Арцличил —мяхI­ка­м­­ли

Россияла Банкли Да­гъистанна ва ул­кала цархIилти реги­онтала жа­мигIят законагар шай­чир ду­зути арцла ком­па­ниябачила чузи за­ма­на­ли­чиб балахъес жибирули саби. Или­чила даг, июньна 9-ли­чиб, Россияла Банкла юг­лизибси управлениела на­чаль­никла заместитель Ал­ла Храпуновани ЮФО-ла ва СКФО-ла регионтазир за­конагар шай­чир дузути арцла компаниябас къар­шидеш дир­нилис хасбарибси пресс-конференцияличиб ба­гьа­хъур.

Видеола бархбас кабизахъурли дура­бер­кIибси ил балбуцличир гъайрухъунси Ал­ла Храпуновала гъай хIясибли, Россияла Банкли гражданинтани макрула-къалпла дегI­ти компаниябала бузерили­чила ди­гIя­нали дурхьути дугьабизуни хIер­ди­ру­ли сари. Ишар гъай «арцла пирамидабачила» ва адамтас кредитлис арц лугути компаниябачила сари.
Гражданинти законагар шайчир дузути компаниябази хIебикахъес багьандан, Россияла Банкли макрукьядешла лишанти лерти компаниябала сияхI цалабяхъили саби. Ил Россияла Банкла сайтличиб гIергъиси ссылка хIясибли баргес вирар: https://cbr.ru/inside/BlackList/.
«Эгер адамлис арцла организацияла ку­мек пайдалабарес дигули виалли, ил орга­низацияла у Россияла Банкла «цIу­дара сияхI­лизиб» лебал, агарал хIерэс гIягI­ни­бир­кур, хIерра ибхIели — гьарил хIярп цугбурцули.
Илкьяйда дебали мягIни­ч­ебси саби, сунени билгьуси вягIдаличил адам сагъ-сал­аматли тянишвиъни.
Бурес гIягIнибиркур, эгер хIуша, вягI­да­ла документ бу­чIухIели, къалабадирули диадалли, илра хIушала гьалаб макрукьяби биънила цагьатIи лишан саби», — рикIи ЦБ-ла хIянчизар.
Кредитунала ташмишдеш алкIахъуси организациялизирад кредитлис арц саснира дебали урехила саби. СенкIун илди чардарес хIушала имкан хIебиалли, илдани, чула арц керасес багьандан, сегъунти тяхIурти далдурцул, багьес хIейрар.
Чеблалис арц сасес гIягI­нили биалли, пачалихъла реестрлизи кадурхути ва чула лицензияла документ лебти организациябачицун дугьадилзеная.