ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Кубачила ши­ли­зи­радли хьурали ГIяммузгила шили­зи дашутири нура дила виштIал узи МяхIяммадра. Ну иларти мер-мусаличи тама­ша­рирусири. Бархьаначи бу­ралли, иларти имцIали шур­мала мерани сарри. Бахъал адамти
Дявила асилдешла музейлизиб цIуръа дурхIни-ургаб дура­беркIибси «Брейн-ринг» бал­буцла баянти кайънилизир бутIа­кьян­деш дариб ДР-ла миллатла политикала ва динна къуллукъунала шайчивси министр Энрик Муслимовли.
Дила шанти-хIяйвантала тухтурти Нушала улкализиб августла 31 ибил бархIи мицIираг зягIипхIедикахъес бузути хIянчизартала бархIилизи халбируси саби. ХIяйвантира адамтиван жура-журала излумази диркути сари. Ил багьандан,
«Хайдакьанти» миллатла центр­лизиб лебил дунъяличи маш­гьурриубси берклумала уста Кумсият Мирзаевани хурег бир­ни­ла «дарс кабихьиб».
РФ-ла культурала Ми­нис­терст­воли, Россияла куль­турала фондли, ДР-ла куль­турала Министерствола халкьла пагь­мур­тала Юртли, «ДР-ла музыкантунала Союз» РОО-ли августла 14-личиб «Россияла халкьанала культурала бархбас» бикIуси уличил
Дагъиста шими-ша­гьуртазир биштIати-ургар декIар-де­кIарти абзани детурхули ди­рар, хаслира дуцIрумла кани­култала манзил. ХIера, ишди бурхIназибра дурхIнала адаб­ла ва рухIлашалси даража ахъбурцуси, гьар базли дура­буркIуси Хайдакьла
Петр I-ибил (ЧевяхIси) (1672-1725) — хабарла хIу­­куматла хIяракатчи, Романовхъала насаб­ли­зи­вад­си Москвала пача, 1721 ибил дусличивад лебил Рос­сияла пача — ­че­вяхIси сагакьянчи ­ (ре­фор­матор) виру­си­ри.
БелчIудила дус ахирличи бикайчи нушала улкала ­школаби, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIни ­багьандан, ­­дис­танционный тяхIярличи шурдатуртири.
Ардякьунти бурхIназиб Мя­хIяч­­къалализибси Гьал­магъ­­деш­ла Юртлизиб «Гьан­би­­ку­нала рамч» бикIуси проектла шай­чиб­си «Чедибдешла хьунул адамла дяхI-някъ» бикIуси лебил Россияла бал­буц­лизир бутIакьяндеш дарибти Да­гъиста рурсби шабагъатлабирнила шад­лихъ
Августла 7-личирадли 15-личи бикайчи Дагъистайзир фольклорла ва миллатла культурала «Дубурланти – 2020» ибси фестиваль дураберкIиб, сабира ДР-ла культурала Министерстволи, рес­публикала халкьла пагьмуртала Юрт­ли­чил барх
«Замана» газетала ре­дакцияла кон­фе­ренц-заллизир ну­ша челябкьуси хIяйвантала тух­­турла БархIиличила гъай­ди­кIу­хIели, ишар рахъхIи на­бор­­щицали рузуси Калимат ГIяб­дул­лаева, хапли нушала гъай­лизи гъудурриубли, ри­кIар:
Къизилюртла район­низирадси 32 дус­ла гIямрула хьу­нул адамла рурси тух­тур­та­ла къайгъначирли арасили акIуб. Республикала пе­ри­на­­таль­ный центрлизиб гьа­чам­лис нешла канилавси виш­­тIа­­­силис тамашала опе­ра­ция ба­­риб. Илгъуна кумек
Августла 15-личиб МяхIячкъала ша­гьарла Ленинна уличилси площадьличиб суратунала «ГIяд­лу-зегъа далтахъанти солдатуни ЧебяхIси Ва­тIа дергълизиб» бикIуси выс­тавка абхьиб. Ца мерличибад итил мер­личи ар­би­хуси ил выставка
МяхIячкъалализиб халкьани-ургабси гIядатласи культурала ва фольклорла «Дубурланти» би­кIуси фестивальли сунела бузери бехI­бихьиб. Ил бетурхуси саби халкьани-ур­габ­си «Культура» бикIуси проектла дазур­ба­зиб.

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top