Конституциялизи кадурхути дарсдешуни

Гьанна бузуси Россияла Федерацияла Конституция 1993 ибил дуслизиб кьабулбарибсири, декIарси хIякьикьатличи балбикахъили. Президентла пикри хIясибли, бекIлибиубсигъуна закон ишбархIилизибра ункъли бузули саби ва ил барсбируси ахIен, амма цацадехIти законти гьаннала заманала тIалабуначи далдикахъес хIяжатли сари. Улкала Президент В.Путинни гьаладихьибти дарсдешуни хьулчиличирадал дарсдирнилизи хIисабдирули сари.

Федеральное Собраниеличи бархьибси Дугьабизлизиб Конституциялизи дарсдешуни кадеркахъес ибси пикри гьалабихьиб РФ-ла Президентли.

Улкала мер-мусаличиб халкьани-ургабси ихтиярла чебкад РФ-ла Конституцияла гьалабдеш.

Илала мурад саби РФ-ли кьабулдарибти халкьани-ургарти вягIдурти, Конституциялис къаршидеш хIедирули ва халкьла азаддешра ихтиюртира къадагъахIедируси бутIализир дузни. БусягIятла замана Конституцияла шайчибси халкьани-ургабси ихтияр ил кабизла (ихтиюртала) бутIали биубли саби. Эгер халкьани-ургабси вягIда Россияла законтазибадли декIарбулхъули биалли, хасти тяхIяр-кьяйда пайдаладирути сари. Ил барсдеш Россияла Пачалихъла хъархIерагардеш чIумабиахъниличи бяхIчиаибси саби.