f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Чедибдеш сархиб

Дагъистайзиб бахъал саби спортсменти лебил дунъялис Да­гъис­тан машгьурбарибти. 2012 ибил дуслизиб акIахъубси дар­ган­тала цалабяхъибси командали гьар дусла чемпионатуначир чебиб­де­шуни сархули саби. Бара гьа­лаб­ван­ра Дагъистайзибси дарган­тала цала­бя­хъибси командали гьая зуз­бир­нила шай­чибси Россияла чем­пио­натличиб цаибил мер сархиб ва урегнайс чем­пионти бетаур. Ил чемпионат бетер­хур­сири Санкт-Петер­бург­­лизиб лебил Россияла командаби-ургаб.

27 апр 2018 0 комментарий   Н.Гъуруева

Даргантала командала бекIливиубси тренер сай МяхIям­мад­хIябиб Абусов. Илкьяйдали ил СКФО-ла шайчивси вакилра сай. Гьанна илини кIел команда хIядурдикIахъули сай. Бетаурси ихтилатлизиб МяхIяммадхIябибли сунела командабачила буриб:
«Цаибил командала цахIнабси би­тIакI 720 килограмм саби, кIиэсилла – 1000. Иличиб имцIаси битIакI асубиру­си ахIен камси ахIенси, гьарил абз­лис ил умцуси саби. 20 дус иш журала хIяз Олимпиадала хIязанази кабурху­ли калунсири, гIур убкасиб. Гьанна биалли сагадан илди хIязанази кабика­хъес пикрибарили саби, Токиолизир ду­ра­дур­кIути хIязаназир, командализиб авал мурул адам, авал хьунул адам биэсли.
Командализиб гехIел адам бирути саби, илдазивад ца запаслизивра вирар, чидилла биалра се-биалра изиалли варсварес. Ца-кIел минутла ил абз гьамадси саби или гьанбиркути бирар. Гьамадси ахIен. Лерилра биркIанти цаван дузути сари: кьяшми, някъби, къакъла чIала. Ца къияндешра леб или эс вирар - ца адамли, вархьли зузхIейкIалли, лебира команда удибикахъес вирар. Ил багьандан лерилра биркIанти ибкьли дузахъули, вархьли гьигьикIули, вяшикIес гIягIниси саби. Нушала командализибти узби кьяйда уржили бузули бирар. Нушала хIядурдеш ва тренировкаби азадли мушулбашути спортсменталайчил цугдуцес вирар. Динна шайчибра асухIебируси секIал агара ил журала спортлизиб, илкьяйдали кьаркьа кьуватра имцIабирули саби. Абзани дурадуркIухIели, нушала бахъал спонсортира леб кумекбирути, Аллагь разили калаб чучи».
2015 ибил дусличибад бузес бехIбихьибси гьая зузбирнила шайчибси спортла Федерацияла Президент Ислам Рабазановли бурни хIясибли ,чула федерацияли команда абзаначи башухIели гьундурас, беркайс, спортивная формалис дирути харжани чучи чекайсниличила буриб. Илкьяйдали чус кумекбирути спонсортала уми гьандушиб: «VNK» заправкабала сеть, спортла шайчибси Министерство, Манасла базар, халкьла депутат Залбек Залбеков, М.ХIяжиевла уличилси заводла директор ГI.Папалашев, МяхIяммад Таймасов, Муфтият. «Илди хIебиалри нуша бажардихIедиркехIери, гIергъиси чемпионатличи илдани самолетуначи билетуни асили 25 адам дархьибтири Питерлизи. Гьанна бусягIят хIядурдикIулра Латвиялизи дукьес, илабси абз ахъси даражаличиб бетерхахъес. Илдалара цIакьси команда тебси саби Европала ва дунъяла чемпион», — буриб илини.
Лебтасалра илгъуна спортла жура дебали дигусили бетаурли саби, абзани халаси иштяхIличил детурхухIели. Илди командабази каберхес дигутира камли ахIен. Дигусини вакIили илдала тренерличи сунела кьасличила бурес вирули сай ва абзаназир бутIакьяндеш дирули сай. Иличила баянти далдикалли, ил командализи кьабулирули сай. ЦацахIели сай тренер М.Абусовлира машгьурти спортсменти жибирули вирар. Илкьяйда живарибсири спортла ат­летикала (пауэрлифтинг) хIябал журализив абзикIуси, декIар-декIарти жу­рабазив чуйнара Россияла чемпион ве­таурси, спортла мастерла у сархибси Рус­лан ГIямаровра. Илини Питерлизиб бетерхурси ил абзличила буриб: «Илар Россиялизирти дахъал командаби лерри: Кабардино-Балкарияла, Москвала, Ленинградла областьла, Ингушетияла ва цархIилтира. Финаллизир нуша Ингушетияла командаличил къаршидикибтири, илдалара дебали цIакьси команда лебри, амма нуша чедидикили цаибил мер сархира.
Ну иш командализи вакIниличи дебали разилира, штангара бархьбатурли ахIенра. Нугъунти, чумал спортла жура дузахъути спортсменти цархIилтира леб: Салимгерей Расулов «ЭЙСИБИ» журализив декIси битIакIлизив дунъяла чемпион, МяхIяммад МяхIяммадов диск гьарахъдешличи иргьнилизив Кавказла чемпион ва цархIилтира.
Нушала тренировкаби имцIаливан Губданила спортзаллизир детурхули дирар, резинна чIябарличир, илкьяйдали кьарла чIябарличирра».
БусягIят командаби Сагаси Къара шилизир 28 ибил числоличир детурхути абзаначи хIядурдикIули сари. Дуббуцарла баз таманбиубхIели, Губданибра бирар халаси абз. Гъамли Латвиялизир июль базличир дирути абзаначира жибарили саби халкьани-ургабси федерацияли, илар ил журала абзани дурадуркIули 25 дус диубти сари. Чили бала челябкьлализир Токиолизир дурадуркIути абзаначир бутIакьяндеш даресра биркурал илди машгьурти даргала командабас.
Ну рирхулра, илдигъунти спортсментачибад гIибрат кайсули нушала жагьилтани бархьси гьуни чеббиркIниличи.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru