ЗАМАНА - Бахъбааб илдигъунти
Бахъбааб илдигъунти

Дубурла бекIличиб кIайбяхIили чIака чебиулри. Илини ахълирадли шими, майдунти, муза-къада, шурми… чедидирхъулри ва лебилра гьавала хужаим сабхIеливан азадли гьарахълибяхIра урцулри…

Иличи хIерикIухIели дахъал тIягIямла ва уркIи хIулбуркIахъути пикруми бекIлизи дашулри. ГIямрула дахъал шалубазиб чебяхIтили биэс имканти сархибти гIяхIгъубзни гьанбиркахъулри. ХIязлис ахIенгу залумти ва хъярхъти адамтас чIака сай ирусира.
Гьалабла манзиллизир дирутири имцIали илдигъунти чIакначи мешути нартаначила бакьалаби, буралаби ва хабурти. Дигеси саби, ишгъуна гьарил секIайзиб гьалабяхI арбякьунси манзиллизиб, гьалабла игитти баркьудлумала дубур­лантачил бархбасра чIумабирахъули, саби чIакнала ахъдешличи ва черяхIдешличи баэс гъабзадешра цIакьанира даргибти жагьилти ишбархIира лебни.
«ЧIакни клеткабази кадирути ахIен», — ибти дугьби Дагъис­та машгьурси спортсмен ХIябиб Нур­мя­хIяммадовла телевидениела цаибил каналлизиб чебаахъибси передачала замана зайдухъун­хIели, дила уркIи гьарли-марли пахрули бицIиб. Арбякьунси дуслизив Ирландиялизивадси Конарличил Аме­рикализив вяхIни­личила ва ил пIягъикIули тIаш­хIел­зуси спортсменничивадли дубурлан урши чедиикниличила хIебалуси дунъяличив адам хIергар. ИтхIели Дагъистан бегIлара гIяхIси шайчибадли ванзаличирти лерилра улкнала адамтас гьалабихьиб ил гIяхIгъабзани.
ХIера, ишдусла сентябрьла 7-личивра ил США-ла спортсмен Порьеличил вяхIиб ва чедиикиб. Чедиикнира бирар чедиикни. Сунес илцадра ахIерси ва дигуси Дагъистан ит дуги гьаваличи тяп баягъи хамси ва жагаси чIакаван арцес хIядурсигъунари. Дубуртар Улкала бара гъайбикIес бурсибиубтачибадли бехIби­хьили, бухънабачи баайчи лебилра жамигIят телевизортала гьалаб чула игит уршиличи хIерли кабиилри. Кабиилри ил чедииркниличи, Дагъистан гьатIира чебяхIсили ва гьалабяхI арбякьунсили илини чебиахъниличи бирхули. Марлира, ХI.НурмяхIяммадов цIакьси спортсменцун уили ахIенри, илини дурути духути гъайли ва сунела зурбаси ВатIайчи – Россияличи кахIедурхути дигили ламдикIути дугьбани адамти гьатIира цIакьли ясирбурцулри. Ил вяхIес дуравхъайчи халаси иштяхIличил россияланти иличил гьалабван бетерхурси ва гьанна чебиахъуси передачаличи хIербикIулри. Марлира, ил багьадур гьар шайчивадли гьалавяхI арякьунси, адамла уркIиличи-рухIличи халаси асарбарести пасихIти пикруми кагибти ва къугъати гъайличил аргъахъес балусили увухъун. Дила пикри хIясибли, илгъуна замана цархIил передачаличи хIербикIес адамтала сабурра хIебии бурги.
ХIера, ГIярабунала Эмиратунала тах ша­гьар Абу-дабилизибси спортзаллиз­и хам­деш-халадеш агарси дубурлан ухI­навхъунхIели ва рингличивяхI гьайвиуб­хIе­ли лебгIеб халаси зал ил гIевурцули, дубурла бурям бухIнаберхурхIеливан гурбухъун. Ил дагъистанлан уршиличи, илала гъабзадешличи, залумдешличи диги ва хIурмат иргъахъуси, иличи бирхауди бихьнила лишан сабри.
UFC-ла спортла сунес гъудурти журабала или ируси абзличиб ил гIяхIгъабзали иш гьакIлисра дунъя тамашабиахъеси гьунар чебиахъниличи бахъал адамти бирхулри. Амма се-биалра бетаэсгу илис яра сегъуна-биалра шартI сабабли бетаурли ил удивикесгу или, иличил вирхIуси уршира цIакьси ва халаси гьунарла сайхIели, бархьаначи буралли, дила уркIи баргу­дулри. Улас, илала неш хIеррикIес рирулира иличи или, ил вяхIес 4-5 сягIят гьалаб уркIи гьалакли тимхъбикIулри.
ХIябибличила гъай бетаалри, гьарилли тикрарбирулри ил чедииркур или, ил секIай ну циила паргъатра рирахъулри.
Марлира, дубурлан уршили нуша илцадра рази­диахъубра, хIятта зак бицIибти зубарти ва бацра бер­хIира нушала гьала кадацIили, дунъя шалаби­а­хъубсиван билзулри ил чедиикибхIели. Сунес хIя­лал­диъ­ла гIяшулла шуригъуна гъабза, ишцад Дагъистан хIул­букIахъибси хIу заклизивси малаикван чейулри­гу адамтани. Гьарли-марли, хIуцун ахIенри илгъуна ахъ­дешличи ва чебяхIдешличи ваибси, хIуни лебил хIе­ла дубурлантира арбукили хIела мякьла мерлабарири.
Илгъуна иш даршдуслихълизив дунъяличив бегI­лара цIакь­силизи халварибси спортсмен сегъунти къиянти гьалабизуни чекасили илгъуна даражаличи викибал суненицун бала. Амма ил гьарил дубурланна уркIилизи адамдешла ахъти къиликъунани шала-ванабарибси лебгIеб жагаси ва хIялалси гьуни баргибси ИГИТ сай. Бахъбааб гIурра Дагъистайзиб ва Россиялизиб илдигъунти чIакни.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top