Даргала рурсби шабагъатлабариб

Ардякьунти бурхIназиб Мя­хIяч­­къалализибси Гьал­магъ­­деш­ла Юртлизиб «Гьан­би­­ку­нала рамч» бикIуси проектла шай­чиб­си «Чедибдешла хьунул адамла дяхI-някъ» бикIуси лебил Россияла бал­буц­лизир бутIакьяндеш дарибти Да­гъиста рурсби шабагъатлабирнила шад­лихъ бетерхур.

Иш гьамадси ахIенси манзиллизир чедаахъибти устадешлис, гIяхIси хIя­дур­дешлис баркалла багьахъес ва илди рурсби мубаракбарес бакIилри ДР-ла миллатла политикала ва динна къуллукъунала шайчивси министр Энрик Мус­лимов, ДР-ла ЖамигIятла палатала пред­седатель ГIябдулмуъмин Иб­ра­гьи­мов, Дагъиста хьунул адамтала Союзла председатель Интизар Мамутаева.
Россияла хьунул адамтала Союзла шайзирад конкурсла бутIакьянчибас гра­­мотаби, вавни, баркаллала кагъурти де­диб. Шабагъатлабарибтала къяяназиб леб­ри Хайдакьла районнизибадтира: район­на хьунул адамтала Советла пред­се­­датель, ши­ми-ургабси библиотекала ди­ректор ГIяй­шат ГIябдургIязизова ва районна куль­турала центрла методичес­кий отделла заведующая Зугьманат Чу­па­нова.
ГIяйшат ГIябдургIязизова шабагъатларариб лебил Россияла «Чедибдешла хьунул адамла дяхI-някъ», «Нушани барх Чедибдеш сархехIе» бикIути далдуцуназир жигарла бутIакьяндеш дарни ва мягIничебси пай кабихьни багьандан. Зугьманат Чупановас биалли, баркалла багьахъур пандемияла замана сари гIяхIъулали шила адамтас кумек гIеббаахънилис.
Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли илдас ва муниципалитетла цархIилти хIянчизартас баркалла багьахъур: «БакIибси къиянси манзил­личи хIерхIеили, чула санигIятлис мар­ти хIянчизартас баркалла балахъул­ра. Че­бяхIси ВатIа дергъ таманбиънила юбилей нушаб дигуси тяхIярли дура­бер­кIес имкан хIебакIиб, или биалра, культурала хIянчизартани гьарахълибад бузули, адамтас дигуси шадлихъ бетерхахъес мекелли халаси хIянчи бариб. Ил мягIничебси БархIилис хасдарибти декIар-декIарти конкурсуначир, далдуцуначир илдани жигарла бутIакьяндеш дариб».
Хайдакьла районна администрацияла
пресс-служба