ХIянчи демжурли сари

Ахъушала районна ши­мазир ад­ми­нист­рацияла сип­та хIя­сибли дурадуркIути проек­ту­нала дазурбазир шимала мер-муса ункъдариб. Илдачил дарх адамтас къулайти шуртIри ва спортлизи ахъахъес хасти ме­рани акIахъуб. Илдигъунти бар­кьудлумани дубурла мер-мусаличибад жагьилти ар­хIе­башахъес кумекбиру.

Илкьяйдали ишдуслизиб 11 шилизир мини футболлис хас­дарибти майдунти хIядур­да­риб. Илдазирад — 7 Дагъиста шила хозяйствола Министерствола «Шимала мер-муса къулайдарни» би­кIу­си программала дазурбазир далкьаахъуртири.
Усишала шилизиб спортлис хасбарибси майдан хIядурли саби. АметеркIмахьила, Бур­хIи­мя­кьмахьила, ХIямши­мала, Дубримахьила ва цархIилти шимазир футболлис хIядурдирути май­дунтачиб ялчни бузули саби.
ИшбархIи, АметеркI­махьи­лизир футболлис хасбарибси майдайчир хIянчи демжурли сари, 270 кубометр гъягъяли буцили, гIянжи какьес хIядур­би­рули саби.
БурхIимякьмахьилизиб фут­­бол­ла майдайс хIяри барес хьул­чи балкьарахъули саби.
ГьанбиркахъехIе, конкурсла проектлизиб бутIакьяндеш дирнила бекIлибиубси шартIли бетарули саби, муниципалитетли бюджетла арцлизибад гIеббуцни ва илкьяйдали меценатунанира кумекбарес имканбакIни.
«Ахъушала район» МО-ла
багьахънибала политикала
шайчибси управление