ЗАМАНА - Мирхъи адикьес къайгъназирси
Мирхъи адикьес  къайгъназирси

ГIергъити чумал дус ну гьалмагърикира тамашала хьунул адамличил, ил сари Муслимат Абакарова. Нушала дусмала ургаб гIяхIцад декIардеш леб биалра, ил гьалмагъдешлис диргалабикIули ахIен. Ца­лис ца дагьрилизир, гIям­рула бе­туцлизир, къиян-жапа­ли­зир ва кункдешуназир пай­да­ладиэсти имканти дур­гулра. Илала чеура Мус­лимат-Мирхъи саби. Гьала­начи нуни илала мягIнара иргъуси ахIенри. ГIур кьанни ба­гьурра сен илкьяйда бикIу­тил илис.

Вава-кьарла кьадри балуси
Муслимат рикIар: «Раши набчил рарх хIези балахъасра селизибал дила рухIла давла. Дила давла ва гIямрула мягIна мирхъи сари. Илдачила сецад жузи делкIалра, илди лерилра лайикьти сари. Илдала бузери, варъа барес илдани кабирхьуси къиян чебаалли, адам паргъатли уэс хIейрар».
Марлира, нуша Лавашала шира ахъили Жангамахьилизи гъамли машиналичирад кадацIили, дунъяла жагадеш чебаэс ва вава-кьарла тIягIям сунтIбарес къунздухъунра.
Хапли Муслиматли набзи вявъиб, ну уркIрухъахъунра: «ХIеръа гьари кьяшмала уди». Наб гьанбикиб чIичIала-ма­га лебара, ну чIичIайзирад урух­кIу­сира.
– Селра чебиули ахIенра, – ира нуни.
– ХIуни ганзбарибси ва­ва, ил бебкIиб гьанна, ил мирхъи­лис бегIлара дигуси биъни ба­лулрив хIуни? Ил гIяш­риуб­ли, дубурла вава гIур­ра ахъ­би­ахъе­с ралризур.
– Багьи, ваваличи кьяш кацIес асубируси ахIен, ил мирхъила давла саби, ил агарли гьарли-марли мирхъили ва­ръа хIебиру.
– Нура шагьарлан ахIенра, дила Хъярбукла шилизир, хьанцIа къаркъала лусентазир акIубсира. Чуйнара къунздарес чебуркъиб дубуртала бургира, диркьбикунира. Дудешла айгъир бикули, кабикули, бетихъули, илигIир умцIира. Амма нунира вава ганзхIебарес къай­гъи­­бирира.
Черрерхи, гIурхIели гьала­ хIеррикIус. Вавнала хала бу­чесра дигули хьалли, хIе­бур­чира, илдала зярхIдеш хIя­сиб­дирули, хъули духили, хIябал бар­хIила духIнар дебкIахъес хIейгули.
Муслиматли гьарил кьарла, вавала кьадри гIяхIил балулри ва набзи иргъахъулри. Дарма кьар, чайла кьар, илдира ункъли далулри. Нуни ил эколог риъни балулри, амма илцадра тIабигIят дигахъни, ванзаличиб гьарил гьаббакIибси хъалта-кьар ва илдала уми дални хIебалира. Ахирра мирхъила тIакьначилси бяхIлизи дакIира. ТIакьнази духIна ва дура дашути мирхъиличи ну хIеррикIулра, урухлира мирхъи кьацIбикнили сегъунти демдри дурадиркахъутил балулри. Илгъуна наб чуйнара бе­таурси саби.
Амма Муслимат, сунела дурхI­­начиван, илдачи гъамриуб, гъайрухъун. Мирхъили чула регI рагьурсиван бизур наб. Някъ­­лизи мирхъи касесра рирулри.
Мирхъила бузери чеба­а­хъиб, илдала бамсри хIе­ба­­луси, къиянси хIянчиличи хIе­рикIухIели, тамашала пик­ру­ми алкIулри. Илдиван тIаш­би­загарли нушара дузес ди­рути диа­хIелри, гIяжаибли да­влачерти детарахIери. Дила бекI­лизи та­машала пикруми адицIулри. Мир­хъиличила да­хъал дагьес хьул­риубра.
АкIубхIейчибад 21 бархIи дикибхIели бузерилизи ихъули саби хIянчизар мирхъи. Мурул жинсла мирхъи 10 километрличи урцули саби, варъа бучес багьандан.
Новосибирсклизив хIери­руси гIилмуртала доктор, университетла преподаватель В.Каш­­­ковскийли мирхъила гIям­­­ру­личила жуз белкIун. Мир­хъи варъа барилицун пар­гъатдирути ахIен. Илдани галгуби, вава-кьар дерхъахъес­ пухIра дирути сари. Халал мирхъи лебталалра пача саби. Ил арцурхIели, илис гIеларад дайхъалара-сера урцути сари, илдани ил мяхI­кам­би­руси саби. Мирхъили пай­да­ла­бируси ва илдас дигуси саби акацияла галга.
Неш мирхъили ца бархIила духIнар 40 гидгари дирути сари. Илди 45 бархIи хIер­ди­рути сари. Нушала Кавказла ду­буртачир мирхъили 2500-цун гидгари дирути сари
Секьяйдали мирхъичи ­ретаурсил
Нушала Муслимат ДГУ-ла экологияла факультетлизир рузули сари. Амма чумал дус гьалар мирхъи адилкьан, илди имцIадиахъес ибти пикрумани, ил дугьаризахъур профтехучилищебала директортачи:
– Нушала экономика ахъбуцесра дирехIе, шимала жагьилтира мирхъи адилкьуси хIянчиличи бурсибирехIе ва чус хIянчурбира дирар иб­си пикриличил программа акIа­хъуб. Школа белчIунти гIулухъабасра илгъуна программа гьалабихьес вирар. Нушала Дагъистан вава-кьарли дерхъибти дубуртар ва диркьурбар саби, ил багьанданра, гьарил районнизир, шимазир мирхъи адилкьес биалри гIяхIсири, амма илгъуна балбуц гIеббурцути бахъал агара.
Буйнакъск шагьарла сельхозколледжлизиб илгъуна отделение абхьиб. Ил белчIунтани саби-бегIси бизнес абхьес имканбикIур или, ил разириуб. МяхIячкъалала профтехучилищела директор ХIяжи ХIяжиевлира илала программа гIеббуциб.
Гьайгьайра, Муслиматли гIурра кIел санигIят касиб, биолог-экологла ва зоотехникла. Гьанна илала кьасани гIурра дахъдаиб. Мирхъила гIилмура ункъли дагьес ва практикара бирес бажардирикиб. ДурхIнас дурсри кадихьиб ва сунела мирхъила «ватIайзира» раши. Дуклумар зяхIматчибачила гIяхIцад белкIанира дураиб ва гIяхIцад республикабала мирхъи адилкьантачил цахIнарти жузазира карерхур. Илала мирхъила гIилмуличила хIялумцIанти белкIани сари илди. Дагъистайзиб хIербирути мирхъи адилкьантала Союз акIахъесра пикрибариб ва акIахъуб. Илдала цаибил съездра бучиб. Ил Дагъистайзиб бетерхур. Лебилра мирхъи адилкьанти цахIнабикиб ва чула пикруми дуриб. Дурала республикабази конференциябачи, семинартачи баши. Ил бузерилизиб бехIбирхьути жагьилтас кумек гIеббаахъиб. Илдани бизнес — планти дариб, Президентла Грантуни касахъесра Муслиматли кумекла някъ гьабуциб.
– Дагъиста варъала тIягIям цархIилталагъуна ахIен, – рикIар Муслимат, – дубурлара диркьала мирхъила варъа де­кIарси саби.

Муслиматла
гьанбикуни
Дила хала нешли гьар-урла, дунъяличир кадиркути анцIбукьуначила тамашала хабурти дури. ИмцIаливан хала нешличил риэс дигахъаси. Илини дурутачи лехIкахъили замана шалгIеббухънира хал­хIебираси. Хаслира илис ди­гахъи тIабигIятличила, жа­нивартачила, дибгIянти ми­цIирагличила хабурта ругьес. Ил рикIи: «Гьарил жанивар Аллагьли акIахъубси саби, адам кьяйда. Илдачи зулму бирахъес нушачи чилилра хъархIебариб. КасахIелли, имиули, хIеррикIен гьари, сегъунти къайгъназир сарил чус хъали-пукьа барес, янилис напакьа бучес? Сегъунти-дигара дибгIянти милкъи булан акIес къайгъназир сари. Амма мирхъиличила дила пикруми декIарти сари. Илди духIнадулхъути тIакьначи хIеризалли, бекIлил илди дибгIянти мицIирагли дарниличи вирхаэсра къиянни саби. Адамтани хъулри дарахъес гIилму делчIунти архитектортачи хъардирули сари. Амма мирхъили чинар касибти илцад адам тамашаварести дагьри ва устадеш?»
Илини набзир мирхъиличи диги акIахъуб.
Мирхъили чумал километрла гьарахъти мер-муса чедидяхъили, чузибад варъа барести вавни дургули сари. Нушани илдала хIурматбирес гIягIнилигу. РиштIахIейчирад ну акIубси Урцакила шила дубуртачир къунзрикIухIели, вава-кьарра, дибгIянти жанивартира дигиличил хIердирира. Вавни къябхIедирира, илди мирхъилис хIяжатли диъни балухIели. Заклизи хIеррикIули, зубартала духемти дуйгIира. Чина кадиркути, зак бацIкабухъалли нушани се бируси? ибти пикрумази гIелариркира. Хала нешла аманатуни, ну хала неш ретаурхIелира, хъумуртули ахIенра. Дила дурхIнала дурхIназира дагьахъес къайгъилизирра.
«Мирхъи бегIлара тIабигIят бузахъанти диъни» аргъахъиб Дагъиста варъа конкурсличи гьалабихьибхIели, 2 ва 3-ибти мерани сархиб. Муслиматли чуйнара бутIакьяндеш дариб, илдигъунти гьунибаънибачир. Ишди бурхIназиб нушала Дагъистайзиб илдас хасбарибси Конгресс бетерхур.
ГIяхIцад адамти цалабикиб декIар-декIарти районтазибад, узити республикабазибад, шагьуртазибад. Дахъал мисалти гьаладихьиб мирхъи секьяйда мяхIкамдирутил ва илди гIурра дахъдикIахъес сегъунти далдуцуни дурадеркIес хIяжаттил.
Дурала улкала ца гIялимли ишкьяйда буриб. «Дунъяличирти мирхъи дебкIалли, адамтира бахъхIи хIерхIебирар или, сенкIун вава-кьар, духълуми дерхъахъес дунъяличир дузути мирхъи сари. Илдани пухIдарибхIели сари хIебла духълуми духъутира». Нушала Муслиматлира мирхъиличила гIяхIцад гIилмула хIянчурби делкIун. Ил гьарли-марси илдачи пикририкIуси адам сари.

Гьарилли чула
улкализибад…
Ириъ Москвализиб хал­кьани-ургабси мирхъи дузахъантала ХХII ибил Конгресс дураберкIиб. Цаибси Конгресс 1910-ибил дуслизиб Болгариялизиб дураберкIибсири. Илала мурад сабри дунъяличибти лебилра мирхъи адилкьанти цалабяхъес ва цалис ца гIибратли биубли, мирхъи гIуррара имцIадирахъути тяхIурти ахъдуцес. Илаб мирхъи адилкьантас пайдаласи хIукму дурасес ибси пикри ахъбуцибсири. Гьайгьайра, дунъяла Цаибси дергъли мирхъилис халаси зарал акIахъуб. Дунъяла КIиибил дергълира илгъуна заралбариб. Польшализиб бетерхурси VIII-ибил съездличиб «Апиславия» ибси у акIахъуб. Славянталара, Дунайсклизиб хIербирути мирхъи адилкьанталара организациялис бихьибси у саби ил.
Москвала конгрессличир Дагъистайзибад 10 мирхъи адилкьанни бутIакьяндеш дариб. Кремльла кIялгIялизи цалабикилри шел азирцад, 30 улкализибад бакIибти мирхъичи. Гьаррилли чула улкализибад варъа ва цархIилти мирхъила давлуми хилри.

Мирхъичила
хъалибарг
Муслиматла, гьайгьайра, сунела рухънакараибси нешличилара гIяхIцад къайгъни лер. Иличил ихтилатрикIес, халаси дигиличил вяшрикIес Муслиматли замана бургу. Илис бегIлара дигахъути гьаларла хабурти сари, хала нешли нешлизи дурибти. Муслиматла рурси Исбаниятли Дагъистайзиб мединститут белчIун. Урши МяхIяммадра, ДГУ-ла исторический факультет таманаили, гIярмияра ахъили, узули сай. Леб илала мирхъиван дигахъути рурсила дурхIнира. РиштIаси Мадинара анцIхIебукьахъес мурталра сунечил рарх рику. Мирхъира дурхIнала дурхIнира илала гIямрулизир бегIлара чердикIибти, изуси уркIилис дарманван хIяжатти сари.
«Ну талихIчерлира, – рикIар Муслимат, – вегIлис бигутачила къайгъни дакIудирухIели, илдас пайдалати насихIятуни дурухIели ва ахъибси къиян бацIли кахIевлухIели».
БелкIла ахирличиб нуни Муслиматлис иш назмура багъишлабирулра:

ХIела дагьрила дурсри
Галри Аллагьли набзи
Дунъя бузахъес ахъри,
Рузи Муслимат, хIези
Лугира сунна ари.

Вавниван лявбирули
Язихъти хIербирахъес,
ХIулбала ванал хIерли
ЦагIи берхIи алкахъес.

Мирхъилисван мурили
ГIяламлизи ругьахъес,
Иш дунъяла цIуръаби
Варъалира балхахъес.

Биалри дила давла
Пачнала мас-мулкцада,
Някъбази сахаватти
Лугира хIези илра.

Иш дунъяла пякьиртас
Садакьаван бутIахъес,
Биаллири гIяйдарес
ХIела дагьрила жузи.

Ярагъ дирантазира
Чула мягIна аргъахъес,
Иш дунъяла къакъличир
Мирхъицун адилкьахъес.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top