f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Пагьмулис баркалла дикIулра

ПатIимат Кьурбанова нуни иличил рарх рузес рехIрихьибхIели сарри гъамли рагьурси. Илала лер журналистла чараагарли диэс гIягI­нити къиликъуни: чедетаахъали даргала литературный мез дал­ни, макьалализиб каргьахъурли пикри гьалабирхьни, цар­хIил­тала макьалаби къулайдирни, бедибси материал шурбалтни, редакциялизи дархьибти назмурти гIягIниси тяхIярли гьунчидиркахъни ва цархIилтира. Илала декIар-декIарти темабачил дел­кIунти макьалаби нушала бучIантас тяништи ва илдас дигахъути сари, сенахIенну илала черкад дашути дахъал кагъуртани илис бикь­ридеш дирули сари. 

06 апр 2018 0 комментарий   Наида Гъуруева

Ишди бурхIназиб ПатIимат Кьурбановала юбилей саби. Иличил бархбасахъи, илала творчествола чебкад бетаурси нушала ихтилат хIушабра гьалабирхьулра.
— Поэт, прозаик ва журналист, «Замана» газетала культурала отделла редактор сарливан, журналистикализи хIела бегI гьалабси гьуни селичибад бехIбихьибсири?
— РиштIахIейчирад художественная литература бучIухIели наб гьанбиркусири илди жузазиртигъуна сари гьарли-марти гIямру или. Илцадра жузала асарлиур рирусири ва школализи рашули лерай кьасбарибсири назмурти, хабурти лукIес. Сен детарулил илди чизи-биалра чедаахъес урузкIусири, амма сеналра лукIусири. Гьар уркIилизи бакIибси назму яра пикри лукIусири. ДиштIати илди, сюжетуни кIинайс имцIадарили, сагадирутири. ЛукIес дигнили сарри кибси ну «Шила гIямру» газетализира. Илар макьалаби лукIес халаси иштяхI лебси ахIенри, имцIаливан политикала шайчирти. «Шила гIямру», «Ленинна байрахъ» касили илабси литературала бяхI чебетаахъили бучIусири, гIур биалли сарри цархIилти макьалаби дучIуси, итхIелира дебали дигахъутири наб илди газетаби.
«Шила гIямрулизир» рузухIели бегI гьалаб къиянбухъун макьалаби лукIес, сенахIенну илди лукIес дила пикри лебси ахIенри, амма узусилис илди хIеделкIес чараагарсири. ИтхIели нушала редактор Жамбулат МяхIяммадов (сунела гIяпабаркь) вирусири - де­бали пагьмучевси журналист, гIяхIси, бархьдеш дигуси, чеветаибси адам. Илини сен биалра хIянчи барахъес далтути ахIен­ри, гьар предложениеличи, хIярпличи чекайзурли вири. ХIе­ла хIу-регIси дякь чеббикIили, хIу рируси тяхIярли лукIес гIягIниси саби или илини кумекбирусири цархIилти жагьилти журналистунасра. БегI гьалаб нуни псевдонимличил хабурти дедибтири. Илини гъай хIясибли, белкI хIясибли бусягIят адам валусири, амма илди дила диъниличи шакхIейкиб. Илкьяйда чумал хабар ка­дяхъили, автор чераэс дигниличила бурибсири, гIур автор че­хIе­раили кахIедирхъис или кайзур. Илкьяйдали наб бурес чебуркъубсири дила диъни илди хабурти. «Назмурти лукIас нуни, амма хабурти хIуни кьяйда делкIес хIейрус», — ибхIели илини ур­кIичерриубсири, илгъуна пагьмучевси адамли илгъуна кьимат ка­батурхIели иштяхI имцIабиубсири.
— ХIела бегI гьалабси жуз «Черрерхи, Зайнаб» прозала жуз саби, илизи гIямрулизир къаршидиркути гьарилличил детаэс дирути анцбукьуни, кьисматуни гьаргдарили чедаахъили сари, илгъуна пикри секьяйда акIубсири?
— ЛукIес дигуси адамли гьар буруси девличи, тIабигIятличи, ха­сия­­туначи пикри бяхIчииуси саби, адамла уркIила хIял багьес къай­гъибиру. Ну школализи рашухIели делкIунти хабурти имцIа­да­рили де­дибтири Ильяс ХIясановлизи (сунела гIяпабаркь) дел­чIахъес. Дебали гIяхIси, гьала хили секIал балуси, тамашала адам сайри ил. Илини иб­сири ну вахъхIи кахIевлас, хIуни белкIани набзи делчIахъес диха, хIе­ла гIяхIси проза лебну или. Илини бурибси кьяй­да бетра бетаурсири. Илди лерилра илини делчIи редактироватьдарили, гIерруцили, ур­кIичеррарибсири. ИлхIели кьасбарибсири нуни ил жуз дураэс.
ГIямрулизибад касили, бетаурси анцIбукь жагабарили, имцIабарили, къулайбарили, гьалабихьес вируси сай гIур илабти игитуни саби-сабил вяшбикIес бехIбирхьур.
— «Даимти жагьдеш» — хIу акIубси, хIед ахIерти мер-мусали­чила, хIечил барх бучIути зилантачила жуз саби, иличила тIинтI­ли бурили дигахъира.
— Ил жузличила нуни уркIила халаси дигиличил бурис. Ну ручIу­си класслизиб 70 урши-рурси лебтири, нушала школализиб гьалаб илгъуна халаси класс агарсири. Ну ручIуси ДугIахъарла школализи­ мякьларти махьурбалара дурхIни башутири. 4-ибил класслизиб бегI­ гьа­лаб шадлихъ барибсири белчIудила дус таманбиънила. Илала­ гIер­гъи гьар дус илдигъунти шадлихъуни диресдяхIира. Дебали ца­бал­гунси, уржибси классра бири нушала. Илгъуна гIядат нушани гьан­нара бузахъулра, шел дусли гьачам цахIнадиркули, шадибгьуни­ бирулра. ХIейгеси биалра, нушала авал цакласслан бехIемцIлизи би­кили арбякьун: ГIумарасхIяб, АсхIяб, МяхIяммад, Хадижат. Бахъ гIяхI­­ти бирутири илди, нушаб халаси децI сабри илди нушазибад декIар­бик­ни, алжанала агьлу бараб сабину. Нушала класс мурталра­ школали­зибра гьанбуршули бирар, цархIилтас гIибратли чебаахъили. Ил классличила жуз белкIес пикрибарира нуни, гьарилтала бегI­тачила, дурхIначила, баянтира дучили, дила шайзибад савгъат биахъес или. СенахIенну гIямрула бурхIни ардашули хьалли, нушала уркI­би духънадиули ахIен. Илкьяйда акIубсири ил жуз.
— Лирикала ва сатирала назмуртала «УркIила тимхъ» бикIуси жузлизир хIела далуйтира лер, чис лукIули рируда хIуни далуйти?
— ЛукIуси адам имцIаливан уруз-хIяцIли делкIунти назмурта­чи­вад вирар вехIирхьуси. Назмура биэс гIягIниси саби сунела мур­­хьси мягIна лебси, битIакI халаси. Илдигъунти назмурти лу­кIес гьачамлис ну бурсириубли хIерургус, биалра лукIулра жу­ра-жу­рала темабачила: ВатIайчила, дигайличила, узбачила, тухум­та­чила, тIабигIятличила. ЛукIнила бетуцлизиб сатирала тема ахъбу­цес дигахъис. Адамдеш детахъахъили, цархIилтас вайбарес пик­рибикIути, усалти баркьудлумала адамти бирар, илдачилара лер назмурти.
Нуни илкьяйда назмурти-далуйти лукIули рирус далайчибала тилади хIясибли. Уркарахълизир имцIаливан далуйти дучIутири Муъминат Алмашевани, гьанна Кьурбан ХIусайхановли, Анорани, Заирбек Ильясовли ва цархIилтани дучIули сари. Дарган дев далайлизиб балбикахъили, къугъаси тIамаличил белчIалли, хIябра жагаси далай бетарар. Амир Гъазила, ХIябиб ГIялиевла, Рашид Рашидовла, Жамбулат МяхIяммадовла, МяхIяммад ХIямидовла дебали гIяхIти назмуртала жузи лер, илабад назму касилира гIяхIси далай белчIес вирусигу. Далайчибала бегIлара мягIничебси масъала ишбархIи ил саби —гIяхIти дугьби агни далайлизиб.
— ХIу гьанна селизир рузулри, сегъуна жуз хIядурбирулри бучIантас, хIела творчество дигантас?
— Гьанна дила кIел жуз хIядурдарили лер дураэс, ца назмуртала, ца очеркунала. Жузи дурайусилис гьалабла замана гонорар лугусири, арцличил кумекбирусири, жузлара халаси кьимат бирусири. Гьанна вегIла харжанас дурайули саби. Жузи дучIутира камли саби, комьютертала ва телефонтала асарлиуб саби. Амма ну рирхулра жузала кьимат чарбирниличи, бучIантала жузачи иштяхI калниличи.
— Илгъуна хIянчи бирули, проза ва назмурти лукIулси Па­тIимат хIед баркалла. ХIела пагьму имцIабикIули, кьалам буга­би­кIули, хIу гIуррара дахъал дусмазир нушала ургар Аллагьли арали ратаби!

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru