ЗАМАНА - Гьаланачи вегIла насабличи хIеризурли, гIур...

Нушала республикализир гьар бархIи сегъунти-дигара анцI­бу­кьуни кадиркули сари, илхIелира, имцIаливан, вайти. Суал ал­кIу­ли саби адамтала: гьаларра илдицад дирутирив, яра манзил барс­би­уб­лив?

ГIела замунти гъамдикIули сари бикIули саби хIяна муцIуртала бегIти. Нуни хIебалас мурт бирарал гIела замана ва, амма бурес вирус – тамашала анцIбукьуни дахъал дирутири. ЧIянкIли илдачила цализибад цали сабри иргъуси.
ВецIну шура, гъал дус гьалаб гьаннаван багьахънибала технологияби гьаладяхI ардякьи ахIенри. Ну жагьхIели гьанбиркусирив, гьатIи, гьарил адамла някълизиб биштIаси компьютер бирар или? ЦацабехIтала хъулиб ранганала чебаъла телевизоралра агарси биалли.
Ца шайчибад технологияби гьаладяхI ардукьни адамтас гIяхIси саби. Амма илизиб халаси урехира леб. Адамти сагадешунас гIеббаэс бажардибиркули ахIен. Тамаша, цацабехIтас вай-файли саби Интернет лугуси или гьанбиркули саби. Илини ил буртIуси саби бакIибси кабельлизибад викIули хьалли, илдази аргъахъес къиянни бирар.
ДурхIнани сагаси технология хъярхъли руркъули саби. Амма илдала дагьри диули ахIен гIяхIсира вайсира декIардарес, бегIтала ва халатала биалли — илдази илди аргъахъес. ИлхIели дакIубирули саби Интернетла ва телефонна кумекличил чула пикруми детерхахъес кьаслизибти вайнукьаби.
Ишди бурхIназивра, ну чумал журала багьахънили тамашаварира. Илдазибад бегIлара урхIмешули ахIенси – нушала республикализиб, дурабад бакIибти кIел пулан рурсили, палтар чердатурли, байхъала чIянкIули сурат касахъни. Цалра пикриулхъули ахIен ил бархьси баркьуди сабил-ахIенал. Рахли цархIилти адамтас илизибад урехи агара ва илди цархIилтани чехIебиули биалли, чус дигутани биркьабгу. Селис хIяжатси лерилра мераначибад иличила вявбикIес? Рахли илдала илгъуна кьас лебси биалри – адамти-ургаб ил баркьуди тIинтIбарес – селис хIяжатси илдас кумекбирес. ЛехIяхъили батурти биалри, чилилра хIебали. Халатани кIинайс илкьяйда хIебирахъес маслигIятбарили, «чула гIядатуначил цархIилтала хъули хIебашниличила» аргъахъес бири. Рахли илдигъунти хабурти нушала адамтачи туристуназир гьими-кьяс адикьес тIинтIдирути диэс? Чис хIяжатли? Пикридухъеная.
Илди суратуначирра хъярхъти секIал детарули сари республикализиб хIербирути адамтала ургарра. Тамаша ахIену, адаб-хIяяла къиликъуни адикьес гIягIниси саби или ахъли вявбикIути адамтала чула хъулибси агира, имцIатигъунти анцIбукьуназиб, гIяхIси хIебирар.
Ил багьандан, гьаланачи вегIла насабличи ва аслу-миналичи хIеризурли, гIур цархIилтас насихIятуни дурес чебиркур.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top