Дагъиста халкьла цадеш

Халаси яра виштIаси, араси яра зягIипси, давлачевси яра мискинси, пагьмучевси яра селра хIебалуси … – сегъуна-виалра адам, илала игитдеш адамдеш дакIудирнилизир сари.

Дила гъай нушала биштIаси, хIурмат-кьиматли бицIибси, уркIи разибирахъуси Дагъистайчила сари. Дубуртар Улкали мурталра урехиагардеш чедиахъулри. Фермопильла къада бикIар, Жанна Д’Арк гьанриркахъу, Боливар ахъвиру, нушала ГIяякьакьала къада, ПартIу ПатIима ва имам Шамил-декIар (илкьяйдали цархIилтира) сен хъумкартурти? Дунъяличир кадиркути анцIбукьуни, карталичибси биштIаси нушала республикализирра детаурти сари. Гьачамалра Дагъистай урехи, урези, кIантIидеш, кьиркьирдеш чехIедаахъиб. Вирхулра, гIурра чехIедиахъу!
Чинаб-биалра гIяскар дакIубиалри, нушала ванзаличиб, жура-журала, амма узбигъунти, гIялам халкь цабиубли, кабилзутири. Илкьяйдали гъану цара дус гьалабра нушала республикаличи къачагъуни чебухъунхIели, халкьли узидеш, уржибдеш, гъабзадеш чедаахъили, нушаб ахIерси Дагъистан батахъурсири.
ХIурматла дарганти ва дагъистанланти, нуни иш шаласи байрамличил лерилра хIуша мубаракдирулрая. Гьар адамла уркIилар балгундеш, цадеш, машгьурдеш, ВатIайчи диги кали дигулра.