ЗАМАНА - Тухтуртала наслулизирадси

ХIябал дусра-сера дикили дургар ну чакарла изайзи викили гIергъи.

Тухтуртала наслулизирадси

Нушала участокла терапевтли, дила хIила анализлизиб имцIали чакар чебаили, наб эндокринологличи укьяхъес маслигIятбарибсири. Бархьли бурасли, нуни эндокринолог бикIуси дев бегI гьалаб бакьибси биэсра асубири. ГIурра хIебакьили калунси виасри, гьатIира гIяхIсири: бахъ убяхIси изалагу чакарла изала. Амма…се биру?
Шагьарла цаибил поликлиникала кIиибил дерхIличив, жаняхIлизив вашули, тухтуртала кабинетунала унзаличирти табличкабазир делкIунти умачи хIерикIулра. Баргира терапевтли гибси направлениелизибси у: Мусаева Аминат Мусаевна. «Се гIяхIси барилра гъари нуни савли-жявли вакIни», - викIули, тухтур ракIайчи хIерли, унзала мякьлабси уталичи кайира. ГехIел сягIят хIедикили лерай, жагьил хьунул адамли кабинетла унза абхьиб. Цугли сягIят гехIел дикибхIели, тухтурли ну сунела кабинетлизи живарира…
Гьачам, кIиэсил яра хIябэсил ярга бурги, тухтурла кабинетлизи ацIес яргаличи кайзурси набчи, дила тяниш, хIулбала тухтур Расул Расулович ХIябибов, гъамиуб (илала кабинетра ил жаняхIлизиб сабри) ва ну чичи аркьусирал хьарбаиб. «Аминат Мусаевачи», - чарбатурра жаваб. «Аминат Мусаева гIяхIси тухтур сари, — викIар Расул Расулович. – Ил хабарлизибра бурибси тухтуртала наслулизирадси сари. Илала неш Наида МуртазагIялиевна ТIалхIят нушала заведующая сари. Бакьибсив хIуни ТIалхIят бикIуси фамилия?»
ТIалхIят бикIуси фамилия хIебакьес ирусирив нуни? НуникIун ил жинсла адамтачила, ХIямид ТIалхIятличила ва ГIябдуряхIим ТIалхIятла «Революцияла цIализиб» бикIуси жузличила, нушала газетализи макьалабира делкIунтиригу. Ну Сергокъалала педучилищелизив учIуси замана МуртазагIяли ГIялибекович ТIалхIят педучилищела директорли узусири. Поликлиникала заведующая Наида МуртазагIялиевна ТIалхIят МуртазагIяли ГIялибековичла рурси риъниличи ну бусягIят шакикира.
КIинайс тухтурличи вякьунхIели, нуни Аминат Мусаевнази сунела нешла дудеш гьанушира. «ХIуни дила нешла дудеш валуси виадли, дудешла дудешра вагьес гIягIнисири: дила нешла дудеш педучилищела директорли узухIели, ил илав завучли вирусири, бикIар. Илра, нешла дудешван, Дагъистанна урибси учитель вирусири, хIуван лукIуси адамра сайри. Илис МяхIяммад Мусаев бикIусири», — рикIар Аминат Мусаевна.
«Секьяйдали хIевагьес вируси­ра нуни МяхIяммад Мусаевич? Ну сту­дентхIели илини гьачам вявра вархли варибсирагу. Наб ил 70 ибти дусмазив учительтала багьуди чебирцIахъуси институтлизивра къаршииркусири. ИтхIели ил илав методистли узулри, ну биалли, курсаначиври», — викIулра ну, дебали разивиубли.
Разивиэси сабабра лебри: ну диабетлизивад араварес къайгъилизирси тухтурла кIелра хала дудеш дила учительтили уббухъун. Илгъуна анцIбукьлис бургар урусуни «дунъя кьакьаси саби» («мир тесен») бикIутира.
Сари Аминат Мусаева рикIуливан, илини тухтурла санигIят чеббикIни хабарагарли бетаурси ахIен: илала нешла жинслизиб бахъал хабарла тухтурти лебти саби. ТIалхIят фамилия бихути дагъистанлантала жявхIейчибадси тухтуртала наслу лебси саби.
Нуни революционерти ТIалхIятхъа­ла­чила лукIухIели, лебилра илдала жинсличила баянти дагьес чебуркъуб. Сари Аминат Мусаевнанира буриб чула жинсла тухтуртала наслуличила. Лерилра илди баянти хIясибли, Аминат Мусаевназибад ихтиярра сасили, лукIуси саби нуни иш макьала.
Сунес сунени ТIалхIят фамилия ка­сибси МяхIяммад МяхIяммадович ТIал­хIят чебяхIси даражала тухтурла ба­гьудила вегI цаибси дагъистанлан вирусири. Гьаланачив ил тухтурла санигIят касес Москвала университетлизив учIу­си­ри, гIур – Германиялизив, Вюрцбургла университетлизив.
Россиялара Турциялара ургарти дявтала замана ил Тифлислизи вархьибсири ва илав урусла бяхъибти солдатуни, ясирбуцибти Турцияла солдатуни бархли, арабарес къайгъилизив вирусири. ИмцIатигъунти сунела гIямру илини Владикавказлизир тухтурли узули деркIибти сари. Ил 1879-1911-ибти дусмазив илав узули калунси сай, зягIиптачира хIерикIули, шагьарлизиб медицинала ва умудеш бихIнила шайчирти хIянчира дузахъули.
МяхIяммад МяхIяммадовичли шагьарла ва областьла медицинала уч­реж­дениебазиб гIяхIбаркьла хIян­чи­ра бу­захъусири. 30-йчивра им­цIа­ли дус ил Михайловсклизибси мискинтала боль­ницализив, больницала советла членра сайливан, матъал узулира калунсири.
Дахъал дусмазив Владикавказла Думала депутат вирухIели, Мя­хIям­мад МяхIяммадовичли сунела хIян­чи­лизир шагьарла медицинала ва уму­дешла шайчирти суалти ахъдурцутири. Иличи Кавказла дахъал мераначибад дубурланти башутири, имцIали - Дагъистаннизибад. Илини илдас кумекбирули уили сай. Илала юртлизир зягIипти хьурабирути хъулри дархли лерти сари. Илдала излумира сагъдарили, илдас палтарра асили, хъули баахъес арцра дедили, бурхьутири, бикIар, тухтурли илди хъули. Дагъистанна ва Закатальский округла шайзивад авъибил созывла Пачалихъла Думала депутат вирухIелира илини Кавказла дубурлантала суалти Думализир гьаладирхьули ва гIяхIла шайчир ирзахъес хIяракатбирули уили сай.
Дахъал дусмазиб хIялалси хIянчи барни багьандан, МяхIяммад МяхIям­мадович ТIалхIят Пачала хIуку­матли чуйнара шабагъатлаварибсири. Илис дедибтири Дурхъаси Аннала 3-ибил даражала ва Дурхъаси Станиславла 3-ибил даражала орденти, «Россияла ва Турцияла 1877-1878-ибти дусмала дявтала хIурматлис» бикIуси жармала медаль. УрхIли сунела халаси хIурмат бируси, хабарлизивра урибси тухтур ва гIяхIси адам уили сай М.М.ТIалхIят.
МяхIяммад МяхIяммадовичла кумекличибли тухтурла хIянчи сунела санигIятли бетаахъурси саби ГIязизли. Харьковла университетлизиб медицинский факультет таманаибси ГIязиз ТIалхIят дявила тухтур ветаурсири. Илини бутIакьяндеш дарибти сари Россиялара-Япониялара ва цаибил дунъяла дявтазир. Цаибси дунъяла дявилизив ил Кавказлизив ва Западла улкназив калунсири. Россияла экспедиционный корпуслизив ил Франциялизивра Македониялизивра калунсири. Дявти тамандиубхIели, ил, медицинала полковник, Франциялизив, гIур биалли, Алжирлизив кьявгала изайчил ургъулира калун.
ХIера, илдигъунти бирутири ТIал­хIят­хъала жинсла цаибти тухтурти. Кам-камли нунира балусири илдачила. Аминат Мусаевнани набзи дурибти баянти хIясибли лукIуси саби иш макьала. Илини бурибсири набзи Советский Союзла заманализиб медицинала шай­чибси багьуди касибти тухтурти ТIал­хIят­хъалачилара.
— Гьаланачиб наб бурес дигулра дила нешла узбикьурти тухтурта­чи­ла, — рикIар ил. – ТIалхIят Ма­на­по­вич ТIал­хIят – гIялим ва сагакьянчи (изобре­татель), медицинала­ гIил­мур­тала доктор, профессор, ДАССР-ла ва РСФСР-ла урибси тухтур ва гIилмуртала хIяракатчи, СССР-ла ара­деш бихIнила отличник.
ТI.М.ТIалхIятли хIядурбарибти саби 6 медицинала гIилмула доктор ва 17 кандидат, 200-чирра имцIали гIилмула хIянчи дураиб, гIилмула-методикала 82 пособие, 10 монография, 7 жуз ва 5 патент. Ил Бузерила ХIунтIена Байрахъла ва ХIурматла Лишан ордентачил, медальтачил ва грамотабачил шабагъатлаварибси сай.
Нешла кIиибил узикьар тухтур ХIяжимирза ГIябдусамадович ХIяжимирзаев сай. Ил сай Дагъистаннизиб биштIатала хирургиялис хьулчи кабихьибси тухтур, медицинала гIилмуртала доктор, профессор, ДАССР-ла ва ЧИАССР-ла урибси тухтур, РФ-ла гIилмуртала урибси хIяракатчи, Дагъистанна халкьла тухтур, СССР-ла арадеш бихIнила отличник, халкьани-ургабси гIилмула академияла академик. Илини хIядурбарибти саби 5 гIилмула доктор ва 15 кандидат.
ХIяжимирза ГIябдусамадович 250-чирра имцIали гIилмула хIянчила, гIилмула 2 сборникла ва методикала 12 пособиела автор сай. Ил шабагъатлаварибси сай 1-ибил ва кIиибил даражала «ВатIа гьаларти сархибдешуни багьандан», «ДР-ла гьаларти сархибдешуни багьандан» ордентачил.
Нешла хIябъибил узикьар тухтур ХIя­жимурад ГIябдусамадович ХIя­жи­мирзаев сай. Илра медицинала гIилмуртала доктор, профессор, РФ-ла, ДАССР-ла ва ЧИАССР-ла урибси тухтур сай. Илини бекIдеш дирниличибли 1 докторла, 4 кандидатла гIилмула хIян­чурби (диссертация) детерхахъурти са­ри. Илини, делкIи, печатьлизир дураиб 354 гIилмула хIянчи. ХI.ГI.ХIя­жи­мир­заев «Бузерилизив декIа­рухъ­ни багьандан» ва «Бузерила асилдеш ба­гьандан» медальтачил шабагъатлаварибси сай.
Аминат Мусаевани, дила тилади хIясибли, цархIилти чула жинсла тухтуртира гьанбушиб. ХIера, ишди: Солтанат МяхIяммадовна ТIалхIят, РСФСР-ла рурибси тухтур. Ил гIяхIцадхIи Буйнакъскла психиатрический больницала бекI тухтурли рузули калунси сари. Солтанат МяхIяммадовна Аминат Мусаевала нешла рузикьар сари; ГIябдулманап Баширович Алхасов – биштIатала хирург, медицинала гIилмуртала доктор, профессор, 200-чирра имцIали гIил­мула хIянчила автор, РНИМУ-ла кIи­на лауреат. «БиштIатала хирургия» бикIуси жуз белкIнилис илини цаибил премия касибси саби; Жан­нат МяхIяммадовна ТIалхIят, Па­тIима Мурадовна ТIалхIят, Аслимат ХIя­жи­мир­заевна ХIяжимирзаева, Раисат ХIя­жи­му­радовна ХIяжимирзаева, Валерий Мя­хIяммадович ХIяжимирзаев, Мажидкьади МяхIяммадсягIидович ХIя­са­нов, Заира МяхIяммадовна ХIяжи­мир­­­заева, Асият Артуровна ХIясанова ва цархIилти.
ГIурра бургар илдала жинслизиб тухтурти ва ил санигIятличи бегIбиэс дигути жагьилти.
Гьанна нуни кьасбирисра дила белкIла бекIлириубси игитличила ва илала нешличила буресра.
Аминат Мусаевнала неш Наида Мур­­тазагIялиевна ТIалхIят ДР-ла рурибси тух­тур, СССР-ла арадеш бихIнила от­лич­ник, чебяхIси категорияла тухтур сари.
Ил акIубси сари нушала республикализиб бурибти мугIяллимтала хъалибарглизир. Наидазир ва илала рузбазир, биштIали бирухIелил, бегIтани жузличи диги адикьуртири. Гьачам хала неш декIли зягIиприкибхIели, Наидани гIяхIси тухтур ретаэс кьасбариб.
Мургьила медальличил Сергокъалала урга даражала школа таманаибси Наида ТIалхIят Дагъистанна медицинский институтлизи ручIес карерхур ва ил хIунтIена дипломличил хъараахъур. Тухтурли рузес рехIрихьиб МяхIячкъала шагьарла цаибил поликлиникализир (гIур хIябъибилличи барсбарибси). Наидани бурни хIясибли, итхIели поликлиникализиб бузули буилри ЧебяхIси ВатIа дергъла замана дявила тухтуртили калунти, чIумати хIял-тIабигIятла, гIяхIгъабза хьунул адамти: Тарасова Инна Владиславовна, Кукулиева Мария Антоновна. Илдачибад гIибрат кайсули, рузули калунси сари Наида МуртазагIялиевнара.
ГIур ил МяхIячкъала шагьарла кIел по­ликлиникализир заведующаяли ру­зу­лира калун. БусягIятла замана ил тах шагьарла цаибил поликлиникализир отделениела заведующая сари. «Дила неш, сунела хIянчи балуси ва дигуси, зягIиптачи уркIецIила регI тухтур сарливан, наб мурталра гIибратли рирар», — рикIар иличила Аминат Мусаевна.
Аминат Мусаевнани сунела дудеш Муса МяхIяммадович Мусаев дигиличил гьанушиб. «СанигIят хIясибли ил агроном сай. Дагъистанна шила хозяйствола институтлизив лабораторияла заведующийли узули калунси сай, — рикIар ил. — Рахли къияндикалри, дудешли нешлис мурталра кумекбирусири. Нешла бузерила бархIи цацахIели бухъянбилтIусири, дудешли ил иргъусири ва гIеррурцусири. Нунира риштIахIейчирад балусири тухтурла хIянчи дебали къиянси биъни. Или биъни балукъира, дила гIямрула санигIятли нунира тухтурла хIянчи чеббикIира».
Аминат Мусаева акIубси сари Мя­хIяч­къалализир, мургьила медальличил шагьарла хIябъибил урга даража­ла школа таманаибси саби. РучIес ка­рерхур Дагъистанна медицинский инс­­титутлизи, ил таманаили гIергъи, терапияла шайчибси интернатурализи, гIур санигIят эндокринологияличи барсбариб ва хIябъибил поликлиникализир эндокринологли рузес рехIрихьиб. 2013 ибил дусличирад рехIрихьили, гьанна бикайчи цаибил поликлиникализир эндокринологли рузули сари.
Сунела ихтилатлизиб илини гIяхIти гъайличил гьанбушиб сунела учительти: бехIбихьудла классунала учительница Загьра МяхIяммадовна Камалова, физикала учительница ва классла руководитель Марина Зайнутдиновна Ламетова, математикала учительница Пери Зубировна МяхIяммадова ва имцIаливан литературала учитель Муса Асельдерович ХIяжиев. Илини сунела учительтас гIяхIцад баркаллала дугьби дуриб. Илала мурул военный сай. Илдала леб хIябал биштIати. Халалгъуна рурси Аида, чула жинсла тухтуртала наслу даимбарес кьасличил, ДГМУ-лизир ручIули сари.
— Нуни балуси саби хIу, коронавирусличи къаршили, «хIунтIена зонализирра» калунси риъни. Се бурес рируда хIуни ил тамяхIкар изайчила? – хьарбиулра нуни Аминат Мусаевнази.
— Коронавирусла чейхъуси изала нуша - тухтуртас дебали къиянси им­ти­хIян­ни уббухъун. Нушала республикали арадеш бихIнила шайчирти дахъал сурсатуни дяхIчиаиб ил уркIецIиагар изайчи къаршили. Тухтуртас меценатунани ва кумекчибани биубцад икьалабирулри. Нушала шагьарла цаибил больница Северный Кавказлизиб бегIлара халаси коронавирусличи къаршиси госпитальли бетаур.
Гьар сагаси штамм чебулхъухIели, изала гьатIира цIакьбикIусири. Сецад хIейгеси биалра, коронавирусла чейхъуси изайзибад нушачибра гIяхIцад адамти бебкIиб или бурес чебиркур. Нушала больницала тухтуртала хIянчи хIярхIси биалри, бебкIибти гьатIира бахъал бирутири.
Ну, Аминат Мусаевнас баркаллара багьахъурли, поликлиникализивад дураухъунра.

Прочитано 332 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top