ЗАМАНА - Сен цIерхьбирути адамти?

Жагьти гIямрула хьунул адам арацIиб маршруткаличи. Ил машинала унзаларад хIилхIи сарри арарцурси. Илис гьести гIямрула мурул адамли мер акьубатур, ва ила рурси бусягIятал гугрииб. Ил ца остановкаличицун рукьес хIяжатли буилри ва рурси арацIибсиван багьлали машиналичирадли карацIиб. Сунела хамха баралра гьалакли шикьбарес дигусигъуна ахIенри илис.

— Илцад кьаркьала бирив илала хьурали рашалри яра камсилра хIянчи биралри, — иб ца хьунул адамли, ва лебтанилра илала гъай гIердуцили рурсиличила ихтилат бемжур.
Ил рурсила баркьуди, бархьаначи бурасли, набра тамаша­бизур. 100 метрличи рукьес хIеририв ил? Дубурла шимазиб нуни гьачамалра илала байхъалацадалра битIакIла цалра адам чехIеира. СенахIенну илабти адамти яшавбарес или сакIубли бузути саби. Ну ва дила зиланти школализи дашухIейчирадли халатани дарес хIяжатти хIянчурби дирес бурсидиубтири ва бегIтала кумекчиби детауртири. Илдигъунти пикрумачил кьакьакад аркьули лерли цIерхьти адамтачи имцIали пикри бяхIчииэс даимриубра. Ургарти гIямрула адамла кьаркьа кабиз тяп чармаван кабизурлири. Иличи мешубиркути цархIилтира камли ахIи къаршибиркули саби. Ил сели укулил ва сегъуна хIянчи бирулил багьес гьамадли ахIен, амма иличи хIерикIухIели ил язихъизеслири. Гьалаб адамти гъярцIаби биубцад жагатази халбирутири. Гьанна се балагьлизи бикибтил хIебалас, чармуниван журугкабиубти адамти бахъбикIули саби. Яра илди ишхIелла дазуагарти берклумани ил даражаличи бикахъибтив? Илдигъунтигу имцIали тухтуртачи дуцIбикIутира. БиштIати ва школала гIямрула дурхIни бархли леб илдигъунти чармуни бетаэс хIядурбикIули. Мурталра телефонтачи ва компьютертачи бяхIчикабизурли илдас хIябал ганз кацIес яра камсилра хIянчи барес дигули ахIен. Чула кьаркьала сегъуна даражаличи биркулил пикрибухъесалра замана лебсигъуна ахIен илди пякьиртала.
Ва сунела вегI хIярхIяли вяхъ, илцад вегIла кьаркьала баахъес сен балтуси адамли. Барес хIянчи хIебиалли, спортлизи ахъес хIейрусив? Савли, жявли айзурли дуцIухъес вирусигу чи-дигара.
ХIянчи бирни цIахдешлизи халбирутира камбирули ахIен. Узуси адамлагъуна багьа бируси ахIен кьалли. ХIебиалли, нушала хала бегIти усалтирив, авлахъуначиб ва чула хозяйствобазиб мурталра бамсриагарли бузути. ИлдикIун аратира бири, илдала чарх-бекIра дебали жагатири. ИтхIели хIякимтира бархли хамти хIебири, илдира бузес гIела битIхIейкIи.
БегIлара вайси, гIяхIла шайчи селра агара барсбикIуси, вайла шайчи дарсдикIути сецад-дигара лер.

 

Прочитано 186 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top