ЗАМАНА - Шинна масъала гьунчибуршу…

Иш белкIлис хьул­чи­ли бетаур иш­­дус «Замана» газе­та­ли­зиб ду­ра­бухъунси, тяп нуни бел­кIун­си «Шурми гъяриан гъабза» бикIуси ма­­кьала. Илар гъай кIишантала шинна ма­съалала хIекьлизир сарри, хIурхъан багьадур Юсуп Мир­заевли ургубаларти гIин­­зур­бачи сунела экс­каваторла цIакь­­ли­чил гьундури кавд­ни­ли­­чила сарри. Гьанна, Юсуп­ли­чи дугьаилзули, эс дигулра: «ХIуни хьулчи кабихьибси балбуц гIям­ру­лизиб бетурхули саби. ХIед­ра хIела лебил хIурхъила жа­ми­гIят­лисра арадеш биаб!»

ХIера, гьаларван шинна провод бирнила хIянчи гьарли-мар­ли демжур: «Еврострой» ор­ганизацияли ил хIяракат су­нела някъбази касиб, ялчни тIа­лаб­бариб, стройматериалти – гъум, гъягъя, цемент, турбаби, цархIилти гIягIниахълуми – Тамдирхъна бикIуси ургубализи даахъиб.
— Запирхъала ГIябдуллала бригадаличи­ гьавхIекIирив? – хьарбаиб ца бархIи хIян­­чилис бекIдешдируси, прораб Амирбегли.
— Илдани хIушаб сегъуна кумек гIеббиахъули?
— БегIла аргъбаибси… Ил­дани, Там­дирхъ­нарад дехI­ди­хьили, Му­сала гIи­­низ­личи би­кайчи ур­гу­­ба­­ларти ле­рилра урун­жуни цахI­­на­дирхъули са­би.
ХIекьли някъ белкъайчи хIян­­­­чи бирути ялчнала бригада саби…
Амирбег или викIулихьар, лихI­бани бакьибсиличиб хIул­бани чебаибси гьалаб бирар ибси бурала гьанбикили, ургубализи дуравхъунра.
Хурухла дуцIла къада. ХIери гIергъи илаб дяхIцIи сабри. Мургьи-рангли да­киб­­тигъунти сирмугла, шим­ла, хурла ва биризла гал­губи кункси цIуэрили гьа­кIар­ди­кIа­хъулри, ва илдани чула кIари, гIергъиси сапарличи дурхьу­хIе­ливан, уфдирулри, аварагунази кIарала бабза буруш тIинтI­барибсигъуна тяхIяр саб­ри.
Авараглизирад тIама-гьама че­дихес­дя­хIиб:
— Къаркъуби кадурхули сари. Чинава пегьлачи?
— КъалабамайкIуд, МяхIям­мад, папрус-мага бержа.
— Папрусуни дургар наб хIяжатти?
— Гьари, гIянжила башни хIядурбирис…
— Эй, ГIябдулла, урунж тIа­шаа, гьачамлис лац белши бекI­биубли ахIен.
— БархIи ахъайчи ба)жар­дидир­кехIев?
— ДиркехIе, хIянчи хIя­рамти хIей­и­шану…
Хурухла дуцIла къадалаб майали чяхIбикIули бузути авал ялчи лебри: Запирхъала ГIябдулла, Къвайшла ХIяжила МяхIям­мад, ХIясайнихъала ГIябдул­ла ва МяхIяммадла ХIясат­та. Илдани хала бегIтала жяв­хIелла шинна хъали лутIи-хьулчилизибад сагали лушулри. Мякълаб батбихьили биштIаси урунжра лебри.
— Иш урунжлис азаддеш бикибсигъунагу? – хьарбиулра.
— Саби, саби, — иб ГIяб­дул­лани, пиширхъули, — аммаки бахъхIи или аварагарли хIебалтехIе, шинна хъали балкьаайчи сунес дигнабяхI гербикIаб. ГIур ил нушани, кьяшум чедихьибси юргъаван, шин­на хъули бурхьехIе.
— Нушала халаси шилис ишарти шин даэсара?
— Диур, авал-шел урунжла ва гъамлирти гIинзурбала шин ца турбализи цахIнадирхъути сари.
— «Евростройли» кабизахъурси замана бургар?
-Иншааллагь, челябкьуси 2021 ибил сагаси дуслис шинна провод балкьаахъес пикрибарибси саби, хIятта…
Бригадирли буруси гъай ахирличи хIебикахъиб.
— ХIуша вас-васдикIули хIейишая?
— Бархьли буралли, вас-ва­съалара камли ахIен, сена­хIен­ну хIяжатдиркути стройматериалти кьандирахъули саби. Ялчнас биалли акьули кабиэс хIейгахъу.
— Ил анцIбукь гьунчибушеси саби. Пикрибухъесгу?
— ГIе, пикрибухъалри, гIяхI­сири: игъбарлисван, гIебш­нила бурхI­ни гьачам­лис хIеб­ла­гъун­ти лерал. Дахъ­хIи хIе­дуар кьал­ли? ЖихIе­ба­рал­лира, янира гъамхIебиубли хIебуар…
Ил манзил вацIала сиртличиб бульдозер дакIубиуб ва, ахъли бевра бухъи, тIашбизур.
— ХIера, ит Шамилра нушаб музаухъи сай, — иб ГIябдуллани, илавяхI хIерилзули. – Меусишан жагьил механизатор сай, сунела мурад баъ! Илра нушачил варх тIашбизагарли узули сай…
— Унра хьунул гIяхIси риалли, сугъур русира шери арку, бикIар.
— Нушала унруби меу­си­шан­тасра хъярбукантасра шин­на децI агара. Илдала мер-муса­личир халати урунжуни ва гIинзурби лерти сари.
— ТIабигIятли, уртахъ, илди хъумартурли ахIен.
— ТIабигIятли майкIудну, ЧевяхIси Аллагьли викIен, - гъайлис ургаухъун ХIяжила Мя­х­Iям­мад.
— Гьанна бурри хIуни! ТIабигIят-декIар Аллагьли гибси ахIену?
— Гьу, дила узби, дахъал гъайличир, гъал чуду гIяхIти дирарну, кьелхIни дузесаая…
Гьаб-уб адамтани гьаман тикрарбируси бурала бири: «Шинкьанкулала шинна дард». Гьанна хIеркIла шинкьбира дубур­тазир кали ахIен, цIала шинкьбани урхамти лукьахъули сари. КIишантала шинна дардани се заманалра камдиубти ахIенри: ши жагаси ургубализиб мерлабиубли биалра, сепайда, гьатIи, шиннизиб мискинни кьадин, дегъси дус бакIалли, ургубаларти 40-цад гIинизла шин делгъули дирар. Тямадабани гьанбиркахъули бирар, лебри манзил Хала хIеркIличи, сабира шиличибад 4-5 километрла гьарахъси, ум­хIачи кIалтIабира чедихьили, шинничи башули калунсира.
Се биру, сихIрула хабарлизибван, КIишала ши хапбарили, диркьаличи яра цархIил мерличи арбухес хIейрар кьадин. Или биалра, маслигIят леб: шинна сагаси провод балкьарули саби, хIебиалли, сен­нира дай шилизир шинра чяхI­дулхъан. Гьарил хIянчи бехIкабихьес саби къиянси, бехI­кабихьирив, саби-сабил батбирхьур.
ИлхIели сеннира кIишан­тала шинна масъала гьун­­чибушили бирар.

 

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top