ЗАМАНА - Дурхъаси шабагъат
Дурхъаси  шабагъат

Гьалабван телефоннизибад ДГУ-ла профессор Муса Ра­су­ловичла тIамала бикьул­ра: «ХIерейс кIила байхъайчиб РГВК-лизиб 2018 ибил дусла ноябрьла 19-личиб Русский театрлизиб бетаурси гIялим, поэт ва композитор МяхIям­мад­запир ГIябдуллаевлис хасбарибси творческий вечер тикрарбарили чебиахъуси саби. Хъулив виадли, хIе­ри­кIен».

Цугли авал сягIят калунра ну телевизорла гьалав. Дакьира лерилра Мя­хIям­мадзапир ГIябдул­лаев­личила сунела юлдаш, профессор М.Бя­хIям­мадовли, ДГУ-ла ректор М.Рабадановли, Дагъиста писательтала Союзла председатель М.ГIяхIмадовли ва цархIилти бахъал гъайбухъунтани дурибти гIяхIти гъайра, бегIлара бурибти даргала далайчибани ва ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла гIяртистунани делчIунти далуйтира, чедаира «Дагъистан» бикIуси ансамбльла ва Ахъушала районна художественная самодеятельностьла гIяртистунала делхъра.
2018 ибил дуслизив ил вечерличив нура левсири, амма итхIели наб, гьанна телевизорла гьала кайибхIеливан, илар дурибти дакьес бетхIеур: нуни урхIли буруси циила вайтIа бикьулра. Ил багьандан телевизорлизибад чебиахъуси вечер таманбиубмад, нуни Муса Расуловичличи зянкъдяхъили, халаси баркалла багьахъурра: илхIели ну илис гьанхIейкибси виасри, МяхIяммадзапир ГIябдуллаев илцадра пагьмучевси адам виъни хIебагьурли кавлусири.
Бурес чебиркур, ца ишгъуна секIалра: даргала гимнлис конкурсличи гьаладихьибти 50-йчирра имцIали назмулизирад МяхIяммадзапир ГIябдуллаевла назму нунира лайикьсили чебаибсири ва иличила макьалара белкIунси саби. Ну хатIахIейкира: чи се викIалра, дугьбачил ва макьамличил нушала миллатличи бегIлара цугбикибси гимн саби илала «Дарга».
Бархьли бурасли, нуни бусягIятла заманала дар­гала далайчиби илцадра гIяхIли-декIар балули ахIенра. Биалра, итхIели Урусла театрла сценаличиб да­луйти дучIутазиб лебри нуни балутира. ХIебагьес вирусирив нуни дила унрашанти — бускранти узби РяхI­мановхъали, гьунахъарилан Ринат Каримов, уркухъан Ханаци Ханациев? ХIебагьес вирару гьарил даргай балути ПатIимат Кьагьирова, ЦIибацI ГIя­ли­ши­хова, Зульфия, Салимат Шагьмандарова, Анора ва цархIилти?
Дебали гIяхIли валуси сай нуни ирагъан Кьурбан МяхIяммадовра. Илини «Исбагьи» бикIуси далай бучIухIели, дила кьаркьала зимбулхъуси саби ва ну, дирхаирая, далай таманбиайчи, дергаван дямизурли кавлусира. ИтхIелира, жикьи-аккардеонра бяхъили, Кьурбан МяхIяммадов далайвикIухIели, ну шипIвяргIили лехIяхъилри. Нуни ил далай Кьурбай бучIули чуйнара гьалабра бакьибси саби. ЧIянкIли Кьурбайс хасбарили белкIунси далай бургар «Исбагьи» или гьанбиркусири наб, ва ну далайла авторлис уркIи-уркIилавад баркалла викIусири. Дила халаси разидешличи, ил далайла авторра (дугьбала ва макьамла) МяхIяммадзапир ГIябдуллаев виъни ишдус багьурра. Далайчибани яра концерт бикусини далай белчIес гьалаб чули бучIуси далайла дугьбала ва макьамла автортала уми дуралри, гIяхIсири.
Чедир дурибтачирли иш макьалализир МяхIям­мадзапир ГIябдул­лаев­ли­чила дила дурути тамандиэс­ра асубири, рахли ишди бурхIназиб набзи илала «Ис­багьи» бикIуси жуз хIебикибси биалри. Къалабали садирхъули жузла кIапI­ри, 63 ибил бяхI­лизиб баргира «Ис­багьи», тяп далайлизиб бучIуси тя­хIяр­ла тикрарра сабира. Нуни дила иш макьалализиб ил далай лебкулра:
Гьанбиркур, гьар дуги хьулбикIар Ванза,
Савлила берхIили ванабарахъес.
ХIу БерхIи риадли, сайра ну Ванза,
Мурталра хIу гьанси, исбагьи рурси.
Тикрар:
Гьей…! Исбагьи…!
Къугъати хIулбачил
ХIу набчи хIеррикIен, исбагьи!
Чакарла лезмили
ХIу набзи гъайрикIен, исбагьи!
Чакарла лезмили
ХIу набзи гъайрикIен, исбагьи!

Дуслизир шелра баз хьулдикIар вавни,
Дубурти ухахъес зурхIябла рангли.
Вава хIу риадли, сайра ну дунъя,
ХIела жагадешли жагавируси.

Тикрар:...

ХIебличи хIясратли дирар арцанти,
Далуйти дучIули, вацIа белхIехъес.
ХIу арцан риадли, сайра ну вацIа,
ХIела тIамаличи мурталра лехIси.

Тикрар:...
Поэтли далайлизир сунес дигуси рурси Бер­­хIи­личи, ваваличи, арцайчи мешурурцули сай, сай биалли — БерхIи агарли буэс хIебируси Ванзаличи, вавнала жагадешли жагабируси дунъяличи, арцантала тIа­маличи лехIси вацIаличи. «Къугъати хIулбачил хIу наб­чи хIеррикIен, исбагьи», «Чакарла лезмили хIу набзи гъайрикIен, исбагьи»,—тиладивикIули сай ил тик­рарлизив.
Жагьси замана нура назмурта лукIули вираси. Дила назмурти нуницун сарри дучIути (ЦацахIели юлдашунасра дучIаси). Сунес назму багъишлабарибси рурсиличи дила белкI хIебиути анцIбукьунира дири. Назму белкIи таманбиубхIели, дигайра дубкIутири. Хапли хъумуртутири нуни наб ригусира илис бел­кIунси назмура. «ХIебиалли, — пикривикIулра ну гьан­на, — назму белкIес багьандан, ил багъишлабаре­си рурси нуни пикрумазир рургули яра чи-биалра или­чи мешурурцули уилра».
Гьанна хIерикIули «Исбагьи» бикIуси далайла тик­рарличи, ну пикривикIулра: «Набра имканбикIи, бургар, «къугъати хIулбачил хIу набчи хIеррикIен, исбагьи» викIули, ригусиличи дугьавизес, амма, бархьли бурисра, дила уркIилизи сеналра хIякьян «чакарла лезмили хIу набзи гъайрикIен» дикIути дугьби. «Чакарла лезми»… Илгъуна дугьбала цахIнабик дила гъайла давлализиб агарси саби. Ил наб ГIямарла Батирайла «дила верхI­рангла вава» бикIуси дугьбала цахIнабикличи мешубиркули саби. «Чакарла лезми», «верхIрангла вава» — илдигъунти эпитетуни гьарилла бекIлизир дирути ахIен, илди чеббикIибтала уркIбазирцун сари алкIути.
Дила някълизибси жузлизи «кадерхурти поэтла назмурти МяхIяммадзапир ГIябдуллаевла музыкаличил далайчибани зайдухъахъунти сари», — белкIи саби жузлис сунела гьалагъайлизиб (жуз 2009-ибил дуслизиб дураибси саби) филологияла гIилмуртала гIялим, ДГУ-ла профессор ГIябдулла ВяхIидовли. Мисаллис леркули сай ишди далуйтира: «Мубарак», «Варъали кепирулра», «Жагаси», «Дигайла ясирлизив», «ХIу сарри, ца сарри», «Ваши кайи, ахIерси!» ва цар­­хIилти.
Иш биштIаси жузлизир МяхIяммад­запир ГIябдул­лаевли далай кьяйда зай­дикIути ва музыкаличи далдикахъибти даргала поэтунала назмуртира лер: Газим-Бег БяхIяндовла, Амир Гъазила, ГIямар ГIя­ма­ровла, Расул БяхIяммадовла ва цархIилтала.
«Исбагьи» бикIуси жузличил ишди бурхIназив тянишвиэс бикни наб гибси дурхъаси шабагъатлизи халбирулра. Жузла авторлис биалли, дулгулра арати, гIеркъати гIямру, гьатIира жагати далуйти цаладирхъести устадеш ва гIямрулизир гьарбизуни.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top