ЗАМАНА - Сагаси тяхIярличил бузери даимбиру

2018 ибил дусла сентябрь базличиб республикала медицинала центрла («Ветерантала госпиталь») у барсбирниличила багьахъурсири. 2019 ибил дусла бехIбихьудлизибал «Ветерантала госпиталь» хьулчили буцили, «Республикала клиникала №2-ибил больница» ибси сагаси уличилси больница акIахъубсири.

Больницала у барсбарниличил бузерила бяхIчибизлизирра дарсдешуни акIубу, ахIи бухIнабуц саби лебсиван калуну? Сагаси больницала бузерила бяхIчибиз селичибли декIарбулхъули? Иличила бурибсири журналистуначилси гьунибаъниличиб баягъи больницала бекI тухтур Ибрагьим Уцумиевич МяхIяммадовли. Бурес чебиркур, илис гьалав Ибрагьим Уцумиевич республикала клиникала больницала (Центральная больница) бекI тухтур сайри.
«Камси заманала бухIнаб нушани халаси хIянчи барилра. Учреждениела духIнар дарсдешуни акIубли сари. Арадеш бихIнила шайчивси министр Ж.ГI.ХIяжиибрагьимовлира нушала бузери, дарсдешунала хIекьлизибси хIукму гIеббуциб. Сагали акIахъубси республикала клиникала №2-ибил больницалис гьанна бекIдешдирули саби ца бекI тухтурли ва кIел заместительли – аравирнила ва поликлиникала шайчибси бузери хIясибли. Гьалабла РМЦ-лизиб 3 бекI тухтур бирутири. Нушала больница бузери къелгIеббикнилашал ва медицинала къуллукъуни гIердиахънилашал чебяхIси ва сагаси даражаличи дурабухъи саби. Авал базла духIнар нушани больницала 19 миллионцад чеблуми ахъилра, хIянчизартас алапаби дедес арц дарилра, больница лерил гIягIнити дармунтачил ва берк-бержла продуктуначил гIеббуцилра. Ишдусла ахирличи бикайчи лерил дехIдуцибти мурадуни детерхахъес кьас леб», — викIи И.У.МяхIяммадов.
БекI тухтурли буриливан, биштIати алкIни хIясибли Дагъистан цаибти къяяназиб саби, адамти бубкIнила шайчирти хIясилтира гIяшли сари, онкологияла шайчирти ва уркIила хIила тумачил дархдасунти излуми арагIебли Россиялизиртачил цугдуцибхIели, дебали камли къаршидиркули сари. Ил анцIбукьра Ибрагьим Уцумиевичли гьалабла наслула нушала хала дудешунала ва арадеш бихIнила кабизла чедибдешлизи халбирули сай.
Илала гъай хIясибли, дагъистанлантира лебил дунъяла халкь кьяйдали, гIямрула сагаси даражаличи дурабухъи саби. Илдала гьалар дахъал жура-журала берклуми лер, иличибли халкь дахъал секIал дукес бехIбихьили саби. Нушаб биалли, нушала аслу-минала генетикалашалси арали гIямру дуркIнила даража мяхIкамбарес хIяжатли саби.
Ибрагьим МяхIяммадовли Дагъиста медицинала хIянчизартани халкьла арадеш ункъбарес ва илдала гIямру гIеркъатили детаахъес багьандан чекабизурли бузар или аргъахъиб.
Сагали акIахъубси «Республикала клиникала № 2-ибил больницала» бузерила хасдешуначила бурули, И.У.МяхIяммадовли республикализиб 140 азир гьести гIямрула адам хIербирули саби викIи, сабира 60-йчибра имцIали дус биубти. Илди саби ЧебяхIси ВатIа дергъла, декIар-декIарти дявилати анцIбукьунала, бузерила ветеранти. Лебилра илди чула хIерудилиу касес гIягIнити саби.
«Нушала улкализиб «Демография» бикIуси программа бетурхули саби, сабира бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI арбякьнила Министерстволи къелгIеббикуси. Бухънаби, 60 дусличиб имцIали биубти гьести гIямрула адамти гьар дус медициналашалти далдуцуни дурадеркIили, ахтардибирес хIяжатти саби. Нушала учреждениели баягъи миллатла проект гIямрулизиб бетурхахъули саби ва администрациябала центртас илгъуна бузери къелгIеббикуси, бекIлибиубси центрли бетарули саби», — викIи И.У.МяхIяммадов.
Илис гIергъи бекI тухтурли республикала медицинала центр (РМЦ, «Ветерантала госпиталь») ишхIелла РКБ-личи шурбатурхIели сегъунти дарсдешуни акIубал буриб.
«Сагати мурадунани декIарти журала тяхIурти тIалабдируси замана бакIили саби. ЦархIилван буралли, гьалабла республикала центрлизир хIябал декIар-декIарти учреждениеби дузулри – поликлиника, стационар – ветерантала госпиталь ва гериатрияла центр. Гьар учреждениела бекI тухтуртира, заместительтира лебри ва лебил илдас бекIдешдирулри Медцентрла руководительли. Илдигъунти тяхIяр-кьяйда далдиркути ахIен, ил багьандан цархIил тяхIярличи бушили, бекIдешдирнила шайчирти харжани камдиахъес имканбакIиб», —викIи И.МяхIяммадов.
2-ибил РКБ-лизир сагати отделениеби дузули сари. Мисаллис, гинекологияла отделениелизиб цархIилти клиникабазиб кьяйдали, зягIипти арабирули саби. Амма отделениела бузери имцIаливан биштIати алкIнила шайчибси кьялиличи бяхIчиаибси саби, илкьяйдали илар михъирла небшаначил, хьунул адамла биркIантачил дархдасунти излуми арадирули сари. Илар гIяхIти ва вайти журала бакIрибира арадирули сари, сарира челябкьлализир демдрила изайчи шурдухъес асубирути.
«Демография» бикIуси миллатласи программала дазурбазиб клиникализиб гьести гIямрула адамтас хасбарибси гериатрияла отделениера абхьили саби. «Эгер гьалаб 75-80 дусла чеди биубти адамти больницализи кахIебиркьутири, гьанна биалли, бухънабаибти адамтала излуми арадирнилизиб бузути специалистуни леб», — викIи бекI тухтур.
Челябкьлализир дарес гьаладихьибти мурадуначила бурули, И.У.МяхIяммадовли гъамливан больницализиб цифровой тяхIярла ишхIелла тIалабуначи балбикибси регистратура бирар или буриб. Илис арадеш бихIнила Министерстволи арц декIардарили сари. Илкьяйдали Ибрагьим МяхIяммадовли учреждениелизиб операцияби дурадуркIуси сагаси блок акIахъес пикри лебниличила, кардиологияла, рентгенологияла, эндоскопияла ва хирургияла шайчир хIяжатдиркути сагати гIягIниахълуми асахъес арц декIардирниличила буриб.
Сунела шайзибад Ибрагьим Уцумиевичли журналистунани медициналичи ва иларти масъулти ирзниличи пикри бяхIчииънилис баркалла багьахъур.

 

Прочитано 277 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top