулхъуси газетала бекI редакторли узули калунси, даргала жамигIятлизив хIурмат-кьиматличи лайикьикес бажардиикибси, цIудхъран лугъатличил гъайбикIуси даргала кьамла вакил, левгIев духуси интеллигент, Даргара даргантира чебяхIбарибси, кабизалачевси, хIякимдешла тахличив цайналра хамхIейубси, къаркъаван чIумаси, Аллагьла гьунчивад чевхIелкIуси дубурлан ГъазимяхIяммад Юсупов.

Иличила макьала белкIес или някълизи кьалам касибхIели, дархибти пикруми бекIлизир лукьескадииб, юлдашунани дурути, цабутIаван ну бикьрили ветаурти, гьанбикуни гьаладихьили. ГъазимяхIяммад ЖабрагIиловичла шаласи сипат газета бучIантас гьалабихьес ибси пикри уркIилизи мурхьбикIули, лукIес вехIихьира.
Се бетарарал белкIла ахирличиб балехIе, сай писательли буриливан «ХIердикIехIе, хIер!»
Гьайгьайрагу, Гъ.Юсупов писательван, драматургван, бурес агарли, пагьмучевсири. Писательличила ункъли балули бургар илала творчестволичил тяништи даргантани. Илини делкIунти пьесаби хIясибли, сценаличир спектакльти кадихьибтири ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла режиссёр Мустапа ГIябдиевичли.
АхIерти гьалмагъуни, ну газеталичил имцIали вархвасунси адам сайливан, Гъ.Юсуповличила бурес наб гьамадли саби. ГIяпабаркь, сунечила гапла дугьби хIейгахъи илис. Нушани ил уркIила малхIямдешличил, халати дигиличил ва хIурматличил даим гьаниркахъули дирехIе.
Дарган дев ахъбуцес, даргала миллат чебяхIбарес халаси майъа кертIибси адам сайри ГъазимяхIяммад. БекIлил халаурхни-хамдеш агарси илини «Замана» газета гьалабяхI арбукиб. 20 дусцадхIи илала бекI редакторли узули, даргала интеллигентуни, Дагъистанна машгьурти хIяракатчибачил, писательтачил, поэтуначил бархбас къябхIебердниличибли Гъ.Юсуповлис газетала тираж ахъбуцес имканбакIибсири. Даргала газеталис кумекла някъ гьабатурти ГъазимяхIяммадли хIурматличил гьанбуршутири.
Газета Калмыкиялизиб, Ставропольла крайлизиб, Астраханьна ва Ростовла областуназиб мицIираг адилкьули хIербирути гIяхIцад даргантанира кайсусири. Газеталичи иштяхI акIахъес, ГъазимяхIяммад гьарил макьалаличи чекайзурли вири, суненира чедетаибти, мягIничерти ва аргъбаибти макьалаби лукIутири. Газетала гьарил номер, цалра хIярп убхIебатурли, бучIусири.
Илкьяйдали редакцияла уржибси коллектив акIахъесра газетала кьимат ахъбуцесра ГъазимяхIяммад левгIев ункъли бажардиикибсири. Иличил барх бузутири халати устадеш лерти журналистуни З.Харбилов, Э.Расулов, М.Сурхаев, писатель ва поэт И.ХIясанов ва цархIилтира. ГъазимяхIяммадла духудеш сабри районтала ва шимала корреспондентуни гIеббурцни. Районтазиб, шагьуртазиб хIербирутачил бархбас агарли гIергъи, газетала хIурматра беткайхъур.
Дила юлдашли бурни хIясибли, Гъ.Юсуповли гьарил хIянчизар халаси къайгъиличил алавурцусири, зугIяла биубси адам гIевурцусири. Илгъунас, редакцияла ва сунела имкантачи хъарахъили, виубсигъуна кумек гIеббиахъусири. Ил багьандан бурги коллективлизиб илала хIурмат илцадра ахъбиубси. ХIера, сегъунти пикруми дурибтирил илини: «Наб мурталра гIямру-яшавла шуртIри гIяшти адамти гIеббурцес дигахъис. Ну иш мерличив узули левай, цалра адам хIянчиличивад акьухIелтас. Иличи ургIебли, хIушазивад чи-биалра дураушайчи, дила къуллукъ уббатурли аркьяс».
Ахирличиб ГъазимяхIяммад халахIерхнила шайчибси ца ишгъуна мисалра гьанбушес дигулра. Гьачам ну редакциялизи гьаввакIибхIели (итхIели нуни ил валуси ахIенри), «БекI редактор» ибси белкIличилси унза гIекIили даргили, жаняхIлизив дяхI-дяхIли къаршиикибси, ургарти гIямрула мурул адамлизи хьарбаибсири: «ХIурив ишав начальник?»
Ил набчи ца тамашали хIеризур. «Нушачиб начальникуни лебти ахIен. БекI редактор виаб, технический хIянчизар виаб – лебилра цагъунти саби. ДекIардеш гьарилли кайсуси алапализибцун саби», — жаваб чарбатурсири илини.