ЗАМАНА - Материалы в газете

Материалы в газете

Гьалабла наслула адамти дусличи-дус камбикIули саби, илдачил дарх халкьла гIядатунира, жагати баркь-бацра даимдешла арилизи диркули сари.
Россиялизиб, ил лугIи­ли­зиб - лебилра Северный Кав­казлизиб, бегI гьалаб исламла дин Дагъиста халкьли кьабулбарибсири, сабира бархьаначи гIярабуназибад. Бусурман дин Дагъистайзи дебали жявли минабиубсири —
ГIяжаибси замана хIердирулра нуша. ЦабехI зигарбикIули саби хIукуматличи, цархIилти алавчарти адамтачи. Лебтанилра балтIули саби замана. Рахли-мага лев виэс сунела гIямруличи разиси ва сунес дигуси
Кьакьали кьакьасирив Бурагу, ГIяякьакьа,
Урхьназиб адамти кахIейгIяхъес багаладиэсти наси­хIятуни дурули сари шагьарлантази республикала ме­дицинала мяхIкамдеш бирнила центрла специалис­тунани.
Хайдакьла хан унхърачила, илаб хIербирутас Аллагьли пеш­кешбарибси дурхъаси ван­за­ли­чи­ла, акIубти пергер адамтачила чум­лира чуйнара белкIунси саби. Илди мер-муса чедаибси адам паргъатли уэс хIейрар. Нунира
Дагъиста Муфтиятла хIян­чи­зар­тани ха­ласи гъаза би­рули саби шими-шагьуртази ба­шули, бархьси дин­ничибад чеб­­хIе­балкIахъес жи­би­ру­ли, тер­роризмаличи ва экст­ре­миз­ма­личи къаршити далдуцуни ду­ра­­дуркIули.
БелчIудила дус ахир­личи би­киб. Та­ман­ди­уб ле­рил­ра им­ти­­хIян­­тира. Школа белчIунтани гьа­рилли гIямрулизиб бузахъес­ ди­гуси са­ни­гIят хIясибли бел­чIудира декIарбиру. Ам­ма вегIли чеб­би­кIибси сани­гIят­лизив гIяхI­си хIянчизар ветаэс
Чедиб гьанбушибси буралализиб дебали бархьси пикри саби. Иш дунъяличив чилра алкIуси ахIен духусили яра мехIурсили (зягIиптачила гъайхIедикIехIе), маш­гьурси гIялимли, хабар­дерхур­си устали яра машгьурси спортсменни.
2018 ибил дусла сентябрь базличиб республикала медицинала центрла («Ветерантала госпиталь») у барсбирниличила багьахъурсири. 2019 ибил дусла бехIбихьудлизибал «Ветерантала госпиталь» хьулчили буцили, «Республикала клиникала №2-ибил
Тухтурла хIяракатИл дурхъаси санигIятла адамтачила гъай ахъдуцалли, бурули бирар: «Пагьмучевси тухтурли, зягIипсила чедила куц-бекI чедаибмад, сабаб буру. ХатIайхIейкили, вахъхIи хIялумцIули калунхIеливан…»
Мез – халкьла та­рих­ли­зи хал­ди­рути са­ри. Мез – адам­ти культурала гьа­ла­бяхI ар­букь­­ни­ла лишан сари. ВегIла мез дяркъни – ца иткъи илди ба­гьаналис сен-биалра кам-хъяш­ли
Гьалабван ГIямарла Ба­тирайла ули­чил­си Даргала му­зыкала-драмала театрла сагаси заллизиб РФ-ла урибси гIяитист Нариман ГIялиевли ка­бихьибси «ГIяшикьти» би­кIу­си спектакль чебаахъиб.
Дагъистайзиб бегI гьалаб дура­бер­кIиб Каспи урхьулис гъам­ти улкнала ва Россияла ре­гионтала «ГIя­датунала те­атр­ла» халкьла театртала фес­­тиваль. Ираннизибадси, Азер­­байд­жан­низибадси, Ка­захстаннизибадси, Рос­сия­­ла регионтазирадли ил куль­ту­рала халаси

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na foto     Фотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top