ЗАМАНА - НушакIун чIянкI авлахъличир ахIенра?

Нушала Дубуртар Улка дебали давлачебси саби. БегI гьалабси яргализиб —тIабигIятла декIар-декIарти сурсатуначибли.

Дагъистан Республикали нушала адамтасцун ахIенну, алавчарти республикабазира хутI бирцуси саби. Ил лугуси саби хIуркIбачир дарибти шинна электростанциябани. Илкьяйдали лер тIабигIятла газ, набт, къаркъа ва дахъал цархIилти давлуми. Амма цацадехIти шимазир держес шин агнила масъулти гIергъити дусмазир зумали къаршидиркули сари. Дахъалгъунти шимазир ца яра кIел гIиниз сари лерти. Илар адамтани, даршани дусмазир кьяйдали, къянари къакъличи гIелакахъили, шин ардихули сари. Хъулрази шин дукес гьамадли ахIен. ЦархIилтани къуюби дарили, базли гьачам машиналичир шин кадухили, илди дирцIули сари. Ца машина кабухахъес чумал азир къуруш хIяжатдиркур. Буралли, шимазиб леб цунни хIербирути гIяхIцад пенсионерти. Илдас гьамадли ахIен ил журала масъулти арзес. Республикализир хабардерхуртири Лавашала районна кIел ши Чуни ва ЦIухта, шин ургадикили къалмакъар кадикниличирли. Илдас гIиниз ургабикилри. Чебиуливан, илди шин хIедиънила масъалаличил дархдасунтири. Шимазибси аргъбаибси масъала саби ил.
Гьалавван Лавашала районнизи гIяхI­лад­ли вакIиб Пачалихъла Думала депутат ГIяб­дулмажид МяхIрамов. Суса­кентла жа­мигIят иличи шинни­чил гIеб­бурцнила масъала арзахъес икьалабарахъес дугьабизуртири­. Чумал дус шин тукентазирад исес яра мякьлабси шили­зи­рад дихес чебиркулри. Ил ма­съа­лала чевкад Лавашала рай­онна бекIличил ва шимала бургачил гьуниваибсири. Районна бекI Шамил Дабишевли 2020-ибил дуслизиб, Сусакент ши республикала харжани де­кIар­дирнила «Мерличирти сип­таби» бикIуси ­программа хIя­сибли, шинничил гIеббуцили би­рар или буриб. Илди хIянчи да­­рахъес кабукили­ саби шин ах­­тардидирути хIянчизарти. Гьа­­тIи­ра Ш.Дабишевли багьахъур: «Ил программа хIясибли, ар­бякьунси дуслизир халкьлис гIяхIцад кумекуни гIердаахъес имканбакIиб.
Илди сари тапли ­бир­­­­­кьа­хъес хасдарибти мерани, дурхIнас хIязла май­дунти ва цархIилти». Депутат ГI.МяхI­ра­­мовли шинни­чил адамти гIеб­­бурцнила ма­съа­ла арзахъес сунени кумекба­рес чеасиб. Ил масъалала чев­кад сай ДР-ла шила хозяйст­вола министрличил гьуниваъ­ниличила бу­риб. Шин леркнила масъала Ми­нистерствола прог­рам­мали­зи каберхахъурли бирар.
Гьунибаъниличир цархIил­ти масъултира ахъдуцибтири. Ца­цадехIти шимазир биш­­тIатас хасдарибти дурхIнала унхъри аг­­ниличила, школабазиб учительти хIе­биъ­ни­личила ва дахъал цархIилти масъулти. Районна администрациялира, ле­рил­ра илди гьун­чидикахъес ба­гьан­дан, бузниличила ба­гьа­хъур.
Тамашала аги ахIену, 21 ибил даршдуслизиб нушала дав­лачебси улкализир ил жура­ла масъулти алкIни. Шин, хутI, газ агни. НушакIун хIердирути Са­хара пустынялизир ахIенра. Нушачир шин лерти сари. ХIукуматлис ил масъала арзес вяшбикIес саби хIяжатси. Пик­риухъалли, биштIати дурхIнас хIяз барахъес хасбарибси майдан ибхьни, гьайгьайрагу, чараагарли дарес хIяжатти хIянчила сияхIлизи кабурхуси саби. Дила пикрили, гьарилли вегIличи хъардарибти къуллукъуни сархибдешуначил гьунчидиркахъалли, сегъунтилра масъулти алкIесра хIедирар.
Нушала республикала мякь­­лабси Ставропольла край­ли­зир гьарил шилизир гIяр­ти­зан шинна гIинзурби сарри. Иларад шин гьарилла азбарла ардукилри. Лайикьси биаб, хIебиаб, багьа сасили, адамти шинничил гIеббуцили саби. ХIейрусив илдигъунти гIин­зурби шин агарти шимазир нушала республикализирра дарес? Дила пикрили, вирар. Калунси, лайикьси даражаличиб хIянчи барницун саби.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top